Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Taleinstitut Indsatskatalog Indsatser til voksne

Indsatskatalog voksenområdet

Praktiske oplysninger

Indsatskataloget er en oversigt over de indsatser, Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder til voksne. Her kan du læse om de enkelte indsatsers indhold, målgrupper og takster. 
Vores indsatskatalog på voksenområdet er inddelt i følgende indsatskategorier:

 • Indsatser til voksne med erhvervet hjerneskade
 • Indsatser til voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen
 • Indsatser til voksne med følger efter hjernerystelse (commotio)
 • Indsatser til voksne med stemme- og talevanskeligheder

Det er for alle indsatskategorier muligt at tilkøbe ekstra timer ved behov. Mange af vores indsatser tilbydes på forskellige gradueringsniveauer, dvs. i pakker af forskelligt timemæssigt omfang. Dette vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte indsats. Indsatsens omfang vil typisk afhænge af sagens kompleksitet. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland kan vejlede om valg af indsats. 

For at henvise voksne kan du bruge vores bevillingsskema


Fagligt grundlag på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Aalborg er et højt specialiseret tilbud til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse samt børn, unge og voksne med tale-, sprog- og kommunikative vanskeligheder. Vores tilbud omfatter udredning, specialiseret undervisning, rehabiliterende træning, samtaleforløb, rådgivning og vejledning.

Med udgangspunkt i, at den enkelte person er ekspert i eget liv, er målet for vores indsatser, at den enkelte opnår så optimalt et funktionsniveau som muligt. Med vores hjælp får den enkelte større mulighed for at udnytte sine ressourcer i forhold til at varetage hverdagslivets krav som for eksempel:

 • at indgå i sociale relationer
 • at vende tilbage til skolegang/uddannelse 
 • at vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • på anden måde tage aktivt del i samfundslivet

Vores tilbud retter sig primært mod borgere i nordjyske kommuner, men vi leverer ydelser til hele landet. Vi er desuden VISO-leverandører på både voksen- og børneområdet. 

På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland anerkender vi, at rehabilitering er en samarbejdsproces. Vi samarbejder med en lang række eksterne fagpersoner og aktører med henblik på at sikre den enkelte en helhedsorienteret indsats, både under og efter forløbet hos os. Vi samarbejder eksempelvis med hospitalsenheder, privatpraktiserende læger og psykologer, bostøtte-enheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Vores medarbejderstab består af neuropsykologer, logopæder, fysio- og ergoterapeuter og socialrådgivere. Vi har specialviden og erfaring inden for vores fagområder til at tilbyde specialiserede indsatser til voksne, unge og børn med sjældne vanskeligheder eller lidelser. 

Vores faglige tilgang er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den biopsykosociale model, og i vores tilbud har vi derfor blik for den komplette livssituation, herunder biologiske/fysiologiske, psykologiske og sociale aspekter.

Vores indsatser er i overensstemmelse med nationale retningslinjer. Vi anvender validerede undersøgelsesmetoder og forskningsbaseret viden.


Voksne med erhvervet hjerneskade

Hjerneskade kan opstå efter en blodprop eller blødning i hjernen, traume til hovedet (eksempelvis ved trafikulykker), iltmangel (eksempelvis ved hjertestop eller drukneulykker) og sygdom som hjernetumor eller meningitis. En erhvervet hjerneskade kan have forskellige sværhedsgrader og komme til udtryk på forskellige måder afhængigt af skadens placering og omfang. 

Målgruppen for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsatser til voksne med erhvervet hjerneskade er voksne, der oplever følger som eksempelvis:

 • Kognitive følger, herunder hukommelse, opmærksomhed og eksekutive funktioner
 • Sproglige funktionsnedsættelser
 • Påvirkede følelsesfunktioner
 • Ovenstående evt. i kombination med fysiske funktionsnedsættelser og/eller andre problemstillinger

Voksne med én eller flere andre funktionsnedsættelser, flere diagnoser (komorbiditet), svære problemstillinger relateret til sociale forhold m.m. indgår også i målgruppen, hvis det primære rehabiliteringsbehov kan relateres til følgerne af den erhvervede hjerneskade, og hvis den pågældendes behov kan imødekommes ved ambulante rehabiliteringsindsatser. Det er dermed det samlede billede af den pågældendes funktionsevne og ikke selve hjerneskaden, der afgør kompleksiteten.

