Skip til hoved indholdet
  Hjem Byggeri og anlæg Tilgængelighed i daginstitutioner og udearealer

Tilgængelighed i daginstitutioner og udearealer

Fokuspunkter for daginstitutioner, vuggestuer, børnehaver med mere

 • Titel: Fokuspunkter for tilgængelighed i daginstitutioner herunder vuggestuer, børnehaver, fritidsklubber og tilhørende udearealer.
 • Vedtaget: Januar 2024.

Universelt design i byggeri og anlæg

I Aalborg Kommune arbejder vi med tilgængelighed/universel design og social bæredygtighed i bygge- og anlægsprojekter ud fra Aalborg Kommunes politikker og visioner, herunder handicappolitik og arkitekturpolitik. Ud fra en dialogbaseret tilgang arbejder vi sammen med byggeprojekterne for at finde løsninger til tilgængelighed og socialbæredygtighed i et bredt bruger- og bæredygtighedsbegreb.

Den størst mulige tilgængelighed for alle - både ude og inde, er afgørende for projektets anvendelighed.

Tilgængelighed er en væsentlig del af et fremtidssikret og bæredygtigt byggeprojekt

I Aalborg Kommunes vuggestuer, børnehaver, fritidsklubber og de tilhørende udearealer er det vigtigt, at der arbejdes med tilgængelighed, så vi sammen kan sikre, at de kommunale institutioner har den nødvendige rummelighed og fleksibilitet.

I denne kontekst er det ikke kun børn med funktionsnedsættelser, der skal imødekommes. Det er også børnenes pårørende og medarbejderne, som kommer i institutionen. 

I rådgivningsarbejdet er ligeværdighed et vigtigt nøgleord. Ligeværdighed i den kontekst betyder, at alle mennesker skal have lige mulighed for adgang til brug af vores bygninger og de dertilhørende funktioner. 

Tilgængelighed gør bygninger mere attraktive, anvendelige og fremtidssikrede

For at holde udgifterne nede og for at opnå gode integrerede løsninger, bør projektet så tidligt som muligt indtænke tilgængelige og bæredygtige designløsninger ind i projektets inde- og udearealer.

Projekter, der vælger en designstrategi, der er funderet i ligeværdighed for alle brugere, opnår generelt en bredere tilgang til tilgængelighed med øget anvendelighed og bygningsværdi. Når den daglige bygnings- og indretningsmæssige fleksibilitets muligheder prioriteres i bygninger og udearealer, øges muligheden for optimere det fremtidige pædagogiske udviklingsarbejde.

I samarbejdet finder vi frem til løsninger, der kan øge projektets:

 • Tilgængelighed.
 • Anvendelighed.
 • Fleksibilitet og fremtidssikring.
 • Sociale mangfoldighed.
 • Funktionelle mangfoldighed.
 • Trivsel og tryghed.
 • Arkitektur.
 • Indeklima og sundhed.
 • Mangfoldige udearealer.

Tilgængelighedsstrategi

Projektet opfordres til, i samarbejde med en eksamineret tilgængelighedsauditør, at udarbejde en skriftlig tilgængelighedsstrategi, der redegør for, hvordan projektet imødekommer tilgængelighedskravene og/eller skaber alternative løsninger for at opnå bedst mulige anvendelighed for alle.


Indledende spørgsmål

Formået med de indledende spørgsmål  er at nedbryde de barrierer, der kan opstå i det byggede miljø, når bygningens funktion møder menneskers mangfoldighed samt at optimere bygningens anvendelighed for både brugere og personale.

Fokuspunkterne kan fungere som en indledende tjekliste ved planlægning og etablering af vuggestuer, børnehaver, fritidsklubber og deres udearealer i udvikling af social bæredygtighed, tilgængelighed/universel design og anvendelighed med udgangspunkt i Bygningsreglementet, anvisnings- og vejledningssamlingen samt Socialbæredygtigheds principperne. 

Samlingen kan dog ikke træde i stedet for projektindividuel rådgivning om tilgængelighed ved eksamineret tilgængelighedsauditør, DGNB-rådgiver, Aalborg Kommunes Byg’s bygherrerådgivning og projektets byggesagsbehandler.

Samlingen indeholder ikke beskrivelser af alle enkeltstående lovkrav, idet disse findes i kravsspecifikationer og lovsamlingen.

