Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Pasning Privat pasning Privat børnepasser Administrationsgrundlag for private børnepassere

Administrationsgrundlag for private børnepassere

 • Titel: Administrationsgrundlag for private børnepassere og private pasningsordninger
 • Vedtaget: Administrationsgrundlaget er godkendt og gældende fra 2023

Administrationsgrundlaget beskriver funktion, praksis og rammebetingelser for private børnepassere og pasningsordninger. Materialet bygger på gældende love og vejledninger blandt andet Dagtilbudsloven, Retsikkerhedsloven og forvaltningsloven.

Formål med administrationsgrundlaget

Administrationsgrundlaget giver vejledning til henholdsvis forældre og private børnepassere om, hvordan Aalborg Kommune administrerer området for privat børnepasning.

Dette af hensyn til ligebehandling og gennemsigtighed for forældre, private børnepassere i forhold til den kommunale administration af godkendelse og tilsyn. Imidlertid skal forvaltningen på mange områder foretage konkrete skøn.

Administrationsgrundlaget er derfor et udgangspunkt, som kan og skal fraviges, hvis der er konkrete og saglige grunde til det. Forvaltningen vil med mellemrum evaluere praksis for at sikre, at der foretages sådanne konkrete vurderinger.


1. Dagtilbudslovens formål

Det helt grundlæggende afsæt for reglerne for privat pasning er de generelle formålsbestemmelser i Dagtilbudslovens § 1:

§ 1. Formålet med denne lov er at

 1. fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,
 2. give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,
 3. forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og
 4. skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.
  Etablering og drift af private pasningsordninger har lovhjemmel i Dagtilbudslovens kapitel 14. Henholdsvis §§ 78-79 om etablering og drift af private pasningsordninger og §§ 80-85 om tilskud og krav til privat pasning.

Øvrigt anvendt og relateret materiale vedrørende privat pasning kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside

 


2. Flere typer private pasningsordninger

Der er flere muligheder for at etablere private pasningsordninger.

Det gælder for alle typer af private pasningstilbud, at Aalborg Kommune som godkendelses- og tilsynsmyndighed er forpligtet til at vide, hvilke personer der tilknyttes pasningsstedet, herunder vikarer, virksomhedspraktikanter med videre.

2.1. Privat børnepasser

Kommunen skal både godkende den private pasningsordning og godkende aftalen mellem forældre og den private børnepasser.

 • Pasningsordningen bliver godkendt efter Dagtilbudsloven §§ 78-79 samt §81a. De private børnepassere er selvstændige erhvervsdrivende og fastsætter derfor blandt andet selv prisen på pasningstilbuddet, samt hvilke børn de tilbyder at passe i deres pasningstilbud. Private børnepassere har dermed ikke et ansættelsesforhold i Aalborg Kommune, og kommunen kan ikke anvise pladser hos den private børnepasser.

 • Ansøgningen om tilskud udfyldes i fællesskab mellem forældre og børnepasser og godkendes efter dagtilbudslovens § 81.

 • Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Privat pasning skal altid ske i samarbejde med forældrene, da det er forældrene, der får tilskuddet, og køber pladsen hos den private børnepasser. Den private børnepasser har altid ansvaret for, at de nødvendige myndighedskrav og godkendelser foreligger inden opstart.

Det er et krav i Dagtilbudsloven, at: ”Private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge”. (§ 78a)

Private børnepassere er underlagt loven om skærpet underretnings- og tavshedspligt jævnfør servicelovens § 154.

2.2. Private pasningsformer

Pasningsordninger kan etableres med en række forskellige konstruktioner, der kan have betydning for hvilke lovgivningsmæssige krav og betegnelser der gør sig gældende for at blive godkendt.

Ved interesse for at oprette en privat pasningsordning kan Afsnit for tilsyn og Privat pasning kontaktes, kontaktinformation findes på aalborg.dk.

Hvis der er interesse for en ordning hvis godkendelse ligger uden for undtagelsesbestemmelsen i byggeloven, og har institutionslignende karakter, kan man blive tilbudt et forudgående møde, hvor repræsentanter fra henholdsvis Børn og unge, samt By- og land vil deltage.

Målet med dette, er at afdække behov, ønsker og undren hos ansøger(ne), samt vejlede i ansøgningsprocessen.

Dagplejelignende form i henhold til Dagtilbudsloven - Model 1 (A, B og C):

1 A - op til 5 børn og 1 godkendt børnepasser
 • Børnepasseren skal have bopælsadresse på pasningsstedet.
 • Pasningsstedet skal ikke være godkendt til institution i henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet.
 • Der skal være etableret en funktionsdygtig røgalarm i soverum.
 • Hvis den private børnepasser for eksempel skal til læge, tandlæge, deltager i kursusaktivitet eller lignende, hvor det kan være svært at afsætte tid uden for normale åbningstider, kan der benyttes vikar. Der kan benyttes 4 kortvarige vikarer per børnepasser.
 • Længerevarende brug af vikarer sker efter konkret vurdering og skal godkendes af Aalborg Kommune. Ved længerevarende vil normalt forstås, at børnene passes af en vikar i over 14 dage, eller hvis der i perioder er intensivt brug af vikar, selv om børnepasseren lejlighedsvis er til stede.
 • Forældrene skal oplyses om, hvem børnepasseren har fået godkendt som vikar, og hvornår børnepasseren benytter vedkommende til pasning af deres barn.
 • Godkendelse af vikarer sker udelukkende ved indhentelse af børne- og straffeattest og sociale oplysninger.
 • Ved ferie lukkes pasningen.
 • Er børnepasseren udenfor eget hjem ved ombygning, vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage skal stedet godkendes.
1 B - 2 godkendte børnepassere, som begge skal have bopælsadresse på pasningsstedet
 • Op til 10 børn (der må aldrig være mere end maksimalt 5 børn per voksen):
 • Pasningsstedet skal ikke være godkendt til institution i henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet.
 • Der skal være etableret en funktionsdygtig røgalarm i soverum.
 • Hvis den private børnepasser for eksempel skal til læge, tandlæge, deltager i kursusaktivitet eller lignende, hvor det kan være svært at afsætte tid uden for normale åbningstider, kan der benyttes vikar. Der kan benyttes 4 kortvarige vikarer per børnepasser.
 • Længerevarende brug af vikarer sker efter konkret vurdering og skal godkendes af Aalborg Kommune. Ved længerevarende vil normalt forstås, at børnene passes af en vikar i over 14 dage, eller hvis der i perioder er intensivt brug af vikar, selv om børnepasseren lejlighedsvis er til stede.
 • Forældrene skal oplyses om, hvem børnepasseren har fået godkendt som vikar, og hvornår børnepasseren benytter vedkommende til pasning af deres barn.
 • Godkendelse af vikarer sker udelukkende ved indhentelse af børne- og straffeattest og sociale oplysninger.
 • Ved ferie lukkes pasningen.
 • Der kan benyttes 4 kortvarige vikarer per børnepasser ved læge og tandlægebesøg med mere og til eksempelvis sygdom op til 14 dage, hvis børnepasseren er på pasningsstedet.
 • Godkendelse af vikarer sker udelukkende ved indhentelse af børne- og straffeattest og sociale oplysninger. Er de godkendte børnepasser uden for eget hjem ved ombygning, vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage skal stedet godkendes.
1 C - over 10 børn

