Skip til hoved indholdet
  Hjem Byggeri og anlæg Rammeaftale

Bæredygtig erhvervsservice

 • Titel: 'En indgang - bæredygtig erhvervsservice
 • Vedtaget: Godkendt af Aalborg Erhvervsråd februar 2019.

Én indgang - bæredygtig erhvervsservice

Der er mellem Aalborg Kommune og de berørte erhvervsorganisationer enighed om, at en ambitiøs, effektiv kommunal erhvervsservice med fokus på bæredygtighed er en afgørende forudsætning for

 • en stærk erhvervsudvikling i Aalborg Kommune
 • en positiv udvikling for den enkelte virksomhed
 • at skabe en mulighed for at erhvervslivet understøtter FN´s 17 verdensmål.

Nærværende aftale understøtter og er tæt koblet til Aalborg Kommunes Erhvervsstrategi 2019 - 2022 ”Aalborg bygger bro”, hvor netop erhvervsservice og bæredygtighed er prioriterede indsatsområder. Ligeledes er det hensigten, at aftalen skal bidrage til synliggørelse af Aalborg som erhvervsvenlig kommune.

Hensigten med notatet ”Bæredygtig erhvervsservice” er, at sætte rammen for Aalborg Kommunes høje ambitioner inden for erhvervsservice og have en fælles gensidig aftaleramme om erhvervsservicen inden for den myndighedsbehandling, der omfatter byggeri, miljø og brand/beredskab.

Aalborg Kommunes indsats vedrørende ”Én indgang – bæredygtig erhvervsservice” medfører, at Aalborg Kommune arbejder intenst for at leve op til de 10 punkter, som er nævnt nedenfor under overskriften ”Aalborg Kommune forpligter sig til at”. Den største effekt opnås, når virksomhederne arbejder for at leve op til punkterne under ”Virksomhederne opfordres til at”.

Rammeaftalens 10 punkter

1.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til, at det er let at finde relevante og aktuelle informationer om byggeri, miljø og brand/beredskab på www.aalborg.dk samt oplysninger og inspiration om bæredygtighed og cirkulær økonomi.
 • Virksomhederne opfordres til at orientere sig om, hvad ansøger skal gøre i forbindelse med sager, der vedrører byggeri, miljø og brand/beredskab samt afklare potentialerne i at indtænke bæredygtighed og cirkulær økonomi.

2.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til, at der er én primær synlig digital ”Én indgang” til erhvervsservice” på www.aalborg.dk
 • Virksomhederne opfordres til at orientere sig om indgangen til Aalborg Kommune via www.aalborg.dk

3.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til at være klar til gå i forhåndsdialog, når virksomheden ønsker det. Tilbyde booking af forhåndsdialog på www.aalborg.dk. Der opnås store gensidige fordele og mulighed for tydelig forventningsafstemning ved gennemførelse af forhåndsdialog.
 • Virksomhederne opfordres til at henvende sig i god tid angående en forhåndsdialog om den konkrete sag - i alle de tilfælde, hvor forhåndsdialogen giver mening.

4.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til at tilbyde sparring og vejledning vedrørende bæredygtighed og cirkulær økonomi i hele procesforløbet på 3 niveauer efter aftale med virksomhederne.
 • Virksomhederne opfordres til at være opmærksom på tidligt at tilkendegive ønsket om sparring om bæredygtighed og cirkulær økonomi for eksempel via medlemskab af NBE.

5.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til at vejlede om hvilket materiale/hvilke forhold, der skal være leveret/afklaret for at egentlig sagsbehandling kan gå i gang.
 • Virksomhederne opfordres til at sikre sig at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, og at nødvendige afklaringer er tydeliggjort ved inddragelse af relevant faglig rådgivning i processen.

6.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til at give et konkret bud på den forventede sagsbehandlingstid og meddele, hvis der sker ændringer i tidsplanen.
 • Virksomhederne opfordres til at give en klar tilkendegivelse af, hvilken sagsbehandlingstid/-proces, der ønskes i den konkrete sag, herunder ønsket om sparring om bæredygtighed og cirkulær økonomi. Meddele Aalborg Kommune, hvis der er ændringer i projektet, der har væsentlig betydning for sagsbehandlingen og tidsplanen.

7.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til, at sager vurderes hurtigt, og senest 5 hverdage efter modtagelsen kontaktes virksomheden, og det meddeles, hvem der er procesansvarlig sagsbehandler.
 • Virksomhederne opfordres til at sikre, at det er klart og entydigt, hvem der er virksomhedens kontaktperson i forbindelse med sagsbehandlingen.