En udtømmende liste over tilgængelighedsemner findes i:

Forkortelser

K = Byggereglementskrav.
V = Vejledning/anvisning.
B = Social bæredygtighed.


Indledende spørgsmål om tilgængelighed

Ankomstareal og adgangsveje

 • Er der kort og niveaufri afstand til offentlig transport? (v)
 • Er der enkel og tydelig skiltning hen til bygningen? (k,b)
 • Er der anlagt taktile ledeliner fra offentligt fortov til hovedindgang? (k)
 • Er der en jævn og fast belægning på udearealerne? (k)
 • Er adgangsarealet niveaufrit eventuelt via rampe? (k)
 • Er trapper suppleret med håndlister, trinmarkering på alle trinforkanter og belysning? (k)
 • Er der ovenfor trapper anlagt et farvet eller taktilt markeret felt? (k)
 • Er adgangsvejen mindst 1,5 meter bred? (k,b)
 • Er der parkeringsmuligheder for bil, motorcykel, knallert og cykler? (k,b)
 • Er der mindst en handicapparkeringsplads nær hovedindgangen? (k)
 • Er der veloplyste og retningsvisende parkerings- og adgangsveje? (k,b)
 • Er der overskuelige og trygge adgangsveje og parkeringspladser? (b)
 • Er der skabt taktil adskillelse af gangarealer fra andre trafikformer, også på parkeringsarealerne? (k)
 • Kan alle brugere selvstændigt benytte alle adgange hen til bygningen? (k)
 • Kan alle brugere selvstændigt benytte alle adgange ind i bygningen? (k)
 • Er affaldssystemer placeret nær bygningen og kan de betjenes af alle? (k)
 • Er der skabt tryghed på udearealerne via bl.a. belysning og brugervenligt design? (b)
 • Kan uderummet tilgodese forskellige behov og anvendelses muligheder? (b)


Legeplads

 • Kan stierne benyttes af alle brugere via en niveaufri og fast jævn belægning? (k,b)
 • Kan alle brugere selvstændigt benytte alle adgange ind i bygningen? (k)
 • Er det muligt at have overblik over alle udendørsområderne? (b)
 • Er belægningen på udearealerne jævn og fast? (k)
 • Er der den nødvendige niveaufri adgang til terrasse/legeplads? (k)
 • Benyttes der rampe og ikke trapper og løfteplatforme til at gøre arealet niveaufrit? (k)
 • Er legepladsens stier minimum 1,3 m bredde?
 • Har stierne en jævn og kørefast belægning? (b)
 • Skabes der tryghed på legepladsen med belysning og design? (b)
 • Er der faldunderlag ved legeredskaber? (v) (Gummibelægning kan benyttes af kørestolsbrugere).
 • Tilgodeser legepladsen og dens funktioner forskellige behov og anvendelsesmuligheder? (b)
 • Indeholder uderummet en mangfoldighed af funktioner? (b)
 • Kan alle funktioner (lege-, opholdsarealer, opbevaring) på legepladsen benyttes på en ligeværdig og selvstændig måde af alle?(k)
 • Er der niveaufri adgang hen til alle legeområder? (k)
 • Er sports- og aktivitets områder integreret med øvrige arealer? (b)
 • Er der sidde/ligge muligheder? (b)
 • Er der fleksibel/fast overdækning? (b)
 • Er der beskyttelse mod vind? (b)
 • Er der skyggegivere for solen? (b)
 • Er ramper ved legeredskaber udstyret med lister, greb og hjulværn? (v)
 • Er legepladsen sikkerhedsmæssig forsvarlig? (k)
 • Er beplantningen fri for pollenbærende træer, buske og græsarter? (v)


Allergifremkaldende beplantning med pollen

 • Birk
 • El
 • Bøg
 • Hassel
 • Eg
 • Bynke og bynke-ambrosie
 • Oliven og taks
 • Parietaria
 • Cypres
 • Ceder
 • Ene
 • Gran, Fyr
 • Pil og poppel
 • Platan
 • Græs

