Skip til hoved indholdet
  Hjem Byggeri og anlæg Strategi for universelt design og tilgængelighed i plejehjemsbyggeri

Strategi for universelt design og tilgængelighed i plejehjemsbyggeri

 • Titel: Strategi for universelt design og tilgængelighed i plejehjemsbyggeri.
 • Vedtaget: Januar 2024.

Strategi for universelt design og tilgængelighed i plejehjemsbyggeri

I plejehjemsbyggerier, hvor Aalborg Kommune er involveret som hel eller delvis bygherre, skal der udarbejdes en strategi for arbejdet med og implementeringen af universel design og tilgængelighed i byggeriet.

Til dette dokumentationsarbejde har vi udarbejdet denne vejledning til opbygning af Universel design og tilgængelighedsstrategi. Denne vejledning er baseret på Bygningsreglementet.


Strategi formål

Universel design / tilgængelighedsstrategien har flere funktioner i byggeprojektet. På den ene side er den for rådgiveren et middel til at dokumentere, hvordan projektløsningerne efterlever lovkrav, samt vise og argumentere for eventuelle alternative løsninger. På den anden side er strategien for bygningsmyndigheden og auditøren et middel til at vurdere, hvorledes projektets universel design og tilgængelighedsløsninger lever op til kravene eller fraviger kravene. Dermed vil strategien bidrage til dialogen mellem ansøger og bygningsmyndighed.  

Strategien er også byggeprojektets røde tråd, der fastholder projektets ambitionsniveau på de Universel design / tilgængelighedselementer som bygherre og projektgruppen har forpligtet sig til igennem projekt- og bygherremøderne.

Vær opmærksom på, at tilgængelighedskravene til bygning og på de bygningsnære udearealer i Bygningsreglementet har samme juridiske gyldighed som for eksempel krav til konstruktioner og brandsikkerhed. Dette understreger vigtigheden af, at projektet arbejder med tilgængelighed på flere niveauer og til alle beboertyperne.

Det særlige ved Universel design / tilgængelighedsstategien og årsagen til dens placering i byggeprojektets dokumentation er, at den favner både løsningsniveau og den bagvedliggende tankegang. 

I Universel design / tilgængelighedsstategien kobles det arkitektoniske koncept, den design filosofiske tilgang sammen med de faktiske løsninger i en skriftlig beskrivelse af løsninger, der muliggør fusionen mellem lovkrav, brugerbehov og arkitektur.

Formålet med denne vejledning til strategi for universel design / tilgængelighedsstrategi i plejehjemsbyggeri er at fastsætte de i projektet gældende Universel design- og tilgængelighedsprincipper. Samtidig skal de værdi- og fokuspunkter, der vedrører projektets universel design og tilgængeligheds elementer beskrives på inde- og udearealer, ud fra den overordnede fusion af lovkrav og menneskelige behov.

For at kunne opfylde formålet er det nødvendigt, at projektrådgiveren har det nødvendige kendskab til de bagvedliggende mekanismer samt en professionel brugerforståelse og viden om de forskellige handicapgruppers behov.

Denne strategi vejledning er udarbejdet med mulighed for ”klip og kopier” funktion, så strategiudvikleren nemt kan kopiere indhold fra vejledningen over i sin egen strategi.

Vejledningen indeholder ikke en dybdegående beskrivelse af alle enkeltstående lovkrav, idet disse findes i kravsspecifikationerne og lovsamlingen. 


Strategi indhold

Universel design/tilgængelighedsstrategiskabelonen oprettes af bygherre eller en af bygherre udvalgt rådgiver. For at skabe en fyldestgørende strategi bør alle emner i denne vejledning indgå i strategien, herunder også tabellerne.

Strategi indhold:

Del 1:

 • Projekt informationer.
 • Projektansvarlig.
 • Projekt auditør.
 • Målgruppe beskrivelse inklusiv sekundær målgruppe beskrivelse.
 • Særlige målgruppers behovsbeskrivelse.
 • Fokuspunkter på udearealerne.
 • Fokuspunkter på indearealer.
 • Lov- og anvisningsgrundlag.
 • Beskrivelse af, hvor i projektet lov- og anvisningsgrundlaget implementeres og hvordan.
 • Projektets bærende principper og værdier.
 • Præcisering af ”hjemlighed”.
 • Oversigt over differencering mellem hjemlighed og arejdsplads/institution.

Del 2

 • Tilgængelighedsniveauer og bygningsafsnit.
 • Beskrivelse af hvor og hvordan kravs grundlaget opfyldes.
 • Dispensationer.
 • Beskrivelse af den videre proces.

Af hensyn til projektprocessen i byggeprojektet bør strategien opdeles i 2 dele (del 1 og del 2) og være baseret på projektets byggeprogram og tegningsmateriale:

 • del 1 udarbejdes i projektets indledende faser.
 • del 2 udarbejdes umiddelbart før hovedprojektet færdiggøres. 