8.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til, at den procesansvarlige sagsbehandler varetager koordinering af sagsbehandlingen for alle relevante områder samt sikrer, at virksomheden modtager koordinerede svar/afgørelser i den konkrete sag - og til aftalt tid.
 • Virksomhederne opfordres til, at virksomhedens kontaktperson er klar til at håndtere de koordinerede svar og indgå i dialog med Aalborg Kommune om spørgsmål og uklarheder i forbindelse med sagsbehandlingen.

9.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til at måle på virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen - herunder på sagsbehandlingstid og på processens forløb. Der måles konkret på alle afsluttede sager ved henvendelse til ansøger per mail. Resultaterne offentliggøres løbende på www.aalborg.dk
 • Virksomhederne opfordres til at være i dialog med Aalborg Kommune om resultaterne af målingerne af virksomhedernes tilfredshed. Igennem dialog med Aalborg Kommune at give input til særligt vigtige indsatsområder.

10.

 • Aalborg Kommune forpligter sig til at have løbende dialog med erhvervsorganisationerne om udviklingen af erhvervsservicen herunder elementer om bæredygtighed og cirkulær økonomi.
 • Virksomhederne opfordres til at Indgå i dialog med Aalborg Kommune om krav og ønsker til udviklingen af erhvervsservicen herunder elementer om bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Aalborg Kommunes indsats vedrørende bæredygtighed og cirkulær økonomi i erhvervsservicen

Borgmestrene for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland har igangsat det fælles projekt ”Det cirkulære Nordjylland” med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Indsatsen tager afsæt i, at Aalborg Kommune er lokomotivet i Nordjylland, og virksomhederne i Aalborg Kommune stimuleres og tilbydes muligheder for at indgå i det cirkulære Nordjylland.

Aalborg Kommunes mål i bæredygtig erhvervsservice

Aalborg Kommune har fokus på, at indsatsen i bæredygtig erhvervsservice giver den ønskede effekt. Derfor sker der opfølgning, tilfredshedsmåling og dialog med virksomhederne og erhvervsorganisationerne.

Aalborg Kommunes mål i disse tilfredshedsundersøgelser er at nå en svarprocent på over 50. Tilfredsheden (meget tilfreds/tilfreds) skal ligge på mere end 90 % på de væsentligste områder. For sagsbehandlingstiden er ambitionen, at der skal opnås en tilfredshed på mere end 80 %.

Der er løbende offentliggørelse på www.aalborg.dk af tilfredshedsmålingerne.

Erhvervsorganisationerne vil løbende blive indbudt til direkte dialog med ledelsen, der har ansvaret for erhvervsservicen. Her er dagsordenen: ”Hvordan kan vi udvikle og forbedre erhvervsservicen?”. Det gode samarbejde og den åbne dialog mellem Aalborg Kommune og erhvervsvirksomheder/erhvervsorganisationer er en forudsætning for at skabe de ønskede forbedringer.

Det er Aalborg Kommunes forventning, at erhvervsorganisationerne og de enkelte virksomheder yder deres konstruktive bidrag til, at den gode erhvervsservice kan udvikles. Tilbagemeldinger fra virksomhederne i forhold til konkrete sagsbehandlingsforløb er en vigtig kilde til at Aalborg Kommune kan justere processerne og give bedre erhvervsservice.

Denne rammeaftale evalueres løbende blandt andet i Aalborg Erhvervsråd. Ud fra de opnåede resultater og erfaringer tilpasses indsatsen og målene.

Konkrete mål for sagsbehandlingstiden lever op til de enhver tid gældende aftaler vedrørende sagsbehandlingstider.

Tilbuddet omkring bæredygtighed og cirkulær økonomi omfatter 3 niveauer

 • Niveau 1 tilbyder generel information om muligheder for at fremme bæredygtighed og den cirkulære økonomi.
 • Niveau 2 tilbyder prædialog i den konkrete byggesag om mulige tiltag, der kan gennemføres for at fremme bæredygtighed og cirkulær økonomi.
 • Niveau 3 tilbyder medlemskab i NBE, hvor der gives tilbud omkring en bæredygtig forretningsudvikling og deltagelse i konkrete cirkulære tiltag i regionen, der rækker udover den konkrete sag.

Kontakt

Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 82 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.