Målgruppen har typisk behov for indsatser på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Indsatserne på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilrettelægges som helhedsorienterede forløb.

Formålet med vores indsatser er at forbedre den enkeltes muligheder for deltagelse i hverdagslivets aktiviteter – på arbejdsmarkedet, i familien, fritiden og samfundsaktiviteter bredt. I samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende tilrettelægges rehabiliteringsforløb, hvor de påvirkede funktionsområder optrænes, og der indarbejdes kompenserende strategier. Samtidig støttes den pågældende i den psykiske proces, der er forbundet med at ny-orientere sig i et liv efter en erhvervet hjerneskade.

For nogle personer er behovet for ambulante rehabiliteringsindsatser målrettet de kognitive funktioner beskrevet ved udskrivelse fra sygehus; for andre viser behovet sig senere – eksempelvis i forbindelse med det kommunale genoptræningsforløb. Derfor kan målgruppen være udskrevet med eller uden en genoptræningsplan fra sygehuset.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsatser er tilrettelagt i overensstemmelse med de nationale retningslinjer på området. Se mere om nationale retningslinjer for voksne med erhvervet hjerneskade på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. 

Undersøgelse og udredning af følger efter en erhvervet hjerneskade

Udredning og undersøgelser er en væsentlig forudsætning for efterfølgende at kunne målrette eventuelle indsatser. I udredningen og undersøgelserne afdækkes hvilke funktionsområder, der er påvirkede, og om de har sammenhæng med den erhvervede hjerneskade samt vigtigst af alt, hvordan påvirkningen kommer til udtryk i hverdagslivet.

Indsatserne omfatter:

 • Vurdering af rehabiliteringsbehov og –potentiale (sagsbelysning)
 • Neuropsykologisk undersøgelse (NPU)
 • Udredning af afgrænsede, komplekse følgevirkninger

Vurdering af rehabiliteringsbehov og -potentiale (sagsbelysning)

Formål: Indsatsen giver en helhedsorienteret vurdering af rehabiliteringsbehov og -potentiale i en konkret sag, herunder forslag til relevante indsatsformål, mål og begrundelser til brug i eventuelle indsatser.

Målgruppe: Voksne med komplekse følgevirkninger, overvejende kognitive og andre mentale følger efter en erhvervet hjerneskade, der i væsentlig grad påvirker den enkelte i dagligdagen

Indhold: Indsatsen omfatter:

 • Gennemgang af relevante sagsakter, herunder oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, kommunens Handicap- og/eller Beskæftigelsesafdeling
 • Samtale med borger og pårørende med henblik på at uddybe henvendelsen

Den faglige vurdering sammenfattes i et udredningsnotat med beskrivelse af borgerens rehabiliteringsbehov og -potentiale samt angivelse af mulige indsatsformål, mål og begrundelse.

Fagligt grundlag: Indsatsen foregår ved socialrådgiver med neurofaglig viden og erfaring samt specialiseret viden om lovmæssige muligheder i hjerneskaderehabiliteringen. Vurderinger foretages i tæt sparring med en neuropsykolog og evt. øvrige relevante faggrupper

Særlige forhold: En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer samt øvrige journaloplysninger fra kommunal genoptræning og lignende.

Indsats 2.2

Omfang: 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Neuropsykologisk undersøgelse (NPU)

Formål: At undersøge art og sammenhæng af kognitive vanskeligheder og ressourcer, psykologiske processer og konsekvenserne for borgerens funktionsevne i hverdagen. Ud fra dette vurderes borgerens rehabiliteringsbehov og -potentiale.

Formålet med den neuropsykologiske undersøgelse kan også være afklaring af skånehensyn i forbindelse med borgers tilknytning til arbejdsmarkedet.
Målgruppe: Borgere med komplekse følgevirkninger, overvejende kognitive, følelsesmæssige m.v. funktionsnedsættelser med væsentlig betydning for den daglige livsførelse.
Indhold: Undersøgelsen omfatter samtale med borger og eventuelt pårørende, testning og neuropsykologisk fortolkning af:

 • Kognitive funktioner, herunder koncentration, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner
 • Reaktive følger som angst, depression, belastningsreaktion eller lignende
 • Eventuelle personlighedsændringer samt borgers indsigt i og accept af vanskelighederne. 

