Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Pasning Privat pasning Privat institution Administrationsgrundlag for private institutioner

Administrationsgrundlag for private institutioner

 • Titel: Administrationsgrundlag for private børnepassere og private institutioner
 • Vedtaget: Administrationsgrundlaget er godkendt og gældende fra 2022

Private institutioner

En institution kan drives af private leverandører. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutionen. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterierne for godkendelse. 

Administrationsgrundlaget omfatter privatinstitutioner efter Dagtilbudsloven:

 • vuggestuer
 • børnehaver
 • integrerede institutioner
 • puljeordninger godkendt efter tidligere lovgivning

I Aalborg Kommune varetager Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning godkendelser og tilsyn med private institutioner.


Formål med administrationsgrundlaget

Da dagtilbudsloven er en rammelov, vil det så vidt muligt fremgå hvorvidt der er tale om lovgivningsmæssige krav eller kommunalt politisk besluttede krav. De kommunale krav kan ses på aalborg.dk og de lovgivningsmæssige krav kan findes på retsinformation.dk.

Det er vigtigt at pointere, at privatinstitutionen til enhver tid skal overholde samtlige lovgivningsmæssige krav, også de der ikke beskrives nærmere her. Administrationsgrundlaget indeholder de love, som Aalborg Kommune har valgt at fremhæve, og er derfor ikke udtømmende.


Grundlag for etablering af private dagtilbud

Lovgivningsmæssige krav

Aalborg Kommune godkender private daginstitutioner på grundlag af Dagtilbudsloven:

Dagtilbudsloven § 20

Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Stykke 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse efter stykke 1. Privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelse heraf. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om driftsgaranti.

Stykke 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution, hvis institutionen ikke opfylder de kriterier, som institutionen blev godkendt på baggrund af, eller privatinstitutionen har optaget mere end 30 pct. børn fra et udsat boligområde, jævnfør listen over udsatte boligområder i § 61 a i lov om almene boliger med videre, i løbet af et kalenderår, jf. § 26 a, stykke 3.

Stykke 4. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter stykke. 1. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stykke 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Privatinstitutionen skal desuden leve op til Dagtilbudsloven som helhed, hvor §§ 1, 7, 8, 9 og 11 fremhæves. Disse beskriver blandt andet formålet med loven, krav omkring pædagogiske læreplaner, krav om den pædagogiske leders ansvar ift. læreplanener og pædagogisk praksis samt bestemmelserne om for eksempel sprogstimulering Kriterierne for kommunens godkendelse svarer til de krav, der følger af lovgivningen, og de krav, som kommunen i forvejen stiller til kommunale og selvejende daginstitutioner – hverken mere eller mindre.

Den godkendte private daginstitution skal desuden leve op til anden lovgivning - for eksempel retssikkerhedslovens § 43, hvori der står, at en privatinstitution er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

For Aalborg Kommune gælder:

Aalborg Kommune har besluttet ikke at stille krav om driftsgaranti jævnfør § 20 stykke 2, men opkræver dog et depositum på 30.000 kroner jævnfør. § 20 stykke 4, som tilbagebetales når institutionen er godkendt politisk.

Efterlevelse af krav

Ved godkendelsen og efterfølgende skal den private leverandør til enhver tid kunne dokumentere, at privatinstitutionen lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser, om at fremme børns trivsel, læring og udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Og bestemmelsen om en pædagogisk læreplan, sprogvurdering og sprogstimulering samt gældende krav til bygninger og andre krav i lovgivningen og centralt fastsatte regler.

De private daginstitutioner skal endvidere følge de til enhver tid gældende kommunalt fastsatte godkendelseskriterier, politikker, krav og regler med videre Endelig skal de overholde de regler og standarder, som de har valgt at ville efterleve jævnfør ansøgningen om godkendelse.

Privatinstitutioner skal som alle andre dagtilbud medvirke til børns integration i det danske samfund. Det indebærer, at privatinstitutioner skal have fokus på behovet for sproglig stimulering, udvikling af forståelse for dansk kultur, værdier og demokratiske principper. Hovedsproget i privatinstitutionen skal være dansk.


Procedure for godkendelse som privatinstitution

Ansøgninger om godkendelse af privatinstitutioner efter Dagtilbudsloven indsendes til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som også gerne vil være behjælpelig gennem hele processen. Skulle der opstå tvivl eller spørgsmål undervejs, opfordres ansøgere til at kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning løbende.

