Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge PPR Vejledning til skoleledelsen

Vejledning til skoleledelsen

Skoleledelsens handlemuligheder

Nedenstående er eksempler på hændelser og ulykker, der kan forekomme på skoler samt muligheder for hjælp og vejledning.

Ved mere omfattende ulykker bør Forvaltningens ledelse informeres. 

1. Hændelser som omfatter en enkelt elev

For eksempel dødsfald i en familie:

 • Skolens Omsorgsplan 
 • Rådgivning fra skolens PPR-psykolog

2. Hændelser som omfatter flere elever i en klasse

For eksempel trafikulykke, dødsfald blandt skolens personale:

 • Skolens Omsorgsplan
 • Rådgivning fra skolens PPR-psykolog – Eventuelt PPR’s Kriseteam
 • Kommunikationsrådgivning fra Forvaltningen


3. Hændelser som omfatter alle elever i en klasse

For eksempel trafikulykke, klasse, kammerats dødsfald:

 • Skolens Omsorgsplan
 • Rådgivning og bistand fra PPR’s Kriseteam/Skolens PPR-psykolog
 • Klassesamtaler ledet af klassens lærere eller psykolog fra PPR’s Kriseteam
 • Kommunikationsrådgivning fra Forvaltningen


4. Hændelser som omfatter alle elever på en skole

For eksempel bombetrussel, skoleskydning, brand, miljøuheld:

 • Skolens beredskabsplan
 • Etablering af krisestyringsgruppe blandt andet med inddragelse af PPR’s Kriseteam og repræsentanter fra Forvaltningen og kommunikationsteamet.


5. Hændelser som omfatter personale på skolen


Skolelederens opgave

Før en voldsom hændelse

 • Skolens forskellige beredskabsplaner (brand, skoleskyderi og bombetrusler med flere) samt skolens Omsorgsplan for elever bør hele tiden ajourføres med blandt andet oplysninger om relevante ressourcepersoner og informationsprocedurer.
 • Kontaktlister (telefon, maillister og lignende) bør altid være opdaterede.

Når en voldsom hændelse indtræffer

Målet med skoleledelsens indsats i forhold til elever, der oplever eller berøres af en voldsom hændelse, er at:

 • Medvirke til at eleverne får den nødvendige støtte og omsorg
 • Medvirke til at skabe en sikker base midt i usikkerheden og magtesløsheden
 • Fremme genetableringen af en normal hverdag på skolen

Skoleledelsens første opgave er at:

Derefter er det skoleledelsens opgave at:

 • Oprette en logbog over hændelsesforløbet 
 • Tage stilling til, om der skal oprettes en krisestyringsgruppe 
 • Kontakte de berørte elevers forældre
 • Giv og søg information.

Undgå misinformation og usandfærdige beretninger

I forbindelse med voldsomme hændelser kan der opstå mange forskellige versioner af forløbet, hvorfor usandfærdige beretninger, som kan skabe unødvendig ængstelse blandt eleverne og forældre, bør imødegås. 

 1. Informere personale og øvrige forældre m. fl. om hændelsesforløbet:
  • Inviter eventuelt forældrene til et informationsmøde om hændelsesforløbet. Vær opmærksom på, at eventuelt fraværende personale også informeres.
 2. Inddrage skolens personale:
  • For at genetablere skolens normale funktionsniveau er det vigtigt, at skolens personale fortsat fremstår som rollemodeller for eleverne. Samtidig kan dette medvirke til at mindske følelsen af magtesløshed blandt personalet.
 3. Holde fast i de rutiner, der er mulige på skolen:
  • Eksempelvis morgensang og undervisning, da dette kan medvirke til at genoprette en grad af normalitet og forudsigelighed.
 4. Tænke på skolen som lokalt mødested:
  • Når der sker dramatiske hændelser på en skole, som omfatter flere elever og forældre, kan skolen være et vigtigt mødested. Vær derfor opmærksom om det kan være hjælpsomt at holde skolen åben uden for normal åbningstid.
 5. Håndtere henvendelser fra pressen
  • For at sikre korrekte oplysninger til pressen og for at beskytte eleverne i forhold til opsøgende pressemedarbejdere, er det vigtigt at pressehåndteringen varetages af skolelederen eller skolechefen. 