Der vil være en mundtlig tilbagemelding til borger og pårørende. Undersøgelsen indeholder ikke en egentlig personlighedsundersøgelse.

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i en skriftlig status med beskrivelse af:

 • Rehabiliteringsbehov og potentiale 
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange

Fagligt grundlag: Undersøgelsen udføres af neuropsykolog eller specialist i klinisk neuropsykologi

Særlige forhold: En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, samt øvrige journaloplysninger fra kommunal genoptræning og lignende.

Indsats 3.1

Omfang: 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 21.014 kroner
Pris ved kontraktsalg: 25.156 kroner

Udredninger afgrænsede komplekse følgevirkninger

Formål: At udrede og undersøge afgrænsede men komplekse funktionsnedsættelser (krop, aktivitet og deltagelse) og vurdere sammenhæng med og betydning for borgers oplevede begrænsninger i hverdagen.
Udredningen kan bruges som supplement til anden udredning, eksempelvis den neuropsykologiske undersøgelse.

Målgruppe: Borgere med afgrænsede komplekse funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for den daglige livsførelse.

Indhold: Indsatsen omfatter undersøgelse og testning af de berørte funktionsområder, samtale med borger og eventuelt pårørende.

Indsatsen kan have fokus på et af nedenstående punkter:

 • Udredning af følgevirkningers samlede betydning for deltagelse i praktiske aktiviteter
 • Sensomotoriske påvirkninger med betydning for funktionsevnen
 • Undersøgelse af personlige faktorers betydning for funktionsevnen – herunder fokus på identitet og følelsesmæssige udfordringer
 • Kommunikation – tale- og sproglige vanskeligheder
 • Udredning af skriftsproglige og matematiske færdigheder
 • Mundtlig tilbagemelding til borger og eventuelt pårørende.

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i en skriftligt status med vurdering af:

 • Rehabiliteringsbehov og -potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og eventuelt forslag til tilgange

Fagligt grundlag: Fagpersoner (neuropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut eller logopæd) med specialistviden og erfaring fra eget fagområde og fra de tværfaglige rehabiliteringsindsatser på avanceret og specialiseret niveau.

Særlige forhold: Scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer samt øvrige journaloplysninger fra kommunal genoptræning og lignende er en væsentlig forudsætning for vurderingen af sammenhænge mellem skadesfølger og oplevede funktionsevnenedsættelser.

Indsatsnummer 3.2

Omfang: 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 14.378 kroner
Pris ved kontraktsalg: 17.212 kroner

Ambulante rehabiliteringsindsatser

De ambulante rehabiliteringsindsatser er primært målrettet personer med komplekse følgevirkninger, overvejende kognitive, følelsesmæssige og mentale følger efter den erhvervede hjerneskade. Indsatserne tilrettelægges i samarbejde med borger og eventuelt pårørende – enten som samlede intensive rehabiliteringsindsatser eller i borgerens nærmiljø – men altid i samspil med andre rehabiliteringsindsatser.
Indsatserne er tilrettelagt i overensstemmelse med nationale retningslinjer på henholdsvist social- og specialundervisningsområdet samt sundhedsområdet.

Indsatserne omfatter:

 • Rehabiliteringsindsatser for voksne med erhvervet hjerneskade
 • Ambulant rehabilitering jf. genoptræningsplan (GOP) til specialiseret niveau

Rehabiliteringsindsatser for voksne med erhvervet hjerneskade

Formål: At forbedre funktionsevnen hos borgeren, som dermed opnår nye handlemuligheder i forhold til deltagelse i hverdagslivet (arbejdsliv, familie, fritid og samfundslivet bredt) og en forbedret livskvalitet.

Målgruppe: Borgere med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade, særligt de kognitive funktioner, hvor et eller flere livsområder er påvirket væsentligt.

Indhold: Afgrænsede og specifikke indsatser med fokus på ét eller få påvirkede funktionsområder. 

I samarbejde med borger og eventuelt pårørende samt andre lokale fagpersoner fra kommunerne udarbejdes individuelle helhedsorienterede rehabiliteringsplaner med faglige mål og delmål. Udgangspunktet er indsatsformål og mål fra bevilgende myndighed og eventuelt områder beskrevet i genoptræningsplan.

