Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Skole og uddannelse Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er en 3-årig uddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan deltage i andre ungdomsuddannelser.

Målgruppe

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er for unge, der:

 • er mellem 16 og 25 år
 • har opfyldt sin skolepligt
 • har særlige behov på grund af fysiske, psykiske eller kognitive udfordringer
 • ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset mulighederne for socialpædagogisk støtte

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, om den unge kan deltage i en STU.

Det er Aalborg Kommunes visitationsudvalg, der beslutter om en ung kan komme på et STU-forløb.

Hvis du vil vide mere

Kategori 1 tilbud

Kategori 1 tilbud er tilbud, der umiddelbart kan anvendes.

Kategori 1 tilbuddene er:

Kategori 2 tilbud

Kategori 2 tilbud, er tilbud, der kan anvendes i situationer, hvor det ikke er muligt at pege på tilbud i kategori 1.

Kategori 2 tilbuddene er:

Kategori 3 tilbud

Kategori 3 tilbud, er tilbud der kun kan anvendes i helt særlige situationer, fordi der er tale om meget sårbare elever og hvor tilbud i de to andre kategorier ikke kan anvendes.

Kategori 3 tilbuddene er: 

 

Begrundelse for placering i de enkelte kategorier

Ved placeringen i kategori 1 er der lagt vægt på, at:  

 • der er mulighed for at optræne og tilegne sig konkrete faglige kompetencer
 • der gives en indsats med henblik på udvikling af sociale kompetencer
 • der anvendes eksterne praktikker
 • der udbydes FVU
 • der kan trænes ADL igennem de aktive indsatser
 • der sker afklaring af arbejdsevnen senest ved udløbet af STU-forløbet.
 • der er mulighed for at deltage i STU uden det forudsætter bodel
 • tilbuddet rummer en bred gruppe af unge
 • pris

Ved placeringen i kategori 2 er der lagt vægt på, at: 

 • der er mulighed for at optræne og tilegne sig konkrete faglige kompetencer
 • der gives en indsats med henblik på udvikling af sociale kompetencer
 • der anvendes eksterne praktikker i det omfang det er muligt
 • der udbydes FVU
 • der kan trænes ADL igennem de aktive indsatser
 • der sker afklaring af arbejdsevnen senest ved udløbet af STU-forløbet
 • tilbuddet retter sig mod en mindre gruppe af unge
 • der er tale om en specialiseret indsats
 • tilbuddet kan forudsætte en bodel, for unge som er i målgruppen efter Serviceloven
 • tilbuddet kan forudsætte en meget lang transporttid mellem hjem og STU-udbyder
 • udslusning til job eller uddannelse sker i mindre omfang
 • pris

Ved placeringen i kategori 3 er der lagt vægt på, at:

 • der er mulighed for at optræne og tilegne sig konkrete faglige kompetencer
 • der gives en indsats med henblik på udvikling af sociale kompetencer
 • der anvendes eksterne praktikker i det omfang det er muligt
 • der udbydes FVU
 • der kan trænes ADL igennem de aktive indsatser
 • der sker afklaring af arbejdsevnen senest ved udløbet af STU-forløbet.
 • tilbuddet indeholder en indsats som rettes mod en meget lille gruppe af unge som er særligt udfordret
 • der er tale om en specialiseret indsats
 • tilbuddet i høj grad er et skridt på vejen mod en mere afklarende indsats i kategori 1
 • tilbuddet kan forudsætte en meget lang transporttid mellem hjem og STU-udbyder
 • tilbuddet kan forudsætte en bodel, for unge som er i målgruppen efter Serviceloven
 • pris

I Aalborg Kommune sker den endelige målgruppevurdering til STU samt valg af STU-udbyder i Visitationsudvalget. Som udgangspunkt er der opstart 2 gange årligt; i januar og august. 
 
STU-visitationsudvalget består af en repræsentant fra:

 • UU-vejleder, Job og Velfærd
 • Uddannelseshuset, Job og Velfærd
 • PPR, Børn og Unge
 • Voksensocialafdelingen, Job og Velfærd
 • Specialgruppen Børn og unge, Job og Velfærd

Datoer for visitationsudvalgsmøder i 2024 er:

 • Torsdag den1. februar 2024
 • Torsdag den 29. februar 2024
 • Onsdag den 8. maj 2024
 • Torsdag den 6. juni 2024
 • Onsdag den 9. oktober 2024
 • Onsdag den 20. november 2024

Aalborg Kommune har indgået kvalitetsaftaler med en række forskellige STU-udbydere. Med aftalerne sikres det, at STU-udbyderne lever op til lovgivningens krav til STU.
De STU-udbydere der er indgået kvalitetsaftale med, fremgår af Aalborg Kommunes tilbudsliste. Tilbudslisten sætter retning for, hvilke tilbud der kan indstilles til Visitationsudvalget. Der skal mindst indstilles til to tilbud til visitationsudvalget.

Tilbudslisten evalueres årligt på baggrund af udslusningsresultater, progression for den enkelte unge, samarbejde og pris.

Der kan som udgangspunkt kun visiteres til STU-tilbud, der kan leve op til den overordnede målsætning om, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Målet er desuden at give unge med potentiale herfor forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse, og det forventes på den baggrund., at de unge er afklaret ved udgangen af det 3. år i forhold til uddannelse, beskæftigelse eller beskyttet beskæftigelse

Denne forventning gælder både Aalborg Kommunens egne tilbud såvel som eksterne tilbud. 

Udgangspunktet er desuden, at forløbsplanen sammensættes af uddannelseselementer inden for en distance, hvor den unge kan transporteres til og fra dagligt. 

Ud fra et princip om økonomisk forsvarlig forvaltning skal der tages udgangspunkt i de billigste løsninger, som understøtter det overordnede formål med din forløbsplan. Det betyder, at STU-visitationsudvalget ved visitation til konkrete uddannelsestilbud foretager en individuel konkret vurdering af om uddannelsestilbuddet, dine problemstillinger og udgiften forbundet med forløbet samlet set er det optimale tilbud til dig. 

Kontakt

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kayerødsgade 37, 3.sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 45 01

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.