Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Beredskabsplaner Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb

Titel:Aalborg Kommunes beredskabsplan ved vold og overgreb mod børn og unge
Vedtaget: 2018
Revideret: 24. juni 2024 af Aalborg ByrådBeredskabsplanens formål og lovgivning

Beredskabsplanens formål er at beskrive Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge og til behandling af sådanne sager.

Beredskabsplanen bidrager til:

 • Aalborg Kommunes tidlige fokus på opsporing af børn og unges udsathed for vold og overgreb
 • Aalborg Kommunes strategi for at forebygge sager om vold og overgreb mod børn og unge
 • At kommunens fagpersoner og myndighedspersoner har kendskab til området og ved, hvordan de skal forebygge og handle ved børn og unge, der har været udsat for vold eller overgreb.
 • At sager om vold og overgreb mod børn og unge håndteres systematisk og kvalificeret.

Barnets lov angiver, at alle kommuner skal udarbejde en beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af vold og overgreb mod børn og unge. Det fastslås i barnets lov § 15, stykke 2 at: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Psykiske overgreb er også omfattet af straffeloven og følger samme procedure som ved fysiske overgreb.

Beredskabsplanen har eksisteret i en årrække og er godt indarbejdet i praksis.
Tidlig opsporing og forebyggelse af vold og overgreb

Aalborg Kommunes målrettede fokus med tidlig opsporing og forebyggelse er blandt andet omsat i den tværgående og fælles håndbog 'På Tværs', som er udarbejdet i et samarbejde mellem Job og Velfærd og Børn og Unge. Her beskrives fælles kommunale indsatser rettet mod tidlig opsporing og forebyggelse samt mere konkrete retningslinjer og opmærksomhedspunkter i forhold til børn og unge udsat for vold og overgreb.

Det tidligt opsporende arbejde omfatter blandt andet trivselspersoner på Aalborg Kommunes skoler, trivselsforum, dialogmøder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, forældresamarbejde og netværksmøder. Se mere herom i håndbog 'På Tværs'.

Børn og unge fra 12 år kan opsøge det kommunale tilbud Børne- og Ungerådgivningen og for eksempel den frivillige organisation Headspace for råd og vejledning samt støtte og hjælp.

Det tidlige opsporende arbejde er i vidt omfang også baseret på underretninger fra fagpersoner (den skærpede underretningspligt) og borgere (den almindelige underretningspligt), som giver forvaltningen information, der kan handles på.Bekymringstegn og opmærksomhedspunkter, som kan være tegn på vold og overgreb mod børn

Børn og unge, der er eller har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb kan udvise særlig og/eller bekymrende adfærd. Du kan som fagperson læse mere om bekymring for børn og unge i Aalborg Kommunens håndbog 'På Tværs'.Actioncard for fagpersoner og myndighed

Se hvad du helt konkret skal gøre, hvis du er fagperson eller myndighed, der får mistanke om vold eller overgreb.

Kommunens handleforpligtelse

Familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge vurderer indenfor 24 timer, hvorledes og hvor hurtigt der skal handles i sagen og kontakter i den forbindelse Juridisk Kontor.

Underretter har krav på en bekræftelse på, at underretningen er modtaget, og hvis underretter er kommunalt ansat eller i offentlig tjeneste, skal kommunen give en tilbagemelding på, om der er iværksat børnefaglig undersøgelse, afdækning eller indsatser for barnet, og kommunen kan oplyse om typen og varigheden af indsatsen. Kommunen kan undlade begge orienteringer, hvis særlige forhold gør sig gældende.


Forløb ved underretning

Familiegruppen inddrager Juridisk Kontor, når der modtages underretning om mistanke om overgreb på et barn.

Juridisk Kontor giver faglig sparring i hele sagsforløbet. Hvis sagen vurderes at involvere ansatte fagpersoner fra Børn og Unge, inddrager Juridisk Kontor personalekontoret i Børn og Unge.

Sammen med Juridisk Kontor lægges der en plan for, hvordan sagen behandles, og herunder drøftes:

 • Afholdelse af børnesamtale (OBS på der kan tales med barnet uden forældrenes viden i henhold til barnets lov § 137, stykke. 2)

 • Eventuel. undersøgelse på Børneafdelingen eller Retsmedicinsk

 • Inddragelse af forældre

 • Barnets sikkerhed

Efter afholdelse af børnesamtalen vurderer Juridisk Kontor i samråd med politiet, om sagen skal anmeldes. Juridisk Kontor sender skriftlig anmeldelse til politiet vedlagt relevante sagsakter.

Hvis politiet modtager en anmeldelse fra andre, underretter politiet familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge, og forløbet er herefter det samme, som hvis kommunen er anmelder.

Hvis sagen ikke anmeldes, vurderer familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge, hvilken indsats og støtte, der er relevant til barnet og familien.
Forløb efter anmeldelse

Familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge er sagsstyrende, træffer afgørelse om en børnefaglig undersøgelse, jf. barnets lov § 20, stykke 1, nummer 2 og visiterer sagen til Børnehus Nord, der hjælper med at udarbejde den børnefaglige undersøgelse. Selvom sagen ikke anmeldes til politiet, kan børne- og ungerådgiver henvise sagen til Børnehus Nord.

Familiegruppen og Specialgruppen for børn og unge vurderer, om barnet og/eller nærmeste familie har behov for akut krisehjælp, og dette aftales herefter med politiet. Akut krisehjælp tilbydes af Børnehus Nord på telefon 31 99 04 94.

Familiegruppen og Specialgruppen for børn og unge deltager i samråd om sagen i Børnehus Nord sammen med øvrige relevante myndigheder.

Under sagens behandling kan Børnehus Nord, familiegruppen og Specialgruppen for børn og unge, politi og andre relevante myndigheder udveksle relevante oplysninger om barnet i det omfang, der er nødvendigt. Det kan finde sted med henvisning til barnets lov § 126 c.

 • Børn under 15 år videoafhøres af politiet i særligt indrettede lokaler i Børnehus Nord
 • Børn over 15 år afhøres hos politiet og skal efterfølgende vidne i retten
 • Børn over 15 år med særlige vanskeligheder kan i stedet videoafhøres, således barnet ikke skal vidne i retten efterfølgende

Familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge deltager som støtte for barnet under afhøringen og ved vidneforklaring i retten. Familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge kan tage noter under afhøringen med henblik på efterfølgende at kunne målrette indsatsen til barnet.

Juridisk Kontor eller familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge møder i retten som repræsentant for Job og Velfærd. Forvaltningsledelsen i Job og Velfærd informeres om sagen inden retsmødet.

Støtte til barnet

Efter afhøring af barnet, kan der igangsættes terapeutisk behandling efter behov til barnet og familien. Tidspunktet herfor aftales nærmere med politiet.

Et barn, der har krænket et andet barn, kan tilbydes behandling hos Fønix Nord. Kontakt Fønix Nord på telefon 31 99 04 94Digitale krænkelser – samme fremgangsmåde som ved vold og overgreb

Ved digitale krænkelser anvendes samme fremgangsmåde og beredskab som beskrevet ovenfor. Digitale krænkelser kan være meget alvorlige, hvor disse også skal vurderes sammen med Juridisk Kontor og politi.

Kontakt

Børne- og Familieafdelingen

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 28 44

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.