Vær samtidig opmærksom på, at det ikke er muligt at styre den informationsspredning, som går via sociale medier og hvor hastigheden her ofte overstiger den information, der udgår fra skolen (Se fakta-side).

Kontakt forvaltningens Kommunikationsteam for råd og vejledning om pressehåndtering og sociale medier.

Efter den voldsomme hændelse

Efter en voldsom hændelse på en skole er det nødvendigt at være opmærksom på, om der er elever eller personale, som har brug for en særlig indsats eller hjælp.Der bør også være opmærksomhed på, at nogle elever kan have brug for særligt hensyn i en længere periode, end man måske forventer det.

Derudover kan det være hensigtsmæssigt at evaluere skolens beredskabsplaner for eventuelt at justere disse, ud fra de erfaringer, man aktuelt har gjort sig. Eksterne personer, som har været involveret i hændelsesforløbet, kan med fordel inviteres til deltagelse i evalueringen.

Logbog over hændelsesforløbet 

Fra første færd bør skolelederen sikre, at der føres logbog over hændelsesforløbet. Af logbogen bør der fremgå følgende:

 • Dato
 • klokkeslæt
 • hændelser
 • beslutninger
 • handlinger
 • kommunikation
 • Ansvarshavende

Krisestyringsgruppe

En krisestyringsgruppe kan med fordel nedsættes, når flere af skolens elever oplever eller berøres eller af en voldsom hændelse. Formålet med gruppen er at sikre koordineringen, kommunikationen og varetagelsen af de mange indsatser, der kan være påkrævet i sådanne situationer. Én person i krisestyringsgruppen skal have kontaktopgave i forhold til Børn og Unge. Gruppen bør kunne mødes i lokale med adgang til whiteboards, PC samt telefoner.

Sammensætningen af krisestyringsgruppen vil afhænge af den konkrete hændelse. Følgende personer bør som hovedregel altid være i gruppen: Skolechef eller sekretariatschef, den samlede skoleledelse samt én eller flere repræsentanter fra PPRs Kriseteam, samt en repræsentant fra Kommunikationsteamet.

Desuden kan krisestyringsgruppen, suppleres med repræsentanter fra Familiegruppen, politiet og personer fra lokalsamfundet.

Pressehåndtering og forældrekommunikation

Krisekommunikation har til formål at informere og berolige. Når den voldsomme hændelse opstår, skal man derfor have styr på, at informationsstrømmen er hurtig og korrekt. Kontakt derfor altid med det samme Kommunikationsteamets pressevagt for bistand.

Pressehåndtering

Forvaltningens Kommunikationsteam kan bistå med hjælp og vejledning til udtalelser og udmeldinger til pressen og offentligheden eksempelvis via skolens/forvaltningens Facebook-sider.

Forældrekommunikation

Forældre skal informeres hurtigst muligt, når en krise rammer. De skal i videst mulig omfang have information og viden om, hvor informationen kan tilgås (AULA, Facebook, SMS-service, politiets Twitter og så videre), før eventuel pressedækning af en begivenhed.

Informationen bør omhandle følgende forhold:

 • Hvilken form for ulykke, der er sket
 • Hvad skolen har gjort umiddelbart efter ulykken?
 • Hvordan eleven efter omstændighederne har det?
 • Hvad skolen gør for at undgå lignende tilfælde?
 • Hvem man kan kontakte, hvis der er spørgsmål?
 • Hvilken indsats man iværksætter overfor eventuelle øjenvidner/klassekammerater/andre?
 • Eventuel invitation til informationsmøde.

 

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.