Ansøgning

Ved interesse for at oprette et privat dagtilbud kan Afsnit for tilsyn og Privat pasning kontaktes. Herefter vil man blive tilbudt et forudgående møde, hvor repræsentanter fra henholdsvis Børn og unge samt By og Land vil deltage.

Målet med dette, er at afdække behov, ønsker og undren hos ansøger(ne), samt vejlede i ansøgningsprocessen, der vil herudover være mulighed for at få vejledning og sparring ved Afsnit for Tilsyn og Privat pasning i den grad det findes nødvendigt, igennem resten af processen.

Første skridt i godkendelsen, er at rammerne institutionen ønskes oprettet under, godkendes af By og Land. Ansøger vil herefter modtage en ibrugtagningstilladelse.

Når der foreligger en gyldig ibrugtagningstilladelse, kan ansøgningsskema for oprettelse af private institutioner indsendes. Se nærmere herom i afsnit vedrørende 'Fysiske rammer'.

I ansøgningen skal den private institution:

 • Kontaktoplysninger
 • Oplyse adresse – midlertidig samt permanent
 • Angive åbningstid
 • Vedlægge en bankerklæring, hvor der redegøres for, at daginstitutionen ikke er begæret konkurs
 • Angive type af tilbud (vuggestue / børnehave / integreret)
 • Underskrive Tro og love-erklæring om gæld til det offentlige
 • Underskrive Tro og love-erklæring om den nødvendige forsikringsdækning
 • Forpligte sig til at stille et antal praktikpladser til rådighed.
 • Underskrive Tro og love-erklæring omkring gyldige straffe- og børneattester på samtlige ansatte og tilknyttede
 • Angive børneantal
 • Angive ansatte fordelt på ugentlige timer samt uddannelsesmæssige baggrund (Der vil være krav i forhold til normering samt uddannelsesmæssig fordeling)
 • Erklære at pædagogisk leder er pædagogisk uddannet på professionsbachelor niveau eller tilsvarende

Vedlagt ansøgningen skal være:

 • Dokumentation for det fornødne kendskab til lovgrundlaget i dagtilbudslovens formålsbestemmelser §7, bestemmelserne om pædagogiske læreplaner § 8, lederens ansvar §9 samt bestemmelserne om sprogvurdering og sprogstimulering § 11.
 • Hvis ikke angivet i ansøgning, oplysning om hvilken juridisk form, institutionen ejes under: Forening, APS, I/S eller lignende.
  Vedtægter for institutionen
 • Vedtægter bør indeholde:
  • Optagelseskriterier, Optagelsesvarsel, Bestyrelsens konstruktion, eventuelle specielle formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud, samt at Forældre sikres indflydelse sammenligneligt med det der gives i selvejende institutioner
 • Ibrugtagningstilladelsen

Godkendelse

På baggrund af ibrugtagningstilladelse, ansøgning samt vedlagte oplysninger og materiale, sender Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning en indstilling om godkendelse til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget. Der opkræves 30.000 kroner i depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse. Beløbet tilbagebetales, når Børne- og Undervisningsudvalget har behandlet ansøgningen. (dagtilbudslovens §20 stykke 4)

Yderligere information

 • Private daginstitutioner skal godkendes når de opfylder kravene til godkendelse.
 • Kommunes afgørelse om godkendelse eller tilbagekaldelse af en godkendelse kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område.
 • Ønsker en allerede etableret privatinstitution på et senere tidspunkt at udvide, kræver dette en ny godkendelse. Denne godkendelse vil ske administrativt.

Krav til de fysiske rammer

Privatinstitutionens lokaler og arealer skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler såsom byggelovgivningen, herunder bygningsreglement, regler om brandsikkerhed, sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljølovgivningen, herunder om APV.