Strategien skal som minimum omhandle Universel design og tilgængelighedselementer fra de love, anvisninger, standarder og vejledninger som det aktuelle projekt skal imødekomme. Strategien kan omhandle hele byggeriet eller kun de områder, beboerne færdes på. Denne beslutning skal projektgruppen tage.

Strategien skal som bilag til byggeprogrammet indgå i byggeprojektets øvrige dokumentation.
Vejledningen indeholder ikke en dybdegående beskrivelse af alle enkeltstående lovkrav, idet disse findes i kravsspecifikationerne og lovsamlingen. 


Tilgængelighedsaudit

Tilgængelighedskravene til bygningerne og på de bygningsnære udearealer har i Bygningsreglementet samme juridiske gyldighed som for eksempel kravene til konstruktioner og brandsikkerhed, derfor bør der foretages en tilgængelighedsaudition af projektet, gerne af en uvildig og eksamineret tilgængelighedsauditør. 

Både Build og Rumsams har dokumenteret evidens for, at det skaber bedre projektløsninger, når strategien og tilhørende relevante bilag og tegningsmateriale fremsendes til audit hos eksamineret tilgængelighedsauditør flere gange i projektforløbet. Audit bør dog som minimum foretages mindst 3 gange i projektforløbet.

 • Første audit finder sted umiddelbart efter at strategiens del 1 er gjort færdig.
 • Anden audit finder sted, når del 2 er færdig.
 • Tredje audit finder sted, når projektet er færdigt, men inden projektoverdragelse.

Strategi opbygning

Det er vigtigt, at strategien indeholder basisinformationerne om projektet, derfor bør der på strategiens forside tydeligt fremgå følgende:

 • Projektnavn.
 • Projektadresse.
 • Projekttype: Eksempel: Demensplejehjem.
 • Strategi del 1 udarbejdet af: Firma, rådgiver navn, kontakt informationer.
 • Dato for udarbejdelse af strategien.
 • Strategi del 1 auditeret af: Firma, rådgiver navn, kontakt informationer.
 • Dato for audit.
 • Strategi del 2 udarbejdet af: Firma, rådgiver navn, kontakt informationer.
 • Dato for udarbejdelse af strategien.
 • Strategi del 2 auditeret af: Firma, rådgiver navn, kontakt informationer.
 • Dato for audit.
 • Færdigt projekt auditeret af: Firma, rådgiver navn, kontakt informationer.
 • Dato for audit.

Strategi del 1

Målgrupper

Bygherre og projektgruppen skal foretage en præcisering af beboergruppen.Det gøres for at fastlægge hvilke universel design elementer og hvilke tilgængeligligheds kvalitetsniveauer, som projektet skal bygges efter og i hvilke overordnede områder, der differencieres mellem niveauerne.

Den typiske beboersammensætning på plejehjem og i plejeboliger er borgere med meget forskelligartet sygdomshistorik, funktionsniveau, livssituation og plejebehov. Der forventes derfor, at bygningen skal kunne imødekomme denne store behovsvariation.  

Rubrikken primær målgruppe er de målgrupper lovgrundlaget imødekommer. I rubrikken ”sekundær målgruppe” oplistes de målgrupper, der er særegne for projektet.

Primær målgruppe jævnfør lovgrundlaget Sekundær målgruppe, der er særegen for projektet
Kørestols- og rollatorbrugere Eksempel: Multihandicappede med elektriske kørestole
Gangbesværede Eksempel: Rollatorbrugere og meget dårligt gående
Kognitivt handicappede Eksempel: Demente (Hvilke typer og sværhedsgrad)
Synsnedsættelser Eksempel: Svagtseende med nedsat rumkonception og rumperception
Hørenedsættelser  
Arm- og hånd- funktionsnedsættelser  
Allergi og astma ramte  
Læse-og sprogvanskeligheder  

Særlig målgruppes behovsbeskrivelse

Når der er sekundære målgrupper i projektet, bør disse gruppers særlige behov til arkitektur og interiør, der ligger ud over Bygningsreglementets minimumskrav, beskrives i strategien. Det kan for eksempel være autister, somatiske brugere og så videre og deres behov. 

Det kan eksempelvis være et behov for tydelig markering af rummets vægge/lofter og gulve eller ekstra behov for lydisolering internt mellem boligerne og mellem boligerne og fællesrummene.

Formålet med denne beskrivelse er at sikre, at de sekundære behov bringes frem og imødekommes igennem, beviste til- og fravalg og dermed ikke bliver overset i en misforstået opfattelse af, at bygningsreglementet eller anvisningerne til plejeboliger også dækker disse særlige behov.

Her beskrives de særlige arkitektoniske eller indretningsmæssige tiltag, der skal foretages for at imødekomme projektets særlige målgrupper. 