Rehabiliteringsindsatserne kan sammensættes til forløb og kan omfatte: 

 • Samtaleforløb ved neuropsykolog med fokus på rehabiliteringsprocessen
 • Træning af specifikke funktionsområder, herunder kognitiv træning og træning af fysiske funktioner
 • Vejledning i hensigtsmæssige kompenserende strategier i forhold til hverdag og beskæftigelse
 • Støtte, rådgivning og vejledning i den psykologiske proces forbundet med at ny-orientere sig i et liv efter en erhvervet hjerneskade
 • Koordinering og samarbejde med lokale indsatser og myndighed med fokus på overgang til lokale indsatser
 • Mundtlig tilbagemelding til borger samt evt. pårørende og samarbejdspartnere
 • Rådgivning og vejledning til arbejdspladsen 

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med: 

 • Konklusion på indsatsens effekt i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Opfølgning på de faglige mål, der blev sat sammen med borgeren og eventuelt pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Fagpersoner på alle relevante områder inddrages (neuropsykolog, socialrådgiver, logopæd, ergo- og fysioterapeut). Derudover samarbejdes der ved behov med relevante eksterne fagpersoner.

Særlige forhold: Indsatsen tilrettelægges med afsæt i en tilstrækkelig udredning af de påvirkede funktionsområder, herunder eventuelt neuropsykologisk undersøgelse (NPU), enten foretaget eksternt eller på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (ikke indeholdt i ydelsen). 

Som en del af indsatsen foretages en konkret, individuel vurdering af behov for øvrige relevante fagspecifikke undersøgelser.

Rehabiliteringsindsatser for voksne med erhvervet hjerneskade kan tilbydes i pakker af forskelligt omfang afhængigt af borgerens behov. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland kan vejlede om forventet kompleksitet og omfang i den enkelte sag.

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Indsatsnummer: 4.3

Omfang (vejledende): 49 timer
Pris ved bilateral aftale: 56.742 kroner
Pris ved kontraktsalg: 67.914 kroner

Indsatsnummer: 4.4

Omfang (vejledende): 81 timer
Pris ved bilateral aftale 93.798 kroner
Pris ved kontraktsalg: 112.266 kroner

Ambulant rehabilitering i henhold til genoptræningsplan (GOP) til specialiseret niveau

Formål: At afhjælpe eller begrænse følgevirkningerne efter erhvervet hjerneskade og på den måde forbedre den enkeltes muligheder for deltagelse i hverdagslivet og øge den enkeltes livskvalitet.

Målgruppe: Personer, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau og med behov for et ambulant forløb (som udgangspunktet i eget hjem) 

Indhold: Indsatsen organiseres som teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb, hvor timing og faglig koordinering af den samlede indsats på specialiseret niveau er afgørende. 

Indsatsen omfatter typisk:

 • Rehabiliteringsindsatser eksempelvis rettet mod kognitive, følelsesmæssige og kommunikative funktionsområder, herunder særligt fokus på nyorientering i et liv efter en skade, 
  pårørendeindsatser med videre.
 • Faglig koordinering af det samlede rehabiliteringsforløb i den periode, det varetages på specialiseret niveau (cirka hver 14. dag – 3. uge)
 • Løbende vurdering af borgers behov og udbytte af rehabiliteringsindsatsen (ca. hver 14. dag – 3. uge)
 • Supervision og sparring i rehabiliteringsteamet 
 • Planlægning og vidensdeling ved overgang fra specialiseret niveau til andet specialiseringsniveau

Det konkrete forløb planlægges så tidligt som muligt i forløbet på invitation fra ansvarlig myndighed i kommunerne. Planlægningen kan hensigtsmæssigt indledes allerede før borger udskrives, da det åbner mulighed for tæt faglig koordinering med udskrivende afdeling.

Fagligt grundlag: Fagpersoner på alle relevante områder inddrages (neuropsykolog, socialrådgiver, logopæd, ergo- og fysioterapeut). Derudover samarbejdes der ved behov med relevante eksterne fagpersoner.

Særlige forhold: Der findes specifikke lovkrav og retningslinjer for henholdsvist den sundhedsfaglige indsats samt indsatsen efter social- og specialundervisningslovgivningen, som skal efterleves i de ambulante rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau. 

Niveauet vurderes og indholdet defineres fra udskrivende afdeling og beskrives i borgerens genoptræningsplan, som fremsendes senest ved udskrivningstidspunktet.

