Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Overgreb og seksualiseret adfærd Fønix Nord Priser

Priser

Her kan du få et overblik over vores ydelser samt taksterne. Taksterne reguleres hvert år per 1. januar. Uanset henvisningstidspunkt afregnes efter første møde med det aktuelle års pris.

Hvis ydelsen foregår uden for Fønix Nords lokaler, skal der påregnes betaling for transportudgifter efter statens takster samt transporttid: afregnes per time per oplægsholder.

Priser på Fønix Nords ydelser

Målgruppe

Alle socialrådgivere med myndighedsansvar har mulighed for at kontakte Fønix Nord med henblik på telefonisk rådgivning.

Indhold

Råd og vejledning i forhold til målgruppen og henvisningsprocedurer.

Omfang

Typisk en enkelt telefonsamtale.

Takst

Gratis

Fønix Nords konsultative ydelser er opdelt i forskellige pakker, som varierer i forhold til omfang, indhold og deltagere.

Målgruppe

Pakke A består af et enkelt kort (cirka 1 time) møde, typisk til rådgiver.

Pakke B består af et enkelt længere (1 ½ - 2 timer) møde, typisk til rådgiver og andre fagprofessionelle.

Pakke C består af to-tre enkeltstående møder, typisk til rådgiver, familien og det professionelle netværk.

Pakke D består af et sammenhængende forløb af to-tre møder, typisk til familien og/eller det professionelle netværk.

Indhold

Pakke A benyttes i de sager, hvor der er brug for et møde af mere afklarende karakter eksempelvis om, hvilken indsats, der skal iværksættes i Fønix Nord, eller om der er behov for hjælp på anden vis eventuelt i andet regi.

Pakke B, C og D indeholder faglig vurdering af, hvilken type ydelse, der er relevant i forhold til den specifikke sag. Der ydes specialiseret tværfaglig sparring med henblik på vurdering af problemstillingens omfang og bekymringsgrad, systematisering af viden om barnet samt, særligt i pakke D, opkvalificering til netværket til i praksis at håndtere barnet/den unges seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.

Omfang

Typisk 1 – 3 møder.

Takst

Pakke A: Takst:  3.980 kroner

Pakke B: Takst:  8.740 kroner

Pakke C: Takst: 17.480 kroner

Pakke D: Takst:  21.170 kroner

Overgrebsfokuseret udredning A

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, hvor der er behov for undersøgelse af det generelle intellektuelle funktionsniveau, opmærksomhedsfunktionen samt den følelsesmæssige og relationelle funktion. Dette med henblik på at afdække mulige bagvedliggende faktorer for den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd samt vurdering af den fremadrettede indsats.

Indhold

 • Indskrivningsmøde.
 • Tre psykologiske tests dækkende kognitive ressourcer og vanskeligheder, opmærksomhedsfunktion samt følelsesmæssige og relationelle funktioner.
 • Klinisk interview og/eller observation af leg med barnet/den unge.
 • Anamneseoptagelse med barnets primære omsorgspersoner.
 • Netværkssamtale for eksempel med skole, anbringelsessted, aflastningsfamilie eller andre vigtige voksne i barnets netværk.
 • Risikovurdering af unge i alderen 12-18 år, hvor det fagligt vurderes relevant (øget takst: 6.700 kroner).
 • Traumescreening, hvor det fagligt vurderes relevant (øget takst: 5.150 kroner).
 • Afslutningsmøde og udredningsrapport.

Omfang

Varighed: cirka 3-4 måneder.

Takst:  62.430 kroner
 

Overgrebsfokuseret udredning B

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, hvor der foreligger en eller flere relevante tests, som fortsat vurderes aktuelle eller yderligere testning ikke vurderes relevant/hensigtsmæssigt.

Indhold

 • Indskrivningsmøde.
 • Psykologisk undersøgelse med en til to tests valgt mellem WISC-V/WPSSI-IV/WAIS-IV, TOVA, Rorschach eller OCTS.
 • Klinisk interview og/eller observation af leg med barnet/den unge.
 • Anamneseoptagelse med barnets primære omsorgspersoner.
 • Netværkssamtale for eksempel med skole, anbringelsessted, aflastningsfamilie eller andre vigtige voksne i barnets netværk.
 • Risikovurdering af unge i alderen 12-18 år, hvor det fagligt vurderes relevant (øget takst: 6.700 kroner).
 • Traumescreening, hvor det fagligt vurderes relevant (øget takst: 5.150 kroner).
 • Afslutningsmøde og udredningsrapport.