Eksempel: Til mennesker med hørenedsættelser installeres teleslyngeanlæg i fællessal, et kontor og i tv-stuerne. Derudover installeres ovenlys i fællesarealerne for at øge muligheden for mundaflæsning. I fælles opholdsarealer arbejdes der særligt med akustikken, for at sikre optimal efterklangstid.

Fokuspunkter

Projektet skal igennem universel design og valgte tilgængelighedsforanstaltninger kunne rumme en mangfoldighed af mennesker med et bredt spekter af sygdomme og funktionsnedsættelser. Samtidig skal projektet tilbyde beboerne et i videst muligt omfang selvstændigt ophold med mulighed for pleje. Der er derfor behov for et højt niveau af universel design og tilgængelighed i alle dele af projektet, særligt i de områder hvortil beboer og gæster har adgang. 

Der skal især være fokus på universel design og tilgængelighed i forhold til nedenstående emner, hvortil der er BR lov- eller vejledningskrav:

Udearealer:

 • Adgangsområde fra offentligt fortov til indgang.
 • Parkeringsareal og af- og påsætningsområde.
 • Taktil adskillelse af trafikformer på adgangs- og tilkørselsarealer.
 • Jævn og niveaufri belægning på fodgænger arealer.
 • Enkelt og sammenhængende ledelinienet.
 • Retningsvisende belysning på adgangsarealer.
 • Niveaufri til alle funktioner på udearealerne.
 • Niveaufri adgang ved alle yderdøre.
 • Skiltning på adgangsarealer og hovedindgang.
 • Siddepladser med hvilemulighed ved af- og påsætningsområdet, terrasser og have.
 • Beplantning (gerne allergivenlig).

Indendørs:

 • Elevator: størrelse, lys, lyd og taktile elementer.
 • Tilstrækkelige gangbredder.
 • Håndlister og siddemuligheder i lange gangforløb.
 • Markering ved forskelle i farve og materiale på døre, vægge, lofter og gulve.
 • Dørbredder med plads til senge, kørestole eller to passerende mennesker.
 • Brugerbetjente temperaturforhold og luftkvalitet – herunder allergihensyn i materiale- og møbelvalg.
 • Enkelt og tydelig skiltning / wayfinding inkl. ledelinier.
 • Belysning – både døgnrytme belysning, aktivitets belysning og lofts belysning.
 • Dagslys indfald i bygningen.
 • Vindue brystningshøjder, der tilgodeser sengeliggende og siddende beboere.
 • Solafskærmning på vinduerne uden at forringe udsyn fra vinduer.
 • Akustisk indemiljø, herunder efterklangstid og evt. lydisolering mellem boliger.
 • Teleslynge ved fælles tv-apparater, i multirum og eventuelt samtalerum.
 • Handicaptoiletter/bad med plads til 2 plejere og en beboer.
 • Handicaptoiletter i fællesarealer for selvhjulpne besøgende.
 • Flugtveje, der kan benyttes af alle.
 • Tilstrækkeligt manøvreplads i opholds- og soverum.
 • Tilstrækkeligt manøvre areal i fællesrum.
 • Tilstrækkeligt pladsforhold i fælles spise/køkkenarealer.
 • Tydelige stikkontakter farve med tilstrækkelig placering i forhold til afstand fra gulv og hjørner.
 • Møblering, der imødekommer de forskellige menneskekroppe.
 • Trappetrinsmarkering og håndliste.

Lov og anvisningsgrundlag

Beskrivelse af, hvor i projektet lov- og anvisningsgrundlaget implementeres og hvordan det implementeres.

Projektets auditører, rådgivere, byggesagsbehandlere og entreprenører har behov for et overblik over, hvordan og hvor der i projektet arbejdes med universel design og tilgængelighed i forhold til love, standarder og anvisninger. Derfor bør der udarbejdes en brugervenlig oversigt over dette. Denne kan udarbejdes som i følgende eksempel med opdeling i udearealer og inde arealer.

Udearealer

I strategien beskrives hvilke krav og vejledninger projektet skal imødekomme på udearealerne med specificering af, hvilken projektdel den angivne lov/standard/anvisning imødekommes på. Det vil være en præmis at, det altid er den nyeste lov/standard/anvisning, der arbejdes med og at de implementeres i det omfang bygherre og projektgruppen har besluttet.

En oversigt kan opbygges således:

Lov, anvisning, standarder og ISO

Projektdel

Bygningsreglement 18
Tilgængelighedskrav

 
SBI anvisning
Eksempel: 272, 259, 263
 
Vejledning  

Indearealer

I strategien skal der kort beskrives, hvilke krav og vejledninger projektet skal imødekomme på inde arealerne med specificering af hvilken projektdel den angivne lov/standard/anvisning imødekommes på. Det vil være en præmis at, det altid er den nyeste lov/standard/anvisning, der arbejdes med og at de implementeres i det omfang bygherre og projektgruppen har besluttet. 

 

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivningen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.