Kan ikke anvendes i dagplejelignende form.

Institutionslignende form i henhold til Dagtilbudsloven - Model 2 (A, B eller C)

2 A - op til 5 børn og etableret udenfor egen bopæl
 • 1 godkendt børnepasser.
 • Pasningsstedet skal være godkendt til institution i henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet i By og Land. Det betyder, at der skal ansøges om byggetilladelse til ændret anvendelse gennem ansøgningsportalen Byg & Miljø for at etablere institution.
 • Ved ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, som dokumenterer de brandmæssige forhold. I nogle tilfælde kan det samme være tilfældet til dokumentation af de konstruktive forhold, hvor der skal tilknyttes en certificeret statiker.
 • Der skal foreligge de nødvendige tilladelser fra eksempelvis Fødevarestyrelsen med videre.
 • Hvis den private børnepasser for eksempel skal til læge, tandlæge, deltager i kursusaktivitet eller lignende, hvor det kan være svært at afsætte tid uden for normale åbningstider, kan der benyttes vikar. Der kan benyttes 4 kortvarige vikarer per børnepasser.
 • Længerevarende brug af vikarer sker efter konkret vurdering og skal godkendes af Aalborg Kommune. Ved længerevarende vil normalt forstås, at børnene passes af en vikar i over 14 dage, eller hvis der i perioder er intensivt brug af vikar, selv om børnepasseren lejlighedsvis er til stede.
 • Forældrene skal oplyses om, hvem børnepasseren har fået godkendt som vikar, og hvornår børnepasseren benytter vedkommende til pasning af deres barn.
 • Godkendelse af vikarer sker udelukkende ved indhentelse af børne- og straffeattest og sociale oplysninger.
 • Er den godkendte børnepasser udenfor pasningsadressen eventuelt ved ombygning, vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage skal stedet godkendes.
2 B - Etableret hvor den ene eller begge børnepassere er udenfor egen bopæl
 • Op til 10 børn (Der må aldrig være mere end maksimalt 5 børn per voksen).
 • 1-3 godkendte børnepassere
  eller
 • 1 godkendt børnepasser og 1 eller 2 ansatte over 18 år.
 • Pasningsstedet skal være godkendt til institution i henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet i By og Land. Det betyder, at der skal ansøges om byggetilladelse til ændret anvendelse gennem ansøgningsportalen Byg & Miljø for at etablere institution.
 • Ved ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, som dokumenterer de brandmæssige forhold. I nogle tilfælde kan det samme være tilfældet til dokumentation af de konstruktive forhold, hvor der skal tilknyttes en certificeret statiker.
 • Der skal foreligge de nødvendige tilladelser fra eksempelvis Fødevarestyrelsen med videre.
 • Hvis den private børnepasser for eksempel skal til læge, tandlæge, deltager i kursusaktivitet eller lignende, hvor det kan være svært at afsætte tid uden for normale åbningstider, kan der benyttes vikar. Der kan benyttes 4 kortvarige vikarer per børnepasser.
 • Længerevarende brug af vikarer sker efter konkret vurdering og skal godkendes af Aalborg Kommune. Ved længerevarende vil normalt forstås, at børnene passes af en vikar i over 14 dage, eller hvis der i perioder er intensivt brug af vikar, selv om børnepasseren lejlighedsvis er til stede.
 • Forældrene skal oplyses om, hvem børnepasseren har fået godkendt som vikar og hvornår børnepasseren benytter vedkommende til pasning af deres barn.
 • Er de/den godkendte børnepasser udenfor pasningsadressen eventuelt ved ombygning, vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage skal stedet godkendes.
 • Den godkendte børnepasser har arbejdsgiverforpligtelsen overfor eventuelt ansatte.
2 C - over 10 børn, ingen øvre grænse
 • Etableret hvor den ene eller alle børnepassere er udenfor egen bopæl
 • Ansøgning vedlagt plantegning over fysiske rammer indsendes til Privat Pasning.
 • Børnenes alderssammensætning og personalesammensætningen skal godkendes.
 • Pasningsstedet skal være godkendt til institution i henhold til planloven (kommuneplan, lokalplan eller byplanvedtægt) og bygningsreglementet i By og Land. Det betyder, at der skal ansøges om byggetilladelse til ændret anvendelse gennem ansøgningsportalen Byg & Miljø for at etablere institution.
 • Ved ansøgning om byggetilladelse til ændret anvendelse, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, som dokumenterer de brandmæssige forhold. I nogle tilfælde kan det samme være tilfældet til dokumentation af de konstruktive forhold, hvor der skal tilknyttes en certificeret statiker.
 • Der skal foreligge de nødvendige tilladelser fra eksempelvis Fødevarestyrelsen med videre.
 • Hvis den private børnepasser for eksempel skal til læge, tandlæge, deltager i kursusaktivitet eller lignende, hvor det kan være svært at afsætte tid uden for normale åbningstider, kan der benyttes vikar. Der kan benyttes 4 kortvarige vikarer per børnepasser og der skal altid være fast personale på pasningsstedet.
 • Længerevarende brug af vikarer sker efter konkret vurdering og skal godkendes af Aalborg Kommune. Ved længerevarende vil normalt forstås, at børnene passes af en vikar i over 14 dage, eller hvis der i perioder er intensivt brug af vikar, selv om børnepasseren lejlighedsvis er til stede.
 • Forældrene skal oplyses om, hvem børnepasseren har fået godkendt som vikar, og hvornår børnepasseren benytter vedkommende til pasning af deres barn.
 • Godkendelse af vikarer sker udelukkende ved indhentelse af børne- og straffeattest og sociale oplysninger.
 • Er de godkendte børnepassere udenfor pasningsadressen eventuelt ved ombygning, vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage skal stedet godkendes.
 • Der stilles krav om at andelen af pædagoguddannet personale, er tilsvarende den i en kommunal institution.