Kilde: Astma og Allergiforbundet.Indearealer

 • Er der niveaufri adgang ved alle yderdøre? (k)
 • Er der niveaufri adgang til alle bygningens rum og funktioner? (k,b)
 • Er flugtveje tilgængelige for alle? (k,b)
 • Har alle døre minimum 87 cm fri passagebredde? (k,b)
 • Er indgangsdørene lette at betjene, så de kan benyttes af børn og voksne? (k,b)
 • Er der automatiske døråbnere ved yderdøre? (b,v)
 • Kan låsesystemets adgangspanel betjenes af alle - uanset højde og funktionsniveau? (v)
 • Kan alle bygningens funktioner og rum bruges selvstændigt af alle? (k,b)
 • Imødekommes eventuelt elevatorkrav i bygningen? (k)
 • Opfylder eventuel elevator kravene fra DS/EN 81-70:2021+A1:2022? (k)
 • Er trappers fribredde minimum 1,5 meter mellem to håndlister? (k,b)
 • Er fællesadgangsveje minimum 1,5 meter brede? (k,b)
 • Er der gode og tilstrækkelige luft, temperatur og ventilations forhold? (k,b)
 • Benyttes der allergivenlige byggematerialer, maling og inventar? (v)
 • Er bygningens indeklima fri for afgasning fra byggematerialerne? (k,b)
 • Er bygningens indeklima fri for afgasning fra interiør? (k,b)
 • Er der godt og tilstrækkeligt dagslys indfald? (k),b
 • Er der tilstrækkelig belysning i rummene i forhold til aktiviteter i rummene? (v,b)
 • Er akustikken tilpasset rummenes aktivitet og størrelse? (k,b)
 • Er der mindst et handicapvenligt toiletrum? (k,b)
 • Er der bruse mulighed i et toiletrum? (v)
 • Er der telesyngeanlæg i de rum, hvor der skal anvendes mikrofonanlæg? (k,b)
 • Er der tydelig og enkel skiltning/wayfinding i bygningen? (k,b)
 • Benyttes aktivt farvebrug som wayfinding? (v)
 • Har farverne forskellig farvemætning for svagtseende og farveblinde? (k)
 • Er store glaspartier sikkerheds markeret – gere i tre højder? (k)
 • Er der udsyn til det fri fra opholdsrummene? (k,b)
 • Er der god visuel kontakt mellem ude og inde? (b)
 • Er bygningens design overskueligt og transparent? (b)
 • Er der et stillerum? (v,b)
 • Er der mellemzoner mellem ude og inde for eksempel opvarmet vinterhave/garderoberum? (b)
 • Er der medietilslutnings muligheder i flest mulige rum? (b)
 • Der er forskellige rum og steder, der appellerer til forskellige børn og leg? (b)
 • Er der etableret et tilstrækkeligt og aflukket areal til opbevaring af større brugsgenstande? (k)

Dokumentation i rådgivning og sagsbehandling

Byggeprojektet bliver i Aalborg Kommune behandlet af en række af professionelle fagspecialister. I denne rådgivning og projektbehandling skal du dokumentere projektets detaljer, herunder økonomi, lovlighed, tilgængelighed/universel design, social bæredygtighed og anvendelighed.

Vi anbefaler dig derfor at udarbejde og fremsende følgende materiale til rådgivning og projektbehandling ved Aalborg Kommune:

 • Projektbeskrivelse.
 • Projekt adresse.
 • Bygningsreglement/energiklasse der opfyldes.
 • Plantegninger, situationsplan, facadetegninger, snittegninger, visualiseringer.
 • Byggepladsplan.
 • Fagbeskrivelser.
 • Tilgængelighedsstrategi.
 • Anskueliggørelse af, hvordan og i hvilket omfang projektet opfylder anvisningernes kvalitetsniveauer.
 • En beskrivelse af, hvordan intentionen om ligeværdighed i adgangsforhold og indretning i bygningsreglementets bestemmelser er tolket og indarbejdet i byggeprojektet.
 • Brugerkarakteristik; en beskrivelse af brugergruppens sammensætning ift. bygningens anvendelse
  og funktion og en beskrivelse af, hvordan brugernes behov er indarbejdet i byggeriets idé.

Rådgivning

Har du spørgsmål til ovenstående, kan kravsbestemmelserne ses i Bygningsreglement18.
Se alle krav på bygningsreglementet.dk

Vejledninger i anvisninger
Se vejledninger på anvisninger.dk

Krav om social bæredygtighed findes i DGNB manualen for børnehaver og skoler.
Se krav om social bæredygtighed på hjemmeside for Råd om Bæredygtigt Byggeri

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivningen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.