Der skal være opmærksomhed på gældende regler, der kan indeholde bestemmelser om:

 • krav om eventuel byggesagsbehandling
 • krav om indretning af daginstitutioner - inden ibrugtagning
 • krav til lokaler hvor der udføres regelmæssigt arbejde
 • krav om brandværnsforhold og flugtveje
 • krav om standarder for gulvareal, luftrum og loftshøjde
 • krav til byggematerialer
 • krav til loft, vægge og gulv
 • krav til lysforhold
 • krav til temperaturforhold
 • krav til ventilationsforhold
 • krav til støj- og akustikforhold,
 • krav til inventar
 • krav til køkkener og i fødevarelovgivningen
 • krav til børnetoiletter, garderober og pusle-/vaskerum med videre
 • krav til lokaler hvor der lejlighedsvis udføres arbejde
 • krav til øvrige rum (teknik- og fyrrum, depoter, med videre)
 • krav til velfærdsfaciliteter til de ansatte
 • krav om adgangsforhold og adgangsveje
 • krav om handicapindretning
 • krav om udenoms arealer og renovation

Særligt fremhæves følgende gældende regler:

Daginstitutionen skal til enhver tid have en gyldig ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår, og til mindst det antal børn, som institutionen er godkendt til.

Lokalerne skal primært være indrettet til børns daglige brug. Opholdsrum i daginstitutioner skal minimum have et frit gulvareal på 3 kvm. per barn i 0-2-årsalderen og på 2 kvm. per barn i 3-6 årsalderen, jævnfør bygningsreglementet.

Privatinstitutionen skal leve op til samme retningslinjer for legepladssikkerhed, som gælder for de kommunale og selvejende institutioner i Aalborg Kommune. Legepladsen og legeredskaberne skal overholde kravene om offentligt tilgængelige legepladser. Privatinstitutionen har ansvaret for, at legepladsen/legeredskaber synes af en ekstern certificeret legepladsinspektør én gang hvert andet år. Privatinstitutionen afholder udgifterne hertil.

Daginstitutionen skal være røgfri og overholde lov om røgfri miljøer samt Aalborg Kommunes regler og retningslinjer vedrørende rygning.

 


Pædagogandel, personalenormering og leder

Leder

I privatinstitutionen skal der ansættes en ledelse, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen. Ansættelse af en daglig ledelse er en forudsætning for endelig godkendelse som privatinstitution.

Aalborg Kommune stiller krav om at lederen skal være uddannet pædagog, samt ansat 37 timer om ugen. Ledelsen kan ikke deles op på flere personer.

Den private leverandør er forpligtet til straks at underrette Aalborg Kommune om enhver personændring i den daglige ledelse af privatinstitutionen, herunder til- og fratræden, opsigelse samt afskedigelse og bortvisning, så kommunen kan føre tilsyn med, om privatinstitutionen har en daglig ledelse, der lever op til kravene i kommunen.

Pædagogandel

Der skal være en pædagogandel på minimum 70% i daginstitutionen. En pædagogstuderende vil indgå i pædagogandelen med 17 ugentlige pædagogtimer eller 19 medhjælpertimer.

Der skal være ansat en 37 timers pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent ved et børnetal på 40 børn eller derover.

Privatinstitutionen kan have højere normering end gældende krav. Procentfordelingen skal dog fortsat være inden for rammen af minimum 70% pædagogandel. Personalenormeringen indgår i det kommunale tilsyn.

Det er vigtigt at understrege, at det kun i denne sammenhæng, er følgende personalegrupper der indgår i pædagogandelen:

 • 3,5 års professionsbachelor-uddannelse – pædagog
 • Meritpædagog
 • Anden tilsvarende uddannelse på samme niveau som ovenstående.
 • Pædagogstuderende (dog med nedsat timeantal, jævnfør ovenstående)


Personalenormering

Det samlede antal medarbejdere skal, beregnes ud fra nøgletallene 8,95 timer per barn i alderen 0–2 år og 4,09 timer per barn i alderen 3-5 år. Det gælder for alle institutionstyper og uanset antallet af børn.

Minimumsnorm pulje overgangsordning 2023

Fra aftalen blev indgået, til og med 2022 har institutionerne, ved årsafslutning, skulle godtgøre at den pulje penge de modtog til brug på pædagogisk personale, blev brugt hertil, via indsendelse af dokumentation.

Denne praksis ændres i år 2023, hvor det i stedet bliver grundnormen der hæves forholdsvist, med en faktor tilsvarende puljens størrelse i forhold til det normale tilskud.

Se udregningseksempel:

Hvis puljen udgør 5% af den ordinære takst øges normkravet med samme faktor (1,05)

 • 4,09*1,05 = 4,29 per 0-2 årige
 • 8,95*1,05 = 9,40 per 3-5 årige

Kontrol med normen indgår, som førhen, som en del af det ordinære tilsyn.
Formålet er at give et mere retvisende billede af at pengene anvendes efter hensigten, samt mindske dokumentation for institutionerne.