Er der behov for andet, end angivet i ovenstående skema, kan der søges dispensation herom. Vurderingen heraf, vil være efter konkret og individuel vurdering i forhold til gældende lovgivning.

2.3. Reservebedsteordning

Aalborg Kommune administrerer en reservebedsteordning, som kan findes på kommunens hjemmeside. Ordningen er et tilbud til forældre, som for eksempel ikke har mulighed for at få passet syge børn gennem andet socialt netværk. Kommunen står alene for at indhente børneattest, herudover skal reservebedsteforældre kunne fremvise ren straffeattest, for at komme på kommunens liste over godkendte reservebedsteforældre.

Man skal være over 60 år for at være reservebedsteforældre. Tilmelding til ordningen sker til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som indhenter børneattest på alle, der ønsker at tilmelde sig ordningen. Man skal selv bestille straffeattest hos politiet og aflevere en kopi til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning. Derudover foretages der ikke andre former for offentlig godkendelse eller tilsyn med reservebedsteforældrene eller ordningen som helhed. Man skal give samtykke til at Aalborg Kommune oplyser om navn, telefonnummer og mailadresse på Aalborg Kommune hjemmeside under ”Reservebedsteforældre”. Det er alene forældrenes ansvar at benytte sig af Reservebedsteordningen og sikre et velfungerende samarbejde.

2.4. Ansat i huset

En familie kan jævnfør Dagtilbudslovens §§78-79 ansætte en person i huset. Aalborg Kommune har som vejledende retningslinje en minimumsalder på 15 år for en ansat i huset. Aalborg Kommune anbefaler dog, at den ansatte er fyldt 18 år.


3. Godkendelse af privat pasningsordning

3.1. Godkendelsesprocedure

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning behandler ansøgninger om godkendelse, som privat børnepasser og afholder godkendelsessamtale hjemme hos ansøgeren. Ansøgningsskema rekvireres via Aalborg Kommunes
hjemmeside.

Godkendelsessamtalen foregår som en dialog om ansøgerens personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer, sikkerhedsmæssige forhold og øvrige forpligtelser i henhold til Dagtilbudsloven. Godkendelsen sker ud fra en samlet vurdering af ansøgningen, attester, sociale oplysninger og godkendelsessamtalen.

Det er et krav, at ansøgeren har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med børnene på et niveau, der understøtter, at børnene kan udvikle deres dansksproglige kompetencer, med en af følgende: Prøve i Dansk 2, eller et tilsvarende niveau, eller 9. klasseprøven i dansk, med karakteren minimum 2 (jævnfør §81b stykke 2 i Dagtilbudsloven)

Efter samtykke med ansøgeren, indhenter Aalborg Kommune offentlig straffeattest, børneattest og sociale oplysninger på ansøgeren samt på eventuel partner, hjemmeboende børn og logerende på ansøgers
adresse. Såfremt ansøger har tidligere ansættelse inden for Aalborg Kommune, indhentes også personoplysninger herom efter samtykke med ansøgeren. Sagsbehandlingen vedr. indhentning af attester sker gennem Rigspolitiet og internt i kommunen.

Der kan der gives tilladelse til pasning af op til 5 børn, Varetages pasningen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at der kan modtages op til 10 børn. (Dagtilbudsloven §79 Stykke 1 & 2)

På førstkommende tilsyn samles op på godkendelsen, og de fremadrettede tilsyn tager udgangspunkt i kommunens koncept for tilsyn for private pasningsordninger. Tilsynsskabelonen sikrer ensartede tilsyn i
alle godkendte pasningsordninger.

Er børnepasseren udenfor eget hjem ved ombygning, vandskade, brand eller andet i mere end 14 dage skal det nye sted godkendes.

3.2. Børneattest, offentlig straffeattest og sociale oplysninger

Aalborg Kommune er forpligtet til at indhente børneattest på alle, der arbejder med børn og unge under 15 år, en offentlig straffeattest på alle der arbejder med børn og unge under 18 år samt sociale oplysninger efter servicelovens §§ 50-52. Attesterne indhentes også for børnepasserens eventuelle ægtefælle, samlever, hjemmeboende børn der er fyldt 15 år, logerende mv. som er bosat hos børnepasseren. Desuden på myndige personer der senere flytter ind i husstanden. Attesterne og de sociale oplysninger indhentes af Afsnit for Tilsyn for Privat Pasning som en del af at sikre, at de børn, der kommer i pasning hos den private børnepasser, tilbydes et ansvarligt pasningstilbud.

Der indhentes ny straffe- og børneattest hvert år på børnepasserne, andre bosatte i husstanden, der er fyldt 15 år, samt vikarer og ansatte i privat pasning. Dvs. ét år efter, at der første gang er indhentet attester ifm. godkendelsen. Intervallet på ét år er med henblik på at sikre tryghed for, at børnepasseren med flere fortsat lever op til de omstændigheder, hvorunder godkendelsen er givet.

Det er Aalborg Kommune, som har ansvaret for, at der inden for det seneste år er indhentet både straffe- og børneattest, jævnfør servicelovens §§ 50-52. Børnepasseren skal sørge for, at der inden for det sidste år er indhentet straffe- og børneattester på øvrige bosatte i husstanden, der er fyldt 15 år, samt vikarer og ansatte i privat pasning.

3.3. Godkendelsens ophør

Godkendelsen gælder indtil den bringes til ophør af børnepasseren selv eller af kommunen. Et ophør vil altid bekræftes skriftligt.

Hvis børnepasseren ikke, inden for en periode på seks måneder fra godkendelsen, har fået indskrevet børn i pasningsordningen bortfalder godkendelsen. Dette gælder dog ikke private børnepassere på barselsorlov, hvor orlovsperioden rækker udover seks måneder, dette vil dog være efter konkret og individuel aftale.