Omfang

Varighed: cirka 2-4 måneder.

Takst: 53.590 kroner


Overgrebsfokuseret udredning C

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, hvor der typisk foreligger relevante psykologiske undersøgelser/testmateriale, som vurderes tilstrækkeligt som grundlag for en supplerende overgrebsfokuseret udredning.

Indhold

 • Indskrivningsmøde.
 • Klinisk interview og/eller observation af leg med barnet/den unge.
 • Anamneseoptagelse med barnets primære omsorgspersoner.
 • Netværkssamtale for eksempel med skole, anbringelsessted, aflastningsfamilie eller andre vigtige voksne i barnets netværk.
 • Risikovurdering af unge i alderen 12-18 år, hvor det fagligt vurderes relevant (øget takst: 6.700 kroner).
 • Afslutningsmøde og udredningsrapport.

Omfang

Varighed: cirka 2-3 måneder.

Takst: 43.700 kroner

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, der kan profitere af et behandlingsforløb. Behandlingen kan være individuel, men vil i mange tilfælde inddrage det professionelle og/eller familiære netværk med henblik på at forstå og støtte barnet/den unge.

Indhold

 • Indskrivningsmøde.
 • Individuelt tilrettelagt behandling med barnet/den unge samt eventuelt netværk, hvor der arbejdes med temaer relateret til barnets seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. Behandlingen kan indeholde psykoedukation til netværket.
 • Afslutningsmøde og rapport over behandlingsforløbet.

Omfang

Varighed: cirka 10-15 sessioner.

Takst: fra 34.860 kroner

 

 

 

Målgruppe

I Fønix Nord tilbydes medierende møder som en del af behandlingstilbuddet. Møderne er særligt hensigtsmæssige i sager, hvor der er en betydningsfuld relation mellem offer og den krænkende part (eksempelvis søskende), og hvor den seksuelt krænkende adfærd har påvirket/beskadiget relationen.

Indhold

Grundet forskelle i sagerne vil der være variation i forhold til antal timer for afholdelse af disse møder. Et medierende møde er et nøje planlagt og struktureret forløb, som kræver grundig forberedelse over flere sessioner. Den krænkende part følges tæt af sin behandler i forberedelsesfasen, samt under og efter mødet. Mediationen indeholder forberedende samtaler med barnet/den unge, forberedende møde med den krænkende parts forældre i forhold til deres rolle på det medierende mødet samt afholdelse af det medierende møde mellem offer og den krænkende part og efterfølgende opfølgningsmøde. Andre sager vil kræve yderligere møder med forældrene alt efter alvorsgraden.

Takst: fra 18.940 kroner

 

Målgruppe

Relevant fagprofessionelt netværk og/eller familie til barnet/den unge og eventuelt rådgiver.

Indhold

Systematiseret overlevering af den overgrebsfokuserede udrednings resultater samt vejledning vedrørende pædagogisk praksis såvel generelt som i forhold til den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Takst:  7.380 kroner

 

Målgruppe

Relevant netværk til barnet/den unge, eksempelvis plejeforældre eller opholdssteder.

Indhold

Supervision og rådgivning i forhold til eksempelvis forståelse af barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd, håndtering af adfærden, egne reaktioner derpå samt forebyggelse af yderligere bekymrende adfærd.

Takst:  800 kroner per time (der takseres også for kørsels- og forberedelsestid).

Målgruppe

Målgruppen er fagpersoner. Oplæggets indhold tilrettelægges ud fra, hvad der efterspørges, og altid med den seksuelt bekymrende/krænkende adfærd som omdrejningspunkt.

Ydelsen kan indeholde:

 • Forskningsbaseret viden om børn og unge, der har en seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd over for andre børn og unge.
 • Børn og unges normative, bekymrende og krænkende seksuelle adfærd i direkte kontakt og på medier.
 • Inspiration til et fælles fagligt fundament i den pågældende personalegruppe.

Omfang

Varighed: efter behov.

Priseksempler

3 timers oplæg - takst: fra 8.740 kroner

Heldags oplæg - takst: fra 17.480 kroner

Prisen er blandt andet afhængig af antal tilhørere.

(Der takseres også for kørsels- og forberedelsestid)

Kontakt

Fønix Nord

Bisgårdsvej 14 9200 Aalborg SV

Ring til os

31 99 04 94

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.