Skip til hoved indholdet
    Hjem Social og sundhed Sundhed Nære sundhedsvæsen

Nære sundhedsvæsen

  • Titel: Principper for det nære sundhedsvæsen - Retning for udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Vedtaget: Den 25. marts 2019 af Aalborg Byråd

Princippapiret

Aalborg Kommune har som en del af 6-byerne udarbejdet 4 principper for det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Principperne skal ses i forhold til regeringens sundhedsudspil og de udspil for det nære sammenhængende sundhedsvæsen, der er kommet fra Kommunernes Landsforening og regeringen indenfor det seneste år.

Nærværende papir oplister 4 principper, som sætter retning for Aalborg Kommunes arbejde med udbygning af det nære sammenhængende sundhedsvæsen.


Indledning

Vi har organiseret vores sundhedsvæsen med højt specialiseret behandling på hospitalerne og med sundhedsfremme, forebyggelse og opfølgning i borgerens nærmiljø. Vores samlede sundhedsvæsen udfordres dog i disse år af, at der bliver flere ældre, flere kronikere og multisyge, vi får flere og bedre behandlingsformer, der er en øget brug af teknologi, og der er øgede forventninger fra borgerne. Det nære sundhedsvæsen med kommunerne og almen praksis bliver derfor en stadig mere central del af det samlede sundhedsvæsen i takt med, at både kommuner og almen praksis udfører flere, større og mere krævende sundhedsopgaver.

I Aalborg Kommune har vi et ønske om at bevæge os mod et mere integreret og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgeren oplever et nært sundhedsvæsen, der understøtter borgeren i at mestre egen sundhed og sygdom i borgerens nærmiljø, gennem høj ensartet kvalitet og samarbejde, således at borgeren kan leve et liv med højest mulig livskvalitet. Vi vil derfor arbejde for et sundhedsvæsen, der både formår at understøtte udviklingen af den specialiserede behandling på hospitalerne, og som samtidig formår at investere i sundhedsfremme, forebyggelse og opfølgning i borgernes nærmiljø.

I Aalborg er vi klar til at se og skabe gode sammenhænge, og vi vil derfor – indenfor den politisk afsatte rammer – prioritere og sætte handling bag visionen om det integrerede og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi har derfor fokus på 4 principper for Aalborg Kommunes rolle i det integrerede og sammenhængende sundhedsvæsen.


1. Fælles om borgerne - sammenhæng og klar opgavedeling

Ambitionen er, at de tre primære aktører - sygehuse, almen praksis og kommunerne - er ”fælles om borgerne” med sammenhæng og klar økonomi- og opgavefordeling, der bygger på princippet om, at specialiserede sundhedsopgaver løses af sygehusene, mens opgaver i borgerens nærmiljø varetages i et samarbejde mellem kommunerne og almen praksis.

Det betyder, at vi med stadig flere sundhedsopgaver i kommunen, og den medfølgende økonomi, er klar til at påtage os opgaverne.


2. Tryghed for borgeren - hvor Aaalborg Kommune og almen praksis er aktører i nærmiljøet

Aalborg Kommune og almen praksis er tæt på borgerens hverdag og hjem, og vi har mange kontakter med borgeren.

Det betyder, at vi har et helhedsorienteret syn på borgerens livssituation, hvor fokus ikke kun er på den konkrete sygdom. Det skaber en tryghed for borgeren.

Borgere i Aalborg Kommune skal selvfølgelig indlægges og behandles på specialiserede hospitaler, når det er nødvendigt. Dog skal borgerne have mulighed for at blive behandlet og plejet i deres nærområde af kommunen og almen praksis – og med understøttelse af hospitalets specialistviden, hvor det er relevant.

Vi er derfor klar til at indgå i forpligtende samarbejde med regionens hospitaler om at etablere de nødvendige rammer, der bedst understøtter princippet om behandling tættest på borgerens nærmiljø. Herved forebygges indlæggelser, og ressourcerne anvendes bedre. Dette er også i overensstemmelse med princippet om lavest effektive omsorgs/omkostningsniveau (LEON).


3. Livskvalitet for borgerne gennem sundhedsfremme og forebyggelse

Aalborg Kommune ønsker at fokusere langt mere på sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket kan øge borgernes livskvalitet og sikre, at den kommende generation bliver mindre syge end den nuværende.

Vi har samtidig et særligt fokus på at mindske den sociale ulighed i Sundhed. Hvis vi skal gøre den kommende generation mindre syge og samtidig mindske den sociale ulighed i sundhed, kræver det et tæt samarbejde med almen praksis.

I Aalborg Kommune vil vi prioritere ressourcer til sundhedsfremme og forebyggelse, og vi vil udvikle metoder til gavn for borgerne indenfor for eksempel sundhedspleje, hjemmesygepleje, socialpsykiatri, patientrettet rehabilitering, træning, tidlig opsporing mv. Det skal løfte sundhedstilstanden for borgerne, så de kan opnå det, de gerne vil i livet, og det kan desuden have en gavnlig effekt på den samlede kommunale økonomi.


4. Almen praksis - en central del af det sammenhængende sundhedsvæsen

Aalborg Kommune ser almen praksis som en helt central del af det daglige samarbejde med borgeren. Vi har behov for et mere integreret samarbejde mellem almen praksis og Aalborg Kommune, hvor vi sammen forpligter os til et mere strategisk og konkret samarbejde om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Vi vil udvikle og udbygge vores samarbejde yderligere og finde nye områder, der kan skabe værdi for borgerne. Sammen med almen praksis vil vi arbejde for at etablere et tættere samarbejde om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser.

 

 

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.