Baggrunden for at godkendelsen bortfalder efter 6 måneder, er at kommunen vurderer at perioden på 6 måneder uden tilsyn eller børn, er nok til at forholdene hos den private børnepasser kan være ændret så
meget at det påkræver en ny vurdering.

Hvis den private børnepasser søger om fornyelse af godkendelsen, vil ansøgningen om fornyelse, tage afsæt i den tidligere godkendelse og skal derfor primært have fokus på, om der er sket ændringer, der forrykker godkendelsesgrundlaget.

Det samme gælder, hvis pasningsordningen har været lukket i mere end seks måneder, for eksempel på grund af sygdom.

3.4. Mulighed for brug af vikar

Den private børnepasser kan anvende en vikar, som kortvarigt eller i længere perioder, kan passe børnene hos den private børnepasser. Vikaren kan benyttes, hvis den private børnepasser eksempelvis skal til læge, deltager i kursusaktivitet eller lignende, hvor det kan være svært at afsætte tid uden for normale åbningstider. Endvidere kan der benyttes vikar ved almindeligt sygefravær. Ved brug af vikar er det fortsat den private børnepassers ansvar, at børnene passes i et pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt miljø.

Vikarer skal godkendes af Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, uanset hvor lang tid de er ansat, og der indhentes sociale oplysninger, straffeattest og børneattest jævnfør afsnit 2.2. Godkendelsen er gyldig i 1 år, hvorefter der indhentes ny straffe- og børneattest for fortsat godkendelse.

Forældrene skal oplyses om, hvem børnepasseren har fået godkendt som vikar, og hvornår børnepasseren benytter vedkommende til pasning af deres barn.

Der kan benyttes 4 kortvarige vikarer per børnepasser.

Kortvarige vikarer kan som udgangspunkt anvendes i op til 14 dage, se afsnit 6.6.

3.5. Anvendelse af virksomhedspraktikanter og skolepraktikanter

Hvis der er et ønske om virksomhedspraktik hos en privat børnepasser i Aalborg Kommune, skal enten
børnepasseren eller den ledige kontakte Jobcenteret for at afklare, om et sådant samarbejde kan etableres. Hvis både virksomhedspraktikant og praktiksted opfylder lovgivningen på området, igangsættes en
godkendelse af virksomhedspraktikanten som ved øvrige ansættelser, jævnfør afsnit 2.2.

Skolepraktikanter over 15 år skal godkendes som øvrige ansættelser, jævnfør afsnit 2.2. Der indhentes ikke børne- og straffeattester på praktikanter fra folkeskolens 9. klasse.

3.6. Husdyr i pasningsordningen

Kæledyrs samvær med børnene er altid børnepassers ansvar.


4. Forældresamarbejde

En vigtig faktor i pasningsordningen er forældresamarbejdet, da det er den tætteste samarbejdspartner omkring barnet, og den vigtigste aktør i forhold til at sikre barnets udvikling og trivsel. Der skal derfor arbejdes for en gensidig åbenhed i samarbejdet omkring barnet.

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og forskning om forældresamarbejdets betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse peger på tre overordnede principper, som er afgørende for et velfungerende forældresamarbejde:

 • Opbygning af en tillidsfuld relation:
  Den første vej til et styrket forældresamarbejde handler om vigtigheden af, at der opbygges en tillidsfuld relation ved at forældrene mødes som en ressource i deres barns liv og udvikling, og ved at give indsigt i det daglige læringsmiljø i pasningsordningen.

 • Rammesætning og formål med forældresamarbejdet:
  En anden vigtig vej til et godt forældresamarbejde er en løbende og tydelig dialog om, hvilke gensidige forventninger børnepasser og forældre har til hinanden. Klart formulerede forventninger til forældrene, er medvirkende til skabe tillid til samarbejdet og til det pædagogiske læringsmiljø. Når børnepasseren interesserer sig for forældrenes viden om deres barns liv derhjemme, understøtter det dialogen og vidensdelingen om barnet, hvilket er afgørende faktorer for et styrket samarbejde om barnet.

 • Tilpasning af samarbejdet med forældrene:
  Forskellige familier har forskellige hverdagsliv og social- og kulturel baggrund. For forældrene betyder det, at de har forskellige behov og forudsætninger for at deltage i forældresamarbejdet. Derfor er et velfungerende forældresamarbejde også et forældresamarbejde, der er tilpasset disse forskelligheder.

5. Tilsyn i private pasningsordninger

5.1. Indhold og rammer for tilsyn

Aalborg Kommune skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og løbende føre tilsyn med børnepasseren. Tilsynet skal udføres efter en sammenlignelig ramme i forhold til form og indhold, som anvendes ved tilsyn i et alderssvarende kommunalt dagtilbud.

Der føres ikke tilsyn med det enkelte barn i de private pasningsordninger. Men jævnfør servicelovens påhviler der kommunen en underretningspligt i forhold til det enkelte barn, hvis man i forbindelse med tilsynet bliver opmærksom på, at et barn har behov for særlig støtte.

Der føres ikke tilsyn, hvis børnepasseren ikke har børn i pasning.
Hvis forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige eller ikke lever op til rammerne, hvormed godkendelsen er givet, kan Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning inddrage godkendelsen, på baggrund af afgørelse truffet jævnfør afsnit 7.1.

5.2. Anmeldt og uanmeldt tilsyn

Tilsynet tager afsæt i kommunens koncept for tilsyn i private pasningsordninger.

Tilsynet har både et kontrol- og et udviklingsorienteret sigte. Det forholder sig således til, om den private børnepasser opfylder lovgivningens, godkendelsens og vejledningens krav til pasningen, og om observationer og dialog om praksis svarer til den praksis, der konstateres ved tilsynsbesøget.

Der foretages 3 årlige anmeldte og mindst 1 uanmeldt tilsyn hos de private børnepassere. Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring. Ved tilsynet lægges der, jævnfør ministeriets vejledning, vægt på børnepasserens kompetencer. Herunder at omsætte råd og vejledning til praksis, arbejde udviklingsorienteret i forhold til det enkelte barn og børnegruppen, reagere positivt på og
justere sig ift. barnets behov, yde omsorg og respondere anerkendende på barnets signaler.

Det kontrolleres under tilsyn også, at de børn, der udbetales tilskud til jævnfør kontrakterne, faktisk bliver passet hos børnepasseren, samt om godkendte vikarer og ansatte fortsat har en arbejdsrelation til børnepasningen.