Minimumsnormering 2024

Fra 01.01.2024 er der lovkrav om minimumsnormeringer. Herefter skal der som minimum være en voksen per 3 børn i vuggestuealderen (0-2 år) og én voksen per 6 børn i børnehavealderen (3-5 år). Lederen indgår i normeringen med 85%.

Yderligere information

Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være mindst det antal ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid, som sikrer, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn.

Det foreslås, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet.


Krav om børne- og straffeattester

Procedure

Aalborg Kommune stiller krav om at der ved samtlige ansatte og tilknyttede, skal indhentes godkendt straffe- og børneattest på lige fod med ansatte og tilknyttede, i de kommunale og selvejende institutioner.

Aalborg kommune råder den private institution, ved stillingsopslag at gøre opmærksom på, at det er en forudsætning for ansættelse, at der foreligger børneattest efter lovgivningen herom og straffeattest, der ikke indeholder forhold, der efter en konkret vurdering vil stride mod ansættelsen i privatinstitutionen.

En ansøger til en stilling, der ikke vil medvirke til, at der tilvejebringes børneattest efter lovgivningen herom og straffeattest, må ikke ansættes i privatinstitutionen.

På baggrund af de indhentede attester skal den private institution konkret vurdere, hvorvidt eventuelle lovovertrædelser, der fremgår af børneattesten og/eller straffeattesten, er forenelige med ansættelse i privatinstitutionen i den pågældende stilling. I tilfælde af en børneattest, der ikke er ren, og andre tvivlstilfælde skal den private daginstitution kontakte Aalborg Kommune inden ansættelsen.

Den private daginstitution er forpligtet til at opbevare dokumentation vedrørende indhentede børneattester og private straffeattester på medarbejdere, der er ansat i privatinstitutionen og til at forevise disse til det kommunale tilsyn på forespørgsel.

Aalborg kommune tilbyder at indhente attester for de private institutioner

Aalborg kommune tilbyder at indhente attester for de private institutioner, det sker ved kontakt til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning. Kontaktinformation kan til enhver tid findes på aalborg.dk.

Der gøres opmærksom på at det er vigtigt at anvende sikker post ved personfølsomme oplysninger. Efter at Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning har modtaget en forespørgsel på indhentelse af attester, sendes en bekræftelse til den private institution på forespørgslen. Der skal forventes nogle dages behandlingstid.

Ved godkendte attester sendes bekræftelsen til privatinstitution via sikker post, som herefter overtager ansvaret for opbevaringen af denne, da det er privatinstitutionens dokumentation for efterlevelse af kravene.


Optagelsesregler

Privatinstitutionens optagelsesregler skal fremgå af vedtægterne. Det skal ligeledes fremgå af vedtægterne, hvis institutionen er oprettet med et særligt formål.

Privatinstitutioner fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Kommunen kan ikke anvise pladser i en privatinstitution. Det er alene forældrene, der vælger at søge om optagelse for deres barn i en privatinstitution. Privatinstitutioner fører selv en eventuel venteliste til institutionen. Dog med hensyn til at optagelsesregler sikrer samme rummelighed, som i kommunens øvrige dagtilbud. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikles en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution.

Optagelsesreglerne må ikke stride imod diskriminationsforbud og lignende. Det vil blandt andet sige, at et barn ikke kan nægtes optagelse eller på anden måde forskelsbehandles som følge af barnets eller forældrenes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Optagelsesreglerne må heller ikke stride imod almindelige rets grundsætninger såsom lighedsgrundsætningen. Børn med handicap, som ønskes optaget i en privatinstitution, kan alene nægtes optagelse, hvis institutionen ikke er indrettet til eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Vurdering af tilgængelighed og personalekompetencer sker ved henvendelse til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Privatinstitutioner kan oprettes med et særligt formål og dermed give fortrinsret til en bestemt gruppe af børn, så længe dette ikke strider imod de ovennævnte regler. Der kan for eksempel være tale om, at en virksomhedsbørnehave giver børn af virksomhedens medarbejdere fortrinsret til institutionen.

Privatinstitutioner kan ikke afvise at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. Kapacitet forstås som den kapacitet beskrevet i institutionens godkendelse. En opnormering eller nednormering kan finde sted administrativt, hvis det vurderes at godkendelseskrav herfor ville kunne opfyldes. Kontakt Afsnit for Tilsyn og Privat pasning, ved ønske herom. Se kontaktinfo i kontaktboksen nederst.


