Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Pasning Privat pasning Privat institution Opret en privat institution

Vil du oprette en privat institution?

Der er en række krav, der skal leves op til, for at du kan blive godkendt til at oprette en privat institution. Læs om hvordan du bliver godkendt og hvilke love og retningslinjer, der gælder for private børnepassere.

Ansøgning

Kontakt Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, hvis du ønsker at oprette en privat institution.

Herefter vil du blive tilbudt et forudgående møde, hvor repræsentanter fra henholdsvis Børn og unge samt By og Land vil deltage.

 1. Første skridt i godkendelsen, er at By og Land godkender rammerne som  institutionen ønskes oprettet under.
 2. Ansøger vil herefter modtage en ibrugtagningstilladelse.
 3. Når der foreligger en gyldig ibrugtagningstilladelse, kan ansøgningsskema for oprettelse af private institutioner indsendes.

Opstår der tvivl eller spørgsmål undervejs, kan du altid kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil være behjælpelig under hele processen.

 

Ansøgning

Kontakt Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, hvis du ønsker at oprette en privat institution.

Herefter vil du blive tilbudt et forudgående møde, hvor repræsentanter fra henholdsvis Børn og unge samt By og Land vil deltage.

 1. Første skridt i godkendelsen, er at By og Land godkender rammerne som  institutionen ønskes oprettet under.
 2. Ansøger vil herefter modtage en ibrugtagningstilladelse.
 3. Når der foreligger en gyldig ibrugtagningstilladelse, kan ansøgningsskema for oprettelse af private institutioner indsendes.

Opstår der tvivl eller spørgsmål undervejs, kan du altid kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil være behjælpelig under hele processen.

 

Godkendelse

På baggrund af ibrugtagningstilladelse, ansøgning samt vedlagte oplysninger og materiale, sender Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning en indstilling om godkendelse til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Der opkræves 30.000 kroner i depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Beløbet tilbagebetales, når Børne- og Undervisningsudvalget har behandlet ansøgningen. (dagtilbudslovens §20 stykke 4).

Hvis ansøgningen opfylder kravene til godkendelse, bliver den private daginstitution godkendt. 

Det kræver en ny godkendelse, hvis en allerede etableret privatinstitution ønsker at udvide på et senere tidspunkt.

Hvis du vil klage

Kommunes afgørelse om godkendelse eller tilbagekaldelse af en godkendelse kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område.

Godkendelse

På baggrund af ibrugtagningstilladelse, ansøgning samt vedlagte oplysninger og materiale, sender Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning en indstilling om godkendelse til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Der opkræves 30.000 kroner i depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Beløbet tilbagebetales, når Børne- og Undervisningsudvalget har behandlet ansøgningen. (dagtilbudslovens §20 stykke 4).

Hvis ansøgningen opfylder kravene til godkendelse, bliver den private daginstitution godkendt. 

Det kræver en ny godkendelse, hvis en allerede etableret privatinstitution ønsker at udvide på et senere tidspunkt.

Hvis du vil klage

Kommunes afgørelse om godkendelse eller tilbagekaldelse af en godkendelse kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område.

Personale

Ledelse

I privatinstitutionen skal der ansættes en ledelse, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen. Lederen skal være uddannet pædagog, samt ansat 37 timer om ugen. 

Ansættelse af en daglig ledelse er en forudsætning for endelig godkendelse som privatinstitution. 

Personale

Det samlede antal medarbejdere skal, beregnes ud fra nøgletallene 8,95 timer per barn i alderen 0–2 år og 4,09 timer per barn i alderen 3-5 år. Det gælder for alle institutionstyper og uanset antallet af børn.

Pædagogandel

Der skal være en pædagogandel på minimum 70% i daginstitutionen.

Følgende personalegrupper indgår:

 • 3,5 års professionsbachelor-uddannelse – pædagog
 • Meritpædagog
 • Anden tilsvarende uddannelse på samme niveau som ovenstående.
 • Pædagogstuderende (dog med nedsat timeantal, jævnfør ovenstående)

Praktikanter

Den private institution kan have 2 praktikanter med samlet timeantal på 37 timer. Det må dog ikke være konkurrenceforvridende.

Personale

Ledelse

I privatinstitutionen skal der ansættes en ledelse, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen. Lederen skal være uddannet pædagog, samt ansat 37 timer om ugen. 

Ansættelse af en daglig ledelse er en forudsætning for endelig godkendelse som privatinstitution. 

Personale

Det samlede antal medarbejdere skal, beregnes ud fra nøgletallene 8,95 timer per barn i alderen 0–2 år og 4,09 timer per barn i alderen 3-5 år. Det gælder for alle institutionstyper og uanset antallet af børn.

Pædagogandel

Der skal være en pædagogandel på minimum 70% i daginstitutionen.

Følgende personalegrupper indgår:

 • 3,5 års professionsbachelor-uddannelse – pædagog
 • Meritpædagog
 • Anden tilsvarende uddannelse på samme niveau som ovenstående.
 • Pædagogstuderende (dog med nedsat timeantal, jævnfør ovenstående)

Praktikanter

Den private institution kan have 2 praktikanter med samlet timeantal på 37 timer. Det må dog ikke være konkurrenceforvridende.