Efter endt tilsyn fremsendes en skriftlig tilsynsrapport til børnepasseren. (Dagtilbudslovens §5. stykke 1)

5.3. Ekstra tilsyn

Der kan iværksættes ekstra tilsyn i en periode, hvis Afsnit for Tilsyn og Privat pasning vurderer, at der er behov for det. Det kan for eksempel være for at få mere indblik i den konkrete praksis, for at undersøge om de faglige
og personlige påkrævede kompetencer er til stede i pasningsordningen. Dette i forhold til arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring (Dagtilbudsloven § 1 og §81a samt delvist §8). De ekstra tilsyn skal
forstås som skærpede tilsyn og kan have forskellig karakter, afhængig af baggrunden herfor.

Eksempelvis kan der iværksættes ekstra tilsyn, hvis der i forbindelse med tilsyn konstateres begrænset eller manglende opfyldelse af den godkendelses- og/eller lovmæssige ramme, eller hvis den private pasningsordning har været genstand for en klage eller en udefrakommende underretning. Det ekstra tilsyn vil ske i et spændingsfelt mellem vejledende kontrol og udvikling med udgangspunkt i arbejdet det indholdsmæssige pædagogiske arbejde, jævnfør dagtilbudsloven. Det forventes, at de ekstra tilsyn imødekommes, og at der samarbejdes konstruktivt herom. Såfremt andet viser sig, kan det, efter konkret vurdering af de samlede omstændigheder, få konsekvenser for godkendelsen.

Eksempler på forhold, der kan ligge til grund for ekstra tilsyn kan være:

 • Bekymringer for omsætningen af §81a og det grundlag hvorpå godkendelsen er givet
 • Klager der giver anledning til nærmere undersøgelse af forholdene hos den private børnepasser
 • En midlertidig særlig sårbarhed og udsathed i det private pasningstilbud som eksempelvis viden om kritisk sygdom (hos barn eller børnepasser), dødsfald i børnegruppen med videre.
 • Ny godkendte børnepassere der har brug for vejledning i forhold til at strukturere dagen og hvordan den gode indkøring af nye børn kan praktiseres
 • Børnepassere som har haft flere børn, der stopper i utide, eller hvor forældre har kontaktet kommunen med en konkret bekymring om børnepassers praksis
 • Børnepassere, der er fagligt udfordret af børn, der har særlige pasningsbehov.

5.4. Hotline

Som privat børnepasser er der mulighed for telefonisk at kontakte fagpersoner i Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning på telefon 99 82 29 96.

Formålet med afsnittets hotline er at tilbyde sparring og vejledning af pædagogisk karakter. Dette i forhold til at understøtte det pædagogiske arbejde med læringsmiljøer samt at forebygge og håndtere generelt og
konkret arbejde med børns trivsel, udvikling og læring.

Hotline kan kontaktes hverdage mellem klokken 12.30 og 13.30, dog undtaget onsdage. Hotline funktionen har notatpligt.

5.5. Møde med Interesseorganisationerne

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning afholder to årlige møder med interesseorganisationerne for private børnepassere i Aalborg Kommune. Øvrige parter på området for privat pasning kan deltage, hvis det vurderes
aktuelt.


6. Kontrakt med forældre

6.1. Orientering inden kontraktunderskrivelse

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at informere forældrene om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud. Dette gøres via Aalborg Kommunes hjemmeside.

Ligeledes opfordres den private børnepasser til, i samarbejdet med forældrene, at orientere og vejlede dem om, hvad det betyder at tilvælge et privat pasningstilbud.

§ 81. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen, herunder med, om pasningen er tilrettelagt efter § 81 a, styk 1 og 2, og § 81 b, stykke 1, og at den private pasningsordning alene anvender betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge, jævnfør § 78 a. Kommunalbestyrelsens løbende tilsyn skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Dette gælder dog ikke, hvor kommunalbestyrelsen har givet dispensation efter § 81 a, stykke 4, og for fleksibel pasning, som indgår i kombinationstilbuddet efter § 85 a. Afgørelsen efter 1. punkt kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stykke 2. Kommunalbestyrelsen skal inden godkendelse af pasningsaftalen efter stykke 1 orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning efter kapitel 14 og 15 og dagtilbud efter § 19, stykke 2-5, og § 21, stykke 2 og 3. Kommunalbestyrelsen skal endvidere påse, at der ikke indgår andre betegnelser i pasningsaftalen end privat pasningsordning om ordningen

6.2. Indsendelse af ansøgning om tilskud før opstart

En ansøgning om tilskud, skal være modtaget senest 1 måned før opstart, hvis tilskuddet skal udbetales rettidigt til opstart. Ansøgningen skal senest være modtaget på dagen for start af pasning, for at være berettiget til tilskud.

Forældrene informeres om at barnet slettes fra den kommunale venteliste vedr. 0-2 årige, når de underskriver online ansøgning om tilskud.

Aalborg kommune modtager ikke ufuldstændige tilskuds ansøgningsforløb til behandling, der opfordres derfor til at både forældre og børnepasser er opmærksomme på at et forløb, først er gennemført når alle parter har underskrevet og fået endelig kvittering herom elektronisk.

Eksempel: "Ansøgning om tilskud og aftale om privat pasning’

Forløbet til ’Ansøgning om tilskud og aftale om privat pasning’ er nu gennemført og er blevet afleveret til ’Aalborg kommune’ […]"

Ved tvivl, opfordres til at kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat pasning enten pr. telefon eller digital post, for at høre om ansøgningen er modtaget.
Kommunen opfordrer børnepasseren til at vejlede forældrene I at skrive sig på ventelisten til 3-5 års pladser hurtigst muligt, da denne kører efter et anciennitetsprincip.

Ændringer vedrørende startdato, slutdato, pris og antal timer kan indsendes via digital post til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

6.3. Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet beror sig på den privatretslige aftale mellem forældre og børnepasser.

Den private børnepasser fastsætter selv opsigelsesvarsel i pasningsaftalen, sammen med forældrene.

6.4. Lukkedage/ferie

Ferie og lukkedage aftales individuelt mellem forældre og børnepasser, og beror på en privatretslig aftale.