Tilskud

Takstudregning

Aalborg Kommune yder et driftstilskud per barn, som svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter der ydes per barn i et alderssvarende tilbud i kommunen. Driftstilskuddet er eksklusiv udgifter til støttetimer.

Jævnfør Dagtilbudslovens § 37 har en godkendt privatinstitution ret til et bygningstilskud per barn.

Tilskuddet er baseret på kommunens gennemsnitlige udgifter til husleje i kommunens selvejende daginstitutioner.

Jævnfør Dagtilbudslovens § 38 har en godkendt privatinstitution ret til et administrationstilskud per barn, hvis de selv ønsker at administrere løn, bogføring, budget/regnskab samt revision og personalejuridisk bistand.

Driftstilskuddet er beregnet ud fra en åbningstid på 49,32 timer for 0-2 års institutioner og 51 timer for 3-5 års institutioner.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales og reguleres måned for måned, det gælder dog ikke puljeordninger, der fortsat vil modtage en årsopgørelse, baggrund af det faktiske antal indskrevne børn.

Det er vigtigt at børn bliver meldt ind til pladsanvisningen, da der ellers vil ske store udsving i udbetalingerne.

Tilskudsudbetalingen følger forældrebetalingen, det vil sige de institutioner med 11 måneders forældrebetaling, modtager tilskud i 11 måneder, dog ud fra samme årlige takst.

Herudover udbetales der sammen med tilskuddet, friplads og søskendetilskud til private institutioner (ikke puljeordninger). Dette anvendes af institutionen til at nedbringe de forældre, der er berettiget til tilskuddets forældrebetaling.

Forældrebetalingstakster skal oplyses pladsanvisning eller Afsnit for Tilsyn og Privat pasning. Det er vigtigt at de oplyste takster tilsvarer det reelt opkrævede af institutionen, da det ellers kan have betydning for forældrenes egenbetaling.

Derfor opfordrer Aalborg kommune til at melde ind så snart man ønsker en ændring af takster, samt kontakte pladsanvisning eller Afsnit for Tilsyn og Privat pasning ved tvivl.


Åbningstider og lukkedage

Åbningstid

Privatinstitutionen kan selv tilrettelægge sin åbningstid. Privatinstitutionen kan have en ugentlig åbningstid på 51,5 timer svarende til med kommunale institutioner i byområder og for oplandsbyer 53,5 time per uge. Åbningstiden skal oplyses til Aalborg Kommune.

Lukkedage

Aalborg kommune stiller krav om, at en privatinstitution skal stille alternativ pasning til rådighed på lukkedage. Hvis privatinstitutionen holder flere lukkedage end en tilsvarende kommunal institution, kan kommunen tage højde for dette i beregning af driftstilskuddet.

Følgende procedure vedrørende planlægning af lukkedage er gældende i Aalborg Kommune, og kan eventuelt anvendes som inspiration:

 • Der opsættes i god tid en seddel på et synligt sted i daginstitutionen, hvoraf det fremgår, at daginstitutionen påtænker at holde lukkedag på en given dato(er). På sedlen skal der være plads til, at forældrene kan tilkendegive, om deres barn har brug for pasning eller ej denne/disse dag(e). Med god tid menes der, at der skal være tilstrækkelig tid til at forældrene ser og udfylder sedlen, så de kan tilkendegive deres pasningsbehov. Hvis lukkedagen kan afholdes, skal der også være tid til at få arrangeret alternativ pasning for de børn, der måtte have brug for pasning den/de konkrete dag(e).
 • Når alle forældre har tilkendegivet deres behov for pasning den pågældende dag eller dage, gøres det op, om der er forventet lavt fremmøde - det vil sige om 45 % af børnene (eller færre) forventes at have behov for pasning.
 • Hvis pasningsbehovet på den konkrete dag på baggrund af forældrenes tilbagemeldinger er under 45 %, kan lukkedagen afholdes. De børn, der har behov for pasning den pågældende dag, skal tilbydes alternativ pasning i en anden daginstitution og så vidt muligt med kendt personale. Der kan ikke pålægges forældrene merbetaling for dette.
 • Hvis pasningsbehovet på den konkrete dag, på baggrund af forældrenes tilbagemeldinger, er over 45 %, kan lukkedagen ikke afholdes, og daginstitutionen skal være åben.