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Indsatsnummer: 4.3

Omfang (vejledende): 49 timer
Pris ved bilateral aftale: 56.742 kroner
Pris ved kontraktsalg: 67.914 kroner

Indsatsnummer: 4.4

Omfang (vejledende): 81 timer
Pris ved bilateral aftale: 93.798 kroner
Pris ved kontraktsalg: 112.266 kroner

Samråd

Samråd, sparring og rådgivning er væsentlige bidrag til, at indsatserne til mennesker med erhvervet hjerneskade har den rette kvalitet, og at der arbejdes koordineret og ud fra fælles terminologier på tværs af kommune og det specialiserede ambulante tilbud. Hvor der er behov for konkret kompetenceudvikling eller supervision, udbydes dette på efterspørgsel som kontraktsalg.

Samråd faglig sagssparring med lokalt hjerneskadeteam i kommunen

Formål: At bidrage med neuropsykologisk viden i den tværfaglige sparring i konkrete sager omhandlende borgere med erhvervet hjerneskade – herunder bidrage til vurdering af rehabiliteringsbehov og -potentiale.

Målgruppe: Sager hvor den pågældende har komplekse følger efter erhvervet hjerneskade, eventuelt i kombination med andre problematikker som psykiatrisk komorbiditet, sociale problemstillinger m.v.

Indhold: Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af neuropsykolog fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Indsatsen kan tage følgende form:

 • Dagsorden med sagsakter på de borgere, som ønskes drøftet, fremsendes til Hjerneskadecenteret senest 14 dage før samrådet
 • Sagerne foldes ud i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne lokalt i kommunen
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem skadesfølger og funktionsevne i hverdagen
 • Der dannes fælles vurderinger af behov og potentiale i de konkrete sager
 • Myndighed i de lokale hjerneskadeteams træffer efterfølgende afgørelser på videre forløb for deres borgere 

Indsatsen omfatter:

 • Forberedelse i form af gennemgang af foreliggende sagsakter. Vejledende kan der sættes op til 5-6 borgersager på ved et samråd på 7 timer
 • Deltagelse på møde med de fagpersoner, som kender og arbejder med sagerne. Varighed på det samlede samrådsmøde kan være op til 3 timer inklusive pauser ved et samråd på 7 timer

Fagligt grundlag: Fagpersoner med specialistviden og erfaring fra eget fagområde og fra de tværfaglige rehabiliteringsindsatser på avanceret og specialiseret niveau 

Særlige forhold: Kvaliteten af den fælles vurdering afhænger af, at relevante oplysninger i sagen senest på samrådsmødet gøres tilgængelige for deltagerne – enten mundtligt eller skriftligt.

Indsatsnummer 1.0

Omfang: 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Kommentar: Indsatsen omfatter ikke transport. Transport kan tilkøbes. Samrådsmøder kan også afholdes online.


Kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder indsatser til voksne med kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet hjerneskade eller anden neurologisk sygdom. Dette omfatter eksempelvis mennesker med:

 • Erhvervet hjerneskade
 • Parkinsons sygdom (skal tidligt i forløb tilses af øre-næse-halslæge)
 • ALS (amyotrofisk lateral sklerose)
 • Sklerose
 • Andre progredierende neurologiske sygdomme

Målgruppen omfatter dermed borgere, hvis funktionsnedsættelser ofte er komplekse og skal ses i samspil med øvrige kognitive, følelsesmæssige og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Dette forudsætter specialiseret viden og kompetencer hos fagpersonerne. 

For at være i målgruppe til disse indsatser, skal kommunikationsvanskelighederne have et omfang hvor de udgør en funktionsnedsættelse, der giver væsentlige begrænsninger i den pågældendes livsførelse, herunder eventuel beskæftigelse. Det kan eksempelvis være:

 • Afasi
 • Dysarti
 • Dysfasi (impressiv/ekspressiv)

Indsatserne til målgruppen har fokus på gennem specialiseret udredning, undervisning, rådgivning og vejledning at forbedre den enkeltes funktionsevne og dermed forbedre forudsætninger for deltagelse i hverdagslivet.

Undersøgelse og udredning

Udredning og undersøgelse af funktionsevne er forudsætning for at kunne vurdere behov og potentiale i de enkelte sager, ligesom undersøgelser og udredninger danner grundlag for målrettede, effektive indsatser.