Fuldt tilskud til privat pasning ydes hvis den konkrete pasningsaftale skønnes at svare til en kommunal fuldtidspasning, dette skøn beror sig på en afvejning af forskellige elementer i pasningsaftalen.

Som udgangspunkt vil skønnet tage udgangspunkt i: Årlige antal lukkedage, weekend- og helligdagsåbning, samt åbningstid generelt.

Såfremt det vurderes at pladsen ikke tilsvarer en fuldtidsplads, vil det kommunale tilskud til forældrene blive reduceret forholdsvist, da tilskuddet skal gå til børnepasning.

6.5. Ordningen ”ansat i huset”

Aalborg Kommune tilbyder gennem Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning administration af ”ansat i huset” ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter til administrationen. Forældrene har arbejdsgiverforpligtelsen.

6.6. Længerevarende sygdom – over 14 dage

Hvis en privat børnepasser er syg i mere end 14 dage, eller har udsigt til at være det. Skal Afsnit for Tilsyn og Privat pasning informeres herom.

Hvis der skal godkendes vikar i forbindelse med børnepasserens længerevarende sygemelding, skal Afsnit for Tilsyn og Privat pasning kontaktes. Herudover henvises til afsnittet vedr. Vikarer for nærmere retningslinjer herom (Afsnit 2,4)

Ved langtidssygdom ud over seks måneder vil godkendelsen bortfalde, jævnfør afsnit 2.4. Ved raskmelding vil børnepasseren kunne genansøge om godkendelse.

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning kan, hvis der findes en saglig begrundelse, og efter forudgående samtykke, indhente en lægeerklæring/mulighedserklæring eller andet relevant materiale, som belyser, om betingelserne for fortsat godkendelse er opfyldt.

Modtager børnepasseren sygedagpenge skal Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning orienteres herom, således at tilskuddet stoppes fra første sygedagpengedag.

6.7. Ophør/tilbagekaldelse af godkendelse

Hvis børnepasseren selv ønsker at ophøre med sin godkendelse, kan det ske ved, at den private børnepasser orienterer forældrene herom samt Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning skriftligt. Af hensyn til forældrenes mulighed for at finde alternativ pasning opfordrer Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning til, at der gives et varsel på tre måneder.

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning kan tilbagekalde en godkendelse, hvis betingelserne for fortsat godkendelse ikke længere er til stede. Hvis kommunen tilbagekalder en godkendelse, er det en forvaltningsretlig afgørelse, som skal opfylde forvaltningslovens krav til oplysning af sagen, partshøring og skriftlig begrundelse for tilbagekaldelsen. Den private børnepasser kan få sagen prøvet ved Byretten, hvis vedkommende er uenig i kommunens afgørelse.

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning orienterer forældrene om, at godkendelse af den private børnepasser er bragt til ophør, og at kommunen ikke længere kan give tilskud til pasningen med virkning fra den kommende måned. Endvidere orienterer kommunen om, at tavshedspligten forhindrer, at kommunen videregiver oplysninger om, hvad årsagen er, medmindre der er helt særlige grunde, hvor et eller flere børn har lidt overlast, som forældrene skal vide for at varetage omsorgen for barnet. Et eventuelt udbetalt tilskud til forældrene skal ikke tilbagebetales, da dette er modtaget I god tro.

6.8. Skat

Kommunen indberetter det fulde vederlag til e-indkomst, som børnepasseren har oplyst i løbet af året via pasningskontrakter.


7. Kommunalt tilskud til forældrenes valg af privat pasning

7.1. Generelt om tilskud til pasning i private pasningsordninger

Der er ingen begrænsninger for hvor mange børn pr husstand der kan modtage tilskud til privat pasning. Aalborg Kommune yder reduceret tilskud til forældre i de tilfælde, hvor de fortsat modtager delvist barsels dagpenge for eksempel i kombination med nedsat arbejdstid. 

Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud til forældre med barn i privat pasning med tilskud.

Tilskuddet til privat pasning udbetales første gang for den måned, hvor den private pasning påbegyndes og tidligst fra den dag, hvor kontrakten modtaget af Aalborg kommune. Det er ikke muligt at få tilskud med tilbagevirkende kraft.

Som udgangspunkt stoppes tilskuddet, hvis et barn er fraværende fra pladsen i privat pasning i mere end seks sammenhængende uger. Der kan i særlige tilfælde foretages en konkret vurdering.

For at opnå maksimalt tilskud skal pasningsbehovet være mindst 35 timer om ugen, tilsvarende hvornår der i kommunale tilbud skelnes mellem heltid/deltid.

7.2. Regler for tilskuddets størrelse

Aalborg Kommunes tilskud til forældre med børn i privat pasning udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Hvis 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til private pasning er lavere end kommunens tilskud, udbetales kun 75 % af de dokumenterede udgifter.

Forældrene har altså som minimum en egenbetaling på 25 %. 

Den aktuelle takst reguleres årligt, og offentliggøres på Aalborg kommunes hjemmeside.

7.3. Modregning af tilskud

I tilfælde af at forældrene har en økonomisk restance til Aalborg Kommune, kan forældre blive modregnet i tilskud.

Nedenfor ses uddrag af Aalborg Kommunens opkrævningspolitik:

”Alle restancer registreres til modregning i det offentlige modregningsregister. Registreringen har til formål at danne grundlag for modregning af udbetalinger fra staten. Børne- og ungeydelsen modregnes
100% til restance på krav Til daginstitution og DUS-ordning. Bestemmelsen omkring det offentlige modregningsregister fremgår af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.”

Borgere kan til enhver tid se deres økonomiske mellemværende med kommunen, der er registreret i kommunens debitorsystem. Dette findes på ”Din Borgerportal” på Aalborg.dk.

Aalborg kommune gør opmærksom på ovenstående kun er gældende tilskuddet fra Aalborg kommune. Forældrebetalingen til børnepasseren er et privatretsligt anliggende, mellem forældre og børnepasser.

7.4. Tilskud til bestemte aldersgrupper

Aalborg Kommune giver tilskud til børn i privat pasning i hele aldersgruppen fra 24 uger frem til skolestart. Tilskuddet reduceres den måned barnet fylder 3 år.

