Skip til hoved indholdet
    Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Bøgen

De specialiserede Døgntilbud - Bøgen

Målgruppe

Børn og unge fra 5 til 18 år med mulighed for efterværn til det 23 år. Karakteristisk for målgruppen er et symptombillede med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, samt følelsesmæssige og/eller hjerneorganiske skader. Der er ofte tale om børn og unge som har været udsat for såvel fysisk som psykisk omsorgssvigt, og som på baggrund af deres opvækst har fået følelsesmæssige skader samt udviklet tilknytningsrelaterede vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser samt andre emotionelle forstyrrelser.

Målgruppe

Børn og unge fra 5 til 18 år med mulighed for efterværn til det 23 år. Karakteristisk for målgruppen er et symptombillede med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, samt følelsesmæssige og/eller hjerneorganiske skader. Der er ofte tale om børn og unge som har været udsat for såvel fysisk som psykisk omsorgssvigt, og som på baggrund af deres opvækst har fået følelsesmæssige skader samt udviklet tilknytningsrelaterede vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser samt andre emotionelle forstyrrelser.

Beskrivelse

Det Specialiserede Døgntilbud - Bøgens kerneopgave er gennem en relations orienteret, mentaliserende og miljøterapeutisk tilgang at sikre svært behandlingskrævende børn og unge bedst mulig udvikling i eget liv og fællesskaber. Det er et mål, at den enkelte opnår livskvalitet og autonomi ud fra eget funktionsniveau.

Beskrivelse

Det Specialiserede Døgntilbud - Bøgens kerneopgave er gennem en relations orienteret, mentaliserende og miljøterapeutisk tilgang at sikre svært behandlingskrævende børn og unge bedst mulig udvikling i eget liv og fællesskaber. Det er et mål, at den enkelte opnår livskvalitet og autonomi ud fra eget funktionsniveau.

Antal pladser

Åben døgninstitution, § 66, styk 1, nummer 7 - 22 pladser
Botilbud til midlertidige ophold, § 107 - 2 pladser

 

Antal pladser

Åben døgninstitution, § 66, styk 1, nummer 7 - 22 pladser
Botilbud til midlertidige ophold, § 107 - 2 pladser

 

Takster

§43:    4.249 kroner per døgn (kan differentieres)
§ 107:  4.122 kroner per døgn (kan differentieres)

 

Takster

§43:    4.249 kroner per døgn (kan differentieres)
§ 107:  4.122 kroner per døgn (kan differentieres)

 

Paragraf

Barnet lov § 43, styk 1, nummer 6  - Socialpædagogisk behandling barnets lov §§ 46 og 47 og §§ 113-115.
§ 107  - Socialpædagogisk støtte (§ 85). Midlertidigt ophold (for eksempel § 107, 109, 110, SUL § 141)

 

Paragraf

Barnet lov § 43, styk 1, nummer 6  - Socialpædagogisk behandling barnets lov §§ 46 og 47 og §§ 113-115.
§ 107  - Socialpædagogisk støtte (§ 85). Midlertidigt ophold (for eksempel § 107, 109, 110, SUL § 141)

 

Hvis du vil vide mere

På det Specialiserede Døgntilbud – Bøgen tager vi udgangspunkt i det enkelte barn/ung. Når barnet/den unge er visiteret til Det Specialiserede Døgntilbud, tilrettelægges en stressreducerende opstart. I første omgang arbejdes der på at etablere en hensigtsmæssig døgnrytme samt en fast struktur for hverdagen.

Det videre behandlingsarbejde tilrettelægges ud fra den pædagogiske behandlingsplan som barnet/den unge, forældre og børne- og ungerådgiver sammen har udarbejdet. Det er karakteristisk for den pædagogiske indsats, at metoder og tilgange udvælges eklektisk afhængig af barnet/den unge. Fælles for indsatserne er, at de udføres med afsæt i en relationel og systemisk optik, hvor det enkelte barn/unges kognitive, neurologiske disponeringer samt funktionsniveau medtænkes.

Behandlingsmiljøet er kendetegnende ved, at der på den ene side arbejdes adfærdskorrigerende, og på den anden side opbygges børnenes tillid og tryghed i relation til de voksne, som skal varetage deres udvikling og trivsel. Tilgangen er mentaliserings baseret og har rødder i en psykodynamisk forståelse af barnet/den unge.

Behandlingsarbejdet er centret om at skabe specialdesignede strukturer og rytmer i hverdagen, der på kort sigt understøtter og kompenserer for børnenes/de unges vanskeligheder, og på lang sigt arbejdes der med at udviklingsunderstøtte samt lære børnene/de unge at mestre egne udfordringer på en konstruktiv måde, der understøtter deres oplevelse af livsduelighed og mestring.

Vi arbejder målrettet med en systematisk indsats med barnets/den unges overgang til ungelivet/voksenlivet. For medarbejderne i Det Specialiserede Døgntilbud er en relationel og systemisk tilgang ensbetydende med, at vi møder barnet/den unge med autenticitet, nærvær, empati, engagement, troværdighed, respekt samt en refleksivitet i forhold til medarbejderens egen ageren i samværet med barnet/den unge.

Kvalitetssikring af den faglige indsats sker ved:

  • At dokumentere arbejdet i relation til de opstillede mål og delmål for indsatsen samt fælles sparring og supervision i teamet omkring barnet/den unge.
  • At samarbejde med flere af Aalborg Kommunes skoler for at sikre det mest optimale skole- og undervisningstilbud til barnet/den unge.
  • At arbejdet med de naturlige overgange der udfoldes over et levet børneliv. I overgangen fra barn til ung og overgangen fra ung til voksen, her vil man finde konkrete tematikker, der er relevante i målgruppen, og som understøtter principperne i Barnets Lov.
  • At introducere børnene/de unge (afstemt efter alder) til vigtigheden i netværksdannelse, digital post og mødedeltagelse. Der arbejdes blandt andet med konkret og håndgribelig økonomiforståelse, indkøb, madlavning og andre aktiviteter, som er med til at gøre barnet/den unge mest muligt livsduelig.

Forældre/pårørende og netværk inddrages i størst muligt omfang i behandlingsarbejdet, og altid afstemt ud fra barnets/den unges forudsætninger i tæt samarbejde med myndighed. På Det Specialiserede Døgntilbud arbejdes der kontinuerligt på at støtte barnet/de unge i at opretholde kontakt til positive relationer og fortsætte eventuelle fritidsaktiviteter eller fritidsjob, samt etablering af nye netværk og relationer.  

Bøgen er beliggende i Vodskov med Hammer Bakker som nærmeste nabo, området er karakteriseret ved den storslåede natur og deraf de mange muligheder for udeaktivitet. Bøgens bygninger er af ældre dato men indbyder til hygge i skovens dybe stille ro, her vil man som barn/ung finde glæde i de mange integrerede aktivitetstilbud. Her kan nævnes at ud over flere separate legepladser forefindes trænings-/aktivitetsrum, KREA-værksted og klub med tilhørende gamerrum med videre.

Kontakt

Bøgen

Skeldalsvej 21 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 60 40

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.