Undersøgelse og udredning af voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen

Formål: At afdække borgerens sproglige og kommunikative vanskeligheder og ressourcer, eksempelvis type og sværhedsgrad af funktionsnedsættelse, og at vurdere behov og potentiale i forhold til at forbedre funktionsevne og deltagelse i hverdagen.

Målgruppe: Voksne der ikke er udredt fra hospital eller via anden faglig udredning, eller hvor der er sket en væsentlig ændring i funktionsevnen siden vurderingen ved udskrivelse

Indhold: Udredning af specifikke kommunikative vanskeligheder og ressourcer, samt vanskelighedernes betydning for funktionsevnen i hverdagen. Indsatsen omfatter:

 • Testning og undersøgelse af kommunikative vanskeligheder
 • Samtale med borger og eventuelt pårørende
 • Vurdering af kommunikative vanskeligheder og ressourcer
 • Tilbagemelding fra udredning til borger og eventuelt pårørende

Udredningen sammenfattes i en skriftlig status med en beskrivelse af behov og potentiale samt forslag til indsatsformål og mål, begrundelse og forslag til metode. 

Fagligt grundlag: Indsatsen varetages af logopæder med specialiseret neurofaglig viden, kompetencer og erfaring fra arbejdet med målgruppen primært på kommunikationsområdet, samt fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser på specialiseret niveau.

Særlige forhold: Det er en forudsætning for udredningen, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer samt øvrige journaloplysninger fra kommunal genoptræning og lignende.

Indsatsnummer: 2.1

Omfang (vejledende) 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Indsatsnummer: 3.2

Omfang (vejledende) 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Undervisning og samtalestøtte

Undervisning og samtalestøtte til voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen har til formål at forbedre borgerens funktionsevne i dagligdagen, herunder i forhold til eventuel beskæftigelse, ved at afhjælpe eller begrænse kommunikative og sproglige vanskeligheder.

Indsatserne omfatter:

 • Undervisning for voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen
 • Samtalestøtte (blandt andet SCA) i borgerforløb

Undervisning for voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen

Formål: Forbedre borgerens funktionsevne og herigennem forbedre mulighederne for deltagelse i dagligdagen, herunder beskæftigelse. Det gøres ved at afhjælpe eller begrænse de sproglige og kommunikative vanskeligheder gennem målrettet, specialiseret undervisning.

Målgruppe: Voksne med kommunikative vanskeligheder, som kan afhjælpes eller begrænses med en målrettet indsats.

Indhold: Undervisningen tilrettelægges med en individuel undervisningsplan med mål aftalt sammen med borgeren. Indsatsen kan blandt andet omfatte:

 • Viden om og indsigt i egne vanskeligheder og handlemuligheder
 • Indøvning af strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Tilbagemelding til borger og eventuelt pårørende

Hvor det er hensigtsmæssigt for effekten af undervisningen, kan indsatsen omfatte rådgivning og vejledning til borgerens netværk (eksempelvis fagpersoner og pårørende). Det vurderes løbende, om borgeren får det forventede udbytte af undervisningen.

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med: 

 • Beskrivelse af indsatsens effekt i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Afrapportering på de faglige mål, der er arbejdet med sammen med borgeren og eventuelt pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder.

Indsatsen omfatter undervisning, forberedelse, dokumentation og evt. kørsel.

Fagligt grundlag: Indsatsen varetages af logopæder med specialiseret neurofaglig viden, kompetencer og erfaring fra arbejdet med målgruppen primært på kommunikationsområdet, samt fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser på specialiseret niveau.

Undervisning for voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen kan tilbydes i pakker af forskelligt omfang afhængigt af borgerens behov. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland kan vejlede om forventet kompleksitet og omfang i den enkelte sag.

Indsatsnummer: 4.8

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Kommentar: Indsats 4.8 (7 timer) omfatter en genopfriskning af tidligere indlærte færdigheder med henblik på at fastholde funktionsevnen, for eksempel til borgere med Parkinsons sygdom eller dysarti.


Samtalestøtte (blandt andet SCA) i borgerforløb

Formål: At understøtte personer med kommunikationsvanskeligheder og deres samtalepartnere i at kommunikere bedre i dagligdagen ved hjælp af en række strategier og teknikker.