7.5. Dispensationer for tilskud samtidig med barselsorlov

Som udgangspunkt udbetaler Aalborg Kommune ikke tilskud samtidig med barselsorlov med det barn, der ønskes tilskud til privat pasning af. Men Aalborg Kommune kan i helt særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, give tilskud til privat pasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barsels dagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Særlige tilfælde er, jævnfør vejledning i dagtilbudsloven, for eksempel tilfælde, hvor:

 • Forælderen på barselsorlov har behov for aflastning i hjemmet, for eksempel ved en fødselsdepression eller ved en flerlingefødsel.
 • Der er tale om udskudt barselsorlov, hvor barnet har behov for i et vist omfang at holde kontakten til den private børnepasser og eventuelle øvrige børn.
 • Forælderen på barsel genoptager arbejdet delvist under barselsorloven. Den konkrete vurdering foretages i lyset af, at der kan være behov for tilskud til privat pasning i de særlige tilfælde.

Forældre, der er på barselsorlov eller børnepasningsorlov med et barn, kan modtage tilskud til privat pasning af et andet barn, hvis forældrene har andre børn, der opfylder betingelserne for at modtage tilskud
til privat pasning.

7.6. Afslag på ansøgning om tilskud til privat pasning i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger

Aalborg Kommune kan som myndighed beslutte at forældrene ikke kan få tilskud til privat pasning. Dette gør sig gældende, hvis Aalborg Kommune i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger i lov om social service § 52 anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.

7.7. Ophør af kommunalt tilskud til privat pasning

I tilfælde af sygdom hos den private børnepasser eller uoverensstemmelser mellem børnepasser og forældre som gør, at pasningsforholdet afbrydes, giver kommunen ikke tilskud til to pasningstilbud til samme barn samme måned. For forældrene betyder dette, at de kan risikere at skulle betale fuld pris (uden kommunalt tilskud) hos den private børnepasser jævnfør opsigelsesvarslet i deres kontrakt.

7.8. Fripladstilskud

Der er ikke muligt at søge om fripladstilskud (helt eller delvist gratis pasning) til børn i private pasningsordninger.

7.9. Tilskud til kombinationstilbud

Forældre med behov for et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov kan søge om et kombinationstilbud. Forældre skal på samtykkeblanket erklære, at der behov for pasning uden for almindelig arbejdstid. Behovet skal være på minimum 10 timer og må ikke overstige 50 timer. Kombinationstilbuddet kun kan bruges i kombination med deltidspasning i et dagtilbud.

§ 85 a. Kommunalbestyrelsen skal efter ansøgning tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning, jævnfør stykke 2-4. Dette gælder dog ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jævnfør § 11, stykke 8. Reglerne for tilskud til privat pasning efter §§ 80-85, jævnfør dog § 81, stykke 1, 3. pkt., og § 81 a, stykke 3, gælder tillige for fleksibel pasning.

Stykke 2. Kombinationstilbuddet efter stykke 1 skal gives til forældre, hvis begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Stykke 3. Kombinationstilbuddet efter stykke 1 skal gives til en enlig forsørger, hvis dennes beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Stykke 4. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Stykke 5. Afgørelser efter stykke 1-4 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stykke 6. Fleksible pasningsordninger må alene anvende betegnelsen fleksibel pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

Stykke 7. Kommunalbestyrelsen skal inden godkendelsen af pasningsaftalen efter § 81, stykke 1, påse, at der ikke indgår andre betegnelser i pasningsaftalen end fleksibel pasningsordning om ordningen.

Stykke 8. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med det tilsyn, som følger af § 81, stykke 1, tillige føre tilsyn med, at den fleksible pasningsordning alene anvender betegnelsen fleksibel pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

7.10. Søskendetilskud

Det er muligt at modtage søskendetilskud ved pasnings hos privat børnepasser. Søskendetilskuddet udgør 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen

Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Det betyder at størrelsen på søskendetilskuddet både kan ligge over eller under 50% af egenbetalingen, som er niveauet i et kommunalt tilbud, alt efter forældrebetalingens størrelse.

7.11. Tilskud til pasning af egne børn

Læs mere om forældres mulighed for pasning af egne børn på Aalborg Kommunes hjemmeside


8. Klager

8.1. Klager over private børnepassere

En klagesag kan opstå hvis Afsnit for Tilsyn og Privat pasning får informationer, som giver anledning til nærmere undersøgelse af, hvorvidt godkendelsen fortsat kan opretholdes. Der iværksættes en sagsbehandling,
jævnfør Forvaltningsloven, hvilket betyder at sagen undersøges tilstrækkeligt, ved at der iværksættes:

 • Partshøring af børnepasser i den private pasningsordning
 • Der træffes en skriftlig afgørelse

Partshøringen fremsendes skriftligt til den private børnepasser, som herefter har minimum en uge til at komme med sit partshøringssvar skriftligt eller mundtligt ved et fysisk møde. Såfremt der sås tvivl om klagens omfang og alvorlighed, kan der foretages en undersøgelse af klagens validitet. Undersøgelsen kan handle om behov for nærmere indsigt i pasningsordningens praksis, og derved udføres som ekstra tilsyn
med skærpet karakter, jævnfør afsnit 4.3.

Hvis den private børnepasser har svaret på partshøring, vil denne indgå i den videre sagsbehandling og blive vurderet i forhold til det videre forløb. Hvis ikke, fortsætter sagen på foreliggende grundlag.

Når alle relevante informationer er indsamlet og vurderet, vil den private børnepasser modtage brev, hvori det fremgår om godkendelsen opretholdes og om der indkaldes til et møde vedrørende det videre forløb. En mulighed er også, at en godkendelse suspenderes i en periode, mens sagen undersøges.

8.2. Klager over afgørelser truffet af Aalborg Kommune

Der gives klagevejledning, såfremt der sker afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse af en privat pasningsordning.

8.3. Information til forældre

Som udgangspunkt får forældrene ikke oplysninger om behandling af processen. Derfor offentliggør Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning ikke oplysninger om konkrete ekstra tilsynsforløb. Der kan være tilfælde, hvor
det vil være meningsfuldt, at børnepasser oplyser forældre herom.

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning underretter ikke forældre, når det vurderes, at den private pasningsordning fortsat opretholder godkendelsen. Kun i tilfælde, hvor udfaldet af den samlede proces er tilbagekaldelse af godkendelsen, orienteres forældre herom. Dette sker efter foreskrevne procedure først mundtligt og herefter skriftligt. Her orienteres forældre om, at der har været en hændelse i den private pasningsordning, som gør, at der ikke længere kan tilbydes en plads hos børnepasseren. I henhold til tavshedspligten, modtager forældre ingen yderligere informationer herom.