Børne- og straffeattester

Aalborg Kommune stiller krav om, at der skal indhentes godkendt straffe- og børneattest ved samtlige ansatte og tilknyttede på lige fod med ansatte og tilknyttede, i de kommunale og selvejende institutioner.

En ansøger til en stilling, der ikke vil medvirke til, at indhentes børne- og straffeattest, må ikke ansættes i privatinstitutionen.

Aalborg kommune tilbyder at indhente attester for de private institutioner, det sker ved at kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

 • Når Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning har modtaget en forespørgsel på indhentelse af attester, sendes en bekræftelse til den private institution på forespørgslen. Der skal forventes nogle dages behandlingstid.
 • Ved godkendte attester sendes bekræftelsen til privatinstitution via sikker post
 • Herefter overtager institutionen ansvaret for opbevaringen af bekræftelsen, da det er privatinstitutionens dokumentation for efterlevelse af kravene.

Børne- og straffeattester

Aalborg Kommune stiller krav om, at der skal indhentes godkendt straffe- og børneattest ved samtlige ansatte og tilknyttede på lige fod med ansatte og tilknyttede, i de kommunale og selvejende institutioner.

En ansøger til en stilling, der ikke vil medvirke til, at indhentes børne- og straffeattest, må ikke ansættes i privatinstitutionen.

Aalborg kommune tilbyder at indhente attester for de private institutioner, det sker ved at kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

 • Når Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning har modtaget en forespørgsel på indhentelse af attester, sendes en bekræftelse til den private institution på forespørgslen. Der skal forventes nogle dages behandlingstid.
 • Ved godkendte attester sendes bekræftelsen til privatinstitution via sikker post
 • Herefter overtager institutionen ansvaret for opbevaringen af bekræftelsen, da det er privatinstitutionens dokumentation for efterlevelse af kravene.

Tilsyn

Aalborg Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner i henhold til § 5 i dagtilbudsloven og § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

I sin udøvelse af tilsynet påser kommunen således blandt andet:

 • at privatinstitutionens praksis lever op til kommunens mål og rammer
 • at institutionens arbejde med pædagogiske læreplaner, sprogvurdering/sprogstimulering, kost til aldersgruppen, overgange, tosprogede børn og børn med særlige behov og inklusion med videre lever op til kommunens retningslinjer og politikker
 • at privatinstitutionens praksis lever op til de krav, der fremgår af privatinstitutionen egne mål, godkendelseskriterierne og lovgivningen
 • at personalet har de fornødne kvalifikationer
 • legeredskaber og fysiske rammer
 • hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold

Skærpet tilsyn

En privat institution kan blive pålagt skærpet tilsyn, vis der under et tilsyn konstateres forhold, der kræver det. 

Tilsyn

Aalborg Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner i henhold til § 5 i dagtilbudsloven og § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

I sin udøvelse af tilsynet påser kommunen således blandt andet:

 • at privatinstitutionens praksis lever op til kommunens mål og rammer
 • at institutionens arbejde med pædagogiske læreplaner, sprogvurdering/sprogstimulering, kost til aldersgruppen, overgange, tosprogede børn og børn med særlige behov og inklusion med videre lever op til kommunens retningslinjer og politikker
 • at privatinstitutionens praksis lever op til de krav, der fremgår af privatinstitutionen egne mål, godkendelseskriterierne og lovgivningen
 • at personalet har de fornødne kvalifikationer
 • legeredskaber og fysiske rammer
 • hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold

Skærpet tilsyn

En privat institution kan blive pålagt skærpet tilsyn, vis der under et tilsyn konstateres forhold, der kræver det. 

Hvis du vil vide mere

Driftstilskud

Aalborg Kommune yder et driftstilskud per barn, som svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter der ydes per barn i et alderssvarende tilbud i kommunen. Driftstilskuddet er eksklusiv  udgifter til støttetimer.

Bygningstilskud

En godkendt privatinstitution har ret til et bygningstilskud per barn. Tilskuddet er baseret på kommunens gennemsnitlige udgifter til husleje i kommunens selvejende daginstitutioner.

Administrationstilskud

En godkendt privatinstitution har ret til et administrationstilskud per barn, hvis de selv ønsker at administrere løn, bogføring, budget/regnskab samt revision og personalejuridisk bistand.

Udbetaling

Tilskuddet udbetales og reguleres måned for måned. Det gælder dog ikke puljeordninger, der fortsat vil modtage en årsopgørelse, på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn.

Det er vigtigt at børn bliver meldt ind til pladsanvisningen, da der ellers vil ske store udsving i udbetalingerne.

Læs mere om tilskud i administrationsgrundlaget for private institutioner.

Som Privat institutionen kan du til enhver tid henvende sig til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning for pædagogfaglig råd og vejledning.

Desuden kan privatinstitutionerne henvise forældrene til de tilbud, der er til alle børn i Aalborg Kommune. For eksempel PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Læs om Aalborg Kommunes tilbud til forældre på aalborg.dk

Åbningstid

Privatinstitutionen kan selv tilrettelægge sin åbningstid. Åbningstiden skal oplyses til Aalborg Kommune.

Lukkedage

Aalborg kommune stiller krav om, at en privatinstitution skal stille alternativ pasning til rådighed på lukkedage. 

Læs mere om reglerne for åbningstid og lukkedage i administrationsgrundlaget for private institutioner

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.