Denne instruks gælder alle hverdage året rundt og dermed også i sommerferien, efterårsferien, vinterferien og så videre.


Råd og vejledning

Privatinstitutionen kan til enhver tid henvende sig til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning for pædagogfaglig råd og vejledning.

Desuden kan privatinstitutionerne henvise forældrene til de tilbud, der er til alle børn i Aalborg Kommune – for eksempel PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

 


Sprogvurdering og sprogstimulering

Kravene om sprogvurdering og sprogstimulering følger dagtilbudslovens §11, her har privatinstitutionen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Der er metodefrihed for institutionerne i forhold til sprogvurdering, dog tilbyder Aalborg kommune gratis adgang til Rambølls ”Hjernen og Hjertet” Som de kommunale institutioner anvender både til trivsels- og Sprogvurderinger. Kontakt Afsnit for Tilsyn og Privat pasning for nærmere herom.

Børne- og Undervisningsministeriets materiale ”Sprogvurdering 3-6 år” kan ligeledes anvendes som inspiration til sprogvurderinger.

Privatinstitutionen skal give sprogstimulering til de børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter dagtilbudslovens § 11 stykke 1, 2 og 4, vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Ved behov for vejledning eller særlig sprogindsats, kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kontaktes. Kontaktoplysninger findes på aalborg.dk. 

PPR skal ligeledes kontaktes, eksempelvis hvis et barns udvikling giver anledning hertil.

 


Bevilling af støttetimer til konkrete børn

§4 stykke 2 Dagtilbudsloven kapitel 1

Kommunalbestyrelsen skal sikre at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dagtilbud for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.

Denne forpligtelse er også gældende for privatinstitutioner. Personalet i privatinstitutionen kan derfor kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, hvis de modtager et barn med særlige behov, for nærmere information.

Udgiften til støtteindsats indgår ikke i driftstilskuddet. Omsætning af bevilliget støtte indgår i det kommunale tilsyn.


Forældrebestyrelse

Det er et krav, at forældrene i private daginstitutioner sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i de selvejende institutioner. Det vil sige at der som minimum skal oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og med repræsentation af institutionens medarbejdere. Forældrene skal være bekendt med, hvilken institutionskonstruktion virksomheden er ejet som, da dette har betydning for bestyrelsens indflydelse, g beslutningskompetence og ansvar. Dette med undtagelse af at institutionens bestyrelse består af et flertal af valgte forældre.

Jævnfør dagtilbudsvejledningen per 1. marts 2015, bør det fremgå af bestyrelsesvedtægterne, at forældreindflydelsen omfatter principper for privatinstitutionens arbejde, principper for anvendelsen af budgetramme, beslutning om fravalg af et frokostmåltid, indstillingsret over for privatinstitutionen samt ret til deltagelse ved ansættelse af ledelse og personale.

I behandling af en ansøgning om godkendelse til oprettelse af en privatinstitution, inddrages bestyrelsen i forhold til pædagogikken.

§14, Stykke 6. For privatinstitutioner skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse efter §20 påse, at forældrene sikres en indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner.

§ 16 a. Alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19 skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage, jævnfør dog stykke 3 og 4 og § 16 b, stykke 1-3.

Stykke 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stykke 2-4, for alle børn i samme aldersgruppe.

§16b, Stykke 3. Forældre med børn i privatinstitutioner efter § 19, stykke 5, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stykke 1. Beslutningen efter 1. punkt træffes ved simpelt flertal af forældre, der har børn i den pågældende privatinstitution. Forældrene har én stemme for hvert barn, de har i privatinstitutionen.

Forældre med børn i privatinstitutioner efter § 19, stykke 5, skal mindst hvert andet år og højst én gang om året have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af privatinstitutionen.

Forældre med børn i privatinstitutionen er ansvarlige for at oplyse privatinstitutionen om beslutningen efter 1. punkt. Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltidet efter § 16 a, stykke 1, herunder længden af perioden for forældrenes fravalg af et sundt frokostmåltid og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til privatinstitutionen.


Generelle krav til daginstitutioner i Aalborg Kommune

Øvrige personer tilknyttet den private institution

Der gælder i forbindelse med midlertidige tilknytningspersoner, såsom virksomhedspraktikanter med videre at lovgivningen på området efterleves.