Pladsanvisningen i Aalborg Kommune vil være behjælpelig med at anvise pasning i et kommunalt tilbud, hvis dette ønskes. Alternativt har forældre mulighed for at ansøge om andet privat pasningstilbud. Tilskud stoppes samme dag, som pasningstilbuddet ophører. Allerede udbetalt tilskud skal ikke tilbagebetales.


9. Børn fra andre kommuner

9.1. Børn fra andre kommuner

Barnets bopælskommune har tilsynsforpligtelsen og børnepasserens bopælskommune har godkendelsesforpligtelsen.

9.2. Børn fra Aalborg Kommune i private pasningsordninger i andre kommuner

Børnepasserens bopælskommune har godkendelsesforpligtelsen. Når tilskudsansøgning er modtaget af Aalborg kommune, kontaktes børnepassers bopælskommune efter aftale med den private børnepasser.

Efterfølgende indhentes (hvis oplysningerne ikke forefindes, indhentes det ved accept):

 • Den private børnepassers godkendelsespapirer
 • Straffe- og børneattester
 • Sociale oplysninger

Hvis de indhentede oplysninger er tilfredsstillende, godkendes børnepasseren administrativt på baggrund af bopælskommunens godkendelse. Godkendelsen er opretholdt, så længe der fortløbende er børn fra Aalborg Kommune. Derefter kan forældrene få tilskud til privat pasning fra Aalborg Kommune.

9.3. Børn fra andre kommuner i private pasningsordninger i Aalborg Kommune

Børnepasserens bopælskommune har godkendelsesforpligtelsen og barnets bopælskommune har tilsynsforpligtelsen og tilskudsforpligtelsen.
Barnets bopælskommune indhenter oplysninger om den konkrete børnepassers godkendelse. Efter bopælskommunes godkendelse af børnepasseren kan forældrene få tilskud til privat pasning fra bopælskommunen.

9.4. Flytning

Hvis barnet flytter bopælskommune men fortsætter pasning hos den samme børnepasser, er det vigtigt, at kommunen orienteres om flytningen, idet tilskuddet skal udbetales fra bopælskommunen.

Hvis forældrene ikke melder flytning, kan den kommune man flytter fra opkræve tilbagebetaling af uberettiget udbetalt tilskud, samtidig kan den kommune man flytter til afvise at yde tilskud med tilbagevirkende kraft. Forældrene kan dermed komme i en situation med manglende tilskud i en periode.

Flytning kan ske dag til dag.


10. Tværfaglige indsatser og samarbejdspartnere

10.1. Flytning

Private børnepassere har mange forskellige samarbejdspartnere i Aalborg Kommune. Nedenstående er ikke en komplet fremstilling af disse, men en afspejling af den diversitet der er i samarbejdsrelationerne, og som kan findes via Aalborg Kommunes hjemmeside.

10.2. PPR

Ved behov for talepædagogisk bistand tager familien som udgangspunkt selv kontakt til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller den private børnepasser kan vejlede forældrene om muligheden.

10.3. Børneterapeutisk Team

Hos de private børnepassere kan kommunale tilbud, for eksempel fysio- og ergoterapeuter i Træningscentret for børn og unge, etablere et samarbejde med fokus på barnets udfordringer på forespørgsel af forældrene eller fra børnepasseren, hvis forældrene har givet deres accept af dette.

10.4. Tidlig Opsporing

Som privat pasningsordning i Aalborg Kommune gælder en forpligtelse til at arbejde med tidlig opsporing i forhold til det enkelte barns og børnegruppens trivsel, udvikling og læring. For bedst muligt at kunne understøtte dette, vil det i forbindelse med modtagelse af nye familier, være relevant, med samtykke, at tage udgangspunkt i afsluttende notat fra sundhedsplejen. Heri fremgår, hvilke særlige temaer og opmærksomheder, forældre og sundhedsplejen har haft omkring barnet. Det anbefales, at der tages initiativ og ageres opsøgende og at det indgår som et naturligt led i opstartssamtale med familien.

Alle børn i Aalborg Kommune skal have samme tilbudsvifte, når det gælder det professionelle arbejde omkring dem. Derfor er det muligt for den private pasningsordning at tilslutte sig konceptet ”Tidlig Opsporing”, som er fuldt udrullet i alle kommunale pasningstilbud. Formålet hermed er rettidigt at iværksætte initiativer til gavn for barnet og børnegruppens trivsel samt ud fra familiers behov. Konceptet tager afsæt i en systematisk ramme, der understøtter bevidsthed og viden om det enkelte barn og den samlede børnegruppes trivsel. Endvidere bidrager det til arbejdet med sammenhængende overgange, bl.a. ved, at trivselsevalueringer følger barnet videre i næste pasningstilbud. Ved konstatering af behov for særlig skærpet opmærksomhed omkring det enkelte barns trivsel, aftales dialogmøde med forældre, børnepasser og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere. Dialogmødet holdes i Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning som faciliterer og leder mødet.

Der føres tilsyn med, hvordan der i pasningsordningen arbejdes tidligt opsporende med det enkelte barn og børnegruppens trivsel. Anvendes konceptet ”Tidlig Opsporing”, vil arbejdet hermed, på minimum to af de fire årlige tilsyn, indgå som et led i tilsynet. Her drøftes blandt andet arbejdet med trivselsevalueringerne samt hvordan læringsmiljøet for det enkelte barn/børnegruppen justeres ud fra disse. Uanset hvorvidt, der anvendes konceptet Tidlig Opsporing, gælder forpligtelsen altid, at der arbejdes med og handles, såfremt der konstateres blot begyndende tegn på mistrivsel, decideret mistrivsel eller såfremt at udvikling forsinkes eller stagnerer. I alle tilfælde, intensiveres forældresamarbejdet herom og i nogle tilfælde er det nødvendigt i samarbejde at rekvirere tværfaglig hjælp.

Det er altid muligt at søge vejledning om iværksættelse af diverse tværfaglige samarbejdspartnere på tilsyn, via afsnittets hotline og ved direkte kontakt til Børneterapeutisk Team, PPR og lignende.

Se mere information om konceptet 'Tidlig opsporing' på Aalborg Kommunes hjemmeside

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.