Skip til hoved indholdet
    Hjem EAN, udbud og kontrol Sociale klausuler

Kontrol af sociale klausuler

Aalborg Byråd har besluttet, at kommunens leverandører og samarbejdspartnere, der er pålagt sociale klausuler, skal kontrolleres.

Hvad er en social klausul?

En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen.

Arbejdsklausuler kan bruges til at imødegå social dumping ved arbejde, der udføres for det offentlige.

Sådan kontrolleres aftalte klausuler

Aalborg Kommune har besluttet, at kommunens sociale klausuler skal kontrolleres og har indgået aftale med et eksternt firma om at foretage stikprøvekontrol.

Som en del af aftalen er der etableret en hotline hvor ansatte, leverandører og borgere kan rette henvendelse, hvis der er spørgsmål eller mistanke om overtrædelser af en aftalt klausul.

Hvis du vil vide mere

1. Uddannelsesklausul

Leverandøren skal sikre, at mindst det krævede antal af de årsværk (1 årsværk = 1924 arbejdstimer inklusiv ferie, sygdom, skoleophold med videre), der anvendes til at opfylde kontrakten af såvel Leverandøren selv som underleverandører, besættes med en eller flere praktikant(er)/lærling(e).

En praktikant/lærling er en arbejdstager, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land.

Leverandøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er)/lærling(e) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter/lærlinge, svarer til beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) i kontraktens løbetid.

Leverandøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er)/lærling(e), som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren til det arbejde, som kontrakten omhandler.

Såfremt opgavens omfang efter kontraktens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter/lærlinge tilsvarende.

Det krævede antal årsværk lærlinge for de enkelte entrepriser udgør [x%] af de skønnede fagrelevante arbejdstimer.

Eksempel:
30.000 arbejdstimer x 10% / 1924 = 1,56 årsværk

2. Bortfald af forpligtelsen

Forpligtelsen til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) bortfalder, hvis leverandøren ikke er i stand til at finde en praktikant/lærling som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med leverandøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis leverandøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter/lærlinge på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en passende annoncering i et andet EU land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU- land efter konkret henvendelse fra leverandøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant/lærling til ansættelse.

Hvis leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for leverandøren, kan leverandøren efter samtykke fra kommunen vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt ”praktikant”).
Såfremt kommunen eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra leverandøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikant(er)/lærling(e) til ansættelse, bortfalder leverandørens forpligtelse til at beskæftige det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærlinge.

3. Dokumentation

Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærlinge er opfyldt.

4. Redegørelse

Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende beskæftigelse eller leverandøren ikke opfylder sin pligt om at meddele, at der er manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e), kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren.

5. Frister

Dokumentationen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt.

6. Sanktioner

Hvis kommunen herefter fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan leverandøren meddeles, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er)/lærling(e) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er kommunen berettiget til efter påkrav

  1. at kræve en bod på DKK [indsæt beløb] per påbegyndt uge per årsværk praktikant/lærling, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation.
    eller
  2. at ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som i øvrigt er gældende for arbejdets udførelse. 

Såfremt det ved kontraktens afslutning kan konstateres at leverandøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er)/lærling(e), pålægges leverandøren en bod svarende til DKK [indsæt beløb] pr. manglende årsværk praktikant.

Såfremt leverandøren mangler at beskæftige 0,5 årsværk praktikant(er)/lærling(e) ifalder denne altså en bod på DKK [indsæt beløb]

7. Kontrolbesøg

Aalborg Kommune vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Aalborg Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Leverandøren eller underleverandørers mellemkomst.

8. Anvendelse af ekstern bistand

Aalborg Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Aalborg kommune til opgaven, ligesom Leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand.

1. Principperne i ILO-konvention nummer 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for kontrakten

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, vikarer og andre der er underlagt ledelsesret, som leverandøren og leverandørens underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse har løn, herunder særlige ydelse, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde hæfter leverandøren for opfyldelse af kravene, og det påhviler entreprenøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.

Såfremt leverandøren ikke overholder bestemmelsen, er Aalborg Kommune berettiget til at bestemme, at den pågældende afskæres fra at opnå fremtidige kontrakter af den nævnte karakter, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden.

Endvidere er Aalborg Kommune berettiget til skriftligt at anmode leverandøren om at bringe forholdene i orden inden [x] kalenderdage. Kan leverandøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aalborg Kommune fra fristens udløb berettiget til bod for manglende opfyldelse af klausulen. Boden fastsættes til [x] promille af entreprisesummen per arbejdsdag, hvor klausulen ikke er opfyldt.

2. Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation

Alle medarbejdere skal inden 1 måned efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis. Leverandøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.


3. Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning
Aalborg Kommune skal [i god tid, inden opstart, indsæt dato] skriftligt orienteres om, hvilke underleverandører Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nummer/RUT.nummer.


Leverandøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Aalborg Kommune om, hvilke underleverandører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. Aalborg Kommune kan stille krav om at leverandøren opsætter skilte der tydelig angiver leverandørens og underleverandørers identitet.

4. Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere

Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse.

5. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.

6. Dokumentation

Leverandøren har bevisbyrden for at Leverandørens forpligtelser i henhold til klausulen er overholdt, og Aalborg Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf.


Aalborg Kommune kan kræve dokumentation direkte fra Leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere.

Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan Aalborg Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter.

7. Redegørelse

Såfremt Aalborg Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Leverandøren efter påkrav, fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen.

Leverandøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet eller udbudt. Aalborg Kommune kan i den konkrete sag anmode Leverandøren om at uddybe andre relevante forhold.

8. Frister

Dokumentationen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt. Redegørelsen skal være Aalborg Kommune i hænde senest [x] arbejdsdage efter Aalborg Kommunes påkrav er afsendt medmindre andet konkret aftales. Fristerne kan dog maksimalt forlænges til [x] arbejdsdage for dokumentation og [x] arbejdsdage for redegørelsen.

9. Videregivelse af dokumentation

Aalborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til SKAT, Arbejdstilsynet eller andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed.

Aalborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive de indhentede informationer til politiet, såfremt der er mistanke om, at der er begået et strafbart forhold.

10. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen

Leverandørens eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelser af klausulen vil altid berettige Aalborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist.

Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten.

11. Sanktioner

Aalborg Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte.

Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulen. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til [indsæt promille af kontraktsummen] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag.

Leverandørens og/eller dennes underleverandørers væsentlige misligholdelse af nærværende arbejdsklausul berettiger Aalborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser.

12. Kontrolbesøg

Aalborg Kommune vil i kontraktens løbetid løbende kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på arbejdspladsen for at sikre overholdelse af klausulen. Aalborg Kommune er ved kontrolbesøg berettiget til at kontakte enkelte medarbejdere direkte og uden Leverandøren eller underleverandørers mellemkomst.

13. Anvendelse af ekstern bistand

Aalborg Kommune er til enhver tid berettiget til at overlade udførelsen af sine beføjelser efter denne klausul til tredjemand. Leverandøren eller underleverandører kan ikke modsætte sig kontrolbesøg af tredjemand, der er antaget af Aalborg kommune til opgaven, ligesom Leverandøren eller underleverandører ikke kan nægte at udlevere dokumentation eller udarbejde redegørelser til denne tredjemand.

Kontakt

AK indkøb

Ring til os

25 20 45 74

Skriv til os

Åbningstider

Måske du også er interesseret i

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.