Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Skole og uddannelse Skolefravær

Skolefravær

Baggrund

Undervisning og uddannelse er afgørende for at sikre børn og unges fremtidige muligheder i voksenlivet. Fravær i skolen medvirker til at begrænse disse muligheder, idet fravær kan have negative konsekvenser for børn og unges læring og trivsel.

Der ses en tydelig sammenhæng mellem mistrivsel, faglige udfordringer og højt skolefravær. Jo tidligere der sættes ind overfor fraværet, desto større er chancen for, at barnet eller den unge atter får et stabilt fremmøde.

Fraværsmønstre udvikler sig tidligt i barnets liv og vil, hvis årsagen ikke adresseres, kunne udvikle sig til egentligt bekymrende fravær over tid. Lidt forhøjet fravær i 2. klasse er en stærk prædiktor for omfattende ulovligt fravær i udskolingen.

Forhøjet fravær medfører usikker tilknytning til klassens sociale og faglige fællesskaber. Det kan påvirke barnets trivsel og faglige udvikling i mange år fremover.

I Aalborg Kommune skal alle børn lære, være, lykkes og gro. Derfor arbejder vi målrettet på at sikre gode betingelser for, at alle børn møder stabilt i skole. Denne handlevejledning er en guide til skoler i forbindelse med bekymrende fravær og den beskriver, hvordan skolerne skal handle, når en elev har et fravær, der er bekymrende.


Det vi står på

 • Skolen er for alle børn, og det er altid godt for børn at gå i skole.
 • Der er altid noget, skolen kan gøre.
 • Det er vigtigt med et helhedssyn på barnet i dets omgivelser.
 • Det er vigtigt at forebygge fravær ved at arbejde med alle børns tilhørsforhold til skolens fællesskaber, både fagligt og socialt.
 • Tidlig indsats er afgørende, så skolen skal reagere med nysgerrighed på ændringer i et barns fremmødemønster.
 • Fravær er barnets bedste løsning på et større problem. Inddrag barnet aktivt, spørg nysgerrigt ind til årsags forståelser og vær klar til at ændre egen praksis for at imødekomme barnets behov.
 • Jagten på gode løsninger kræver et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem.
 • Forældrene har en hel central rolle og opgave i samarbejdet. 

Der kan være særlige tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at følge handletrinnene. Det kan eksempelvis dreje som om fravær, hvor skolelederen har vurderet og givet tilladelse til ekstraordinær ferie uden for skolernes ferie eller det kan dreje sig om somatiske sygdomme, der enten kræver indlæggelse eller hvile hjemme. Handlevejledningen består af 3 trin.


De 3 handletrin

Handletrin 1

Handletrin 1 vedrører elever med mindst 10 % fravær inden for de seneste 100 skoledage

Handling

 • Klasseteamet er ansvarlig for at lave en kortlægning af årsagerne til fraværet. Trivselspersonen kan inddrages hvis det giver anledning til yderligere tiltag.
 • Hvis der er behov for yderligere tiltag, samarbejdes der med elev og forældre om udarbejdelse af kortlægningen.
 • Der kan på baggrund af kortlægningen tages kontakt til hjemmet eventuelt i form af et bekymringsbrev.

Materialer

 • Tjekskema til kortlægning af årsager til fravær
 • Bekymringsbrev standard.

Kontakt os, hvis du ønsker at få materialet på mail.

Handletrin 2

Handletrin 2 vedrører elever med mindst 15 % fravær inden for de seneste 100 skoledage.

Handling

 • Skolen skal udnævne en tovholder i forhold til elevens fravær.
 • Tovholder er ansvarlig for, at der udarbejdes en handleplan på baggrund af en analyse af årsagerne til elevens fravær. Handleplanen skal beskrive mål, delmål og indsatser for arbejdet med at sikre eleven stabilt fremmøde i skolen. Handleplanen skal bl.a. forholde sig til elevens deltagelse i skolens fællesskaber.
 • Analysen udarbejdes i samarbejde med eleven og forældrene.
 • Barnets fravær drøftes på SamRum med deltagelse af PPR.
 • Inddragelse af skolesocialrådgiver ved behov.

Materialer

 • Handleplan - kommunal standard eller eksempler

Kontakt os, hvis du ønsker at få materialet på mail.

 Handletrin 3

Handletrin 3 vedrører elever med mindst 20 % fravær inden for de seneste 100 skoledage.

Handling

Tovholderen indkalder elev, forældre og andre relevante aktører uden for skolen til et møde med henblik på at kvalificere handleplanen og følge op på allerede iværksatte indsatser.

 • Der skal laves en indstilling til PPR.
 • Der skal sendes en underretning til familiegruppen.
 • Der følges løbende op med forældre, klasseteam, PPR og familiegruppen.

Materialer

Kontakt os, hvis du ønsker at få materialet på mail.

Skolen har i MU Elev til hver tid adgang til lister over, hvilke elever der er på de tre handletrin. Det er skolelederens ansvar, at der løbende handles på baggrund af listerne ud fra handletrinnene.

Alle fraværskategorier (sygdom, ekstraordinær frihed og ulovligt fravær) indgår i opgørelsen på alle handletrin.

Handletrinnene beskriver minimumsindsatser. Det kan være relevant at inddrage ressourcepersoner som for eksempel skolesocialrådgivere, PPR og familiegrupper tidligere end beskrevet i handletrinnene.


Regler og aftaler

Herunder kan du læse om, hvordan du skal forholde dig når en elev har ulovligt fravær, skal have reduceret skema, sygeundervisning eller enkeltmandsundervisning.

Ulovligt fravær over 10% og over 15%

Skolen skal senest, når eleven har 10% ulovligt fravær, orientere forældrene om det ulovlige fravær, og at der er risiko for træk i børne og ungeydelse, hvis fraværet fortsætter. Hvis en elev har mere end 15% ulovligt fravær i et kvartal, skal der sendes en underretning til Familiegruppen.

Sygeundervisning

Skolen skal tage stilling til behovet for sygeundervisning, når en elev har haft mere end 15 dages sygdom. De 15 dage gælder både ved 15 sammenhængende dage og 15 dage med drypvis fravær.

Reduceret skema

En elev kan kun tilbydes reduceret skema, hvis han/hun modtager specialpædagogisk bistand i 9 klokketimer eller går i et specialtilbud. Derudover skal en lægeerklæring dokumentere behov for en reduceret skoledag.

Enkeltmandsundervisning

Enkeltmandsundervisning kan iværksættes, hvis en elev eksempelvis grundet adfærd ikke længere kan være i klassens fællesskab. Enkeltmandsundervisning er en midlertidig indsats og kan højst være iværksat i 3 måneder. Lovgivning fastsætter minimumstimetal for elever i enkeltmandsundervisning. Forløb med enkeltmandsundervisning skal godkendes af Skolechefen.

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.