Det betyder blandt andet, at den private institution kan have 2 praktikanter med samlet timeantal på 37 timer. En vigtig lovmæssig opmærksomhed i forbindelse hermed, er, at det ikke må være konkurrenceforvridende. Opmærksomheden henledes også på, at tilknytningspersoner er personer med en robusthed og et psykisk overskud i forhold til at være en del af hverdagen sammen med de helt små børn.

Mere information i forhold til lovgivning på området kan findes i:

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 11, 12a, 12b, 14, 15
 • Bekendtgørelse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapital 9 og 15.

Håndtering af klagesager

Klagehenvendelser vedrørende forhold i privatinstitutioner håndteres og behandles af Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Klagesager håndteres ud fra praksis i forhold til gældende lovgivning, herunder i henhold til blandt andet Forvaltningsloven.

Kommunens afgørelse om godkendelse eller tilbagekaldelse af en godkendelse kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område.


Tilsyn

Aalborg Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner i henhold til § 5 i dagtilbudsloven og § 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Aalborg Kommune fører tilsyn med, at forældre og børn i privatinstitutionen får den service og kvalitet, som de har krav på, og at privatinstitutionen er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for. Tilsynet tager udgangspunkt i bestemmelser i lovgivningen, herunder dagtilbudsloven, godkendelsesgrundlaget samt privatinstitutionens egne mål, pædagogiske læreplaner med videre

I sin udøvelse af tilsynet påser kommunen således blandt andet:

 • at privatinstitutionens praksis lever op til kommunens mål og rammer
 • at institutionens arbejde med pædagogiske læreplaner, sprogvurdering/sprogstimulering, kost til aldersgruppen, overgange, tosprogede børn og børn med særlige behov og inklusion med videre lever op til kommunens retningslinjer og politikker
 • at privatinstitutionens praksis lever op til de krav, der fremgår af privatinstitutionen egne mål, godkendelseskriterierne og lovgivningen
 • at personalet har de fornødne kvalifikationer
 • legeredskaber og fysiske rammer
 • hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold

Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Det løbende kommunale tilsyn skal kunne foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte anse for nødvendig for at udøve tilsynet.

Den private daginstitution har ansvaret for og afholder omkostningerne til, at der udføres behørig løbende kontrol med, at de fysiske rammer til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis der under tilsyn konstateres forhold der vurderes at kræve det, kan institutionens bestyrelse orienteres, dette gælder altid, hvis bemærkningerne har en sådan karakter, at der pålægges skærpet tilsyn.

Et pålagt skærpet tilsyn tilpasses og tilrettelægges efter den aktuelle situation, og kan ske ved tildeling af flere skærpede tilsynsbesøg og evt. tilsynsforløb alene som uanmeldte tilsyn og/eller som en kombination af både anmeldte og uanmeldte tilsyn.


Forvaltningsloven og offentlighedsloven

Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven i forhold til den opgave, der udføres. Ved opgavevaretagelsen er videregivelse og indhentelse af oplysninger vedrørende enkeltpersoner omfattet af forvaltningslovens §§ 27, 29, 31 og 32 om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. Der henvises til § 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Ophør

Aalborg Kommune kan standse tilskuddet og i sidste ende trække en godkendelse af en privatinstitution tilbage, blandt andet i følgende tilfælde:

 • Privatinstitutionen retter ikke inden for rimelig tid op på forhold, som det kommunale tilsyn har påtalt
 • Privatinstitutionen har groft og/eller gentagne gange forsømt at overholde de regler, der gælder for driften af institutionen.
 • Privatinstitutionen har modtaget for meget i tilskud på grundlag af lister, der ikke er blevet ført på betryggende vis.

Grænsen for hvornår en godkendelse tilbagetrækkes, vurderes konkret og individuelt i den enkelte sag, og efter forvaltningsretlige principper.

Ved et ophør vil indskrevne børn være berettiget til pasning i et kommunalt tilbud umiddelbart herefter jævnfør pasningsgarantien. Dette tilbud kan dog ikke altid opfylde forældrenes ønsker, da der ved ophør af en hel institution, er tale om mange pladser inden for et lille område. Aalborg kommune vil forsøge at tage størst muligt hensyn til børnene i en sådan situation.

I forhold til den private leverandør og privatinstitutionen, herunder personalet, har kommunen ingen pligter i anledning af et ophør.

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.