Målgruppe: Voksne med afasi eller andre kommunikationsvanskeligheder samt deres samtalepartnere, eksempelvis pårørende og fagpersoner

Indhold: Afasi og kommunikationsvanskeligheder rammer ikke kun den enkelte person, men også de pårørende samt faggrupperne omkring personen med kommunikationsvanskeligheder.

Samtalestøtte efter SCA-principperne (Supported Conversation for Adults with Aphasia) gør det muligt at føre en samtale med en person, der har problemer med at udtrykke sig eller med at forstå, hvad der bliver sagt, typisk grundet afasi efter erhvervet hjerneskade. Samtalepartnere undervises i at bruge nogle enkle teknikker til at støtte personen til bedre at kunne forstå en besked og svare på den. 

Derfor omfatter indsatsen undervisning, rådgivning og vejledning til borger og samtalepartnere og indeholder som udgangspunkt:

 • Information om hjerneskade, afasi og kommunikative vanskeligheder i afasivenligt materiale
 • Gennemgang og afprøvning af konkrete metoder til støttet samtale, blandt andet SCA
 • Undervisning 
 • Tilbagemelding til borger og pårørende

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med: 

 • Konklusion på indsatsens effekt i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Afrapportering på de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med borgeren og eventuelt pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Logopæder med kendskab til SCA samt specialiseret neurofaglig viden, kompetencer og erfaring fra arbejdet med målgruppen primært på kommunikationsområdet samt fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser på specialiseret niveau

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Samråd

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder samråd med vores specialister i sager om voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen.
Der vil være et vist sammenfald i målgruppen til de samråd, der gennemføres på hjerneskadeområdet bredt, men det er muligt at målrette et samråd de kommunikative vanskeligheder, der kan være i forbindelse med en erhvervet hjerneskade eller progredierende neurologisk sygdom.

Samråd om voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen

Formål: At vurdere undervisningsbehov og potentiale i konkrete sager, samt eventuelt indsatsformål og mål og begrundelse herfor.

Målgruppe: Sager hvor voksne har komplekse følger på det kommunikative område efter erhvervet hjerneskade. 

Indhold: Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af specialist fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Samrådet kan tilrettelægges således: 

 • Sagerne foldes ud (belyses) i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem skadesfølger og funktionsevne i hverdagen
 • Der dannes fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder beskrivelse af eventuelle mulige indsatser, koordinering med videre.

Indsatsen omfatter deltagelse på møde og forberedelse i form af gennemgang af foreliggende sagsakter.

Fagligt grundlag: Indsatsen varetages af logopæder med specialiseret neurofaglig viden, kompetencer og erfaring fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser.

Særlige forhold: Kvaliteten af den fælles vurdering afhænger af, at relevante oplysninger i sagen gøres tilgængelige før eller på samrådsmødet, herunder oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, kommunens handicap og/eller beskæftigelsesafdeling med videre.

Indsatsnummer: 1.1

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner
Pris ved kontraktsalg: 5.544 kroner


Indsatsnummer: 1.0

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Kommentar: Indsatsen omfatter ikke transport. Transport kan tilkøbes. Samrådsmøder kan også afholdes online.


Voksne med følger efter hjernerystelse (commotio)

Symptomerne efter en hjernerystelse kan være fysiske, kognitive og følelsesmæssige. Det kan være symptomer som hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser, koncentrationsbesvær, frustration og tristhed. Vedvarende symptomer efter en hjernerystelse kan derfor have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet.

En tidlig indsats til hjernerystelsesramte kan medvirke til symptomreduktion og bidrage til, at færre udvikler langvarige følger efter hjernerystelse. På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland giver vores tidlige indsats til voksne hjernerystelse viden om hjernerystelse; luger ud i de myter, der findes om hjernerystelse; og skaber fundament for en bedre håndtering af hjernerystelsessymptomer.

Nogle hjernerystelsesramte får længevarende følger, som forhindrer dem i at vende tilbage til deres hverdagsliv på normal vis. Vores indsatser til voksne følger efter hjernerystelse har til formål at forbedre den enkeltes mulighed for at deltage i hverdagslivet generelt, herunder studieliv, beskæftigelse, familieliv og fritidsaktiviteter. Indsatserne tager udgangspunkt i den biopsykosociale sygdomsmodel samt principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsatser til voksne med følger efter hjernerystelse omfatter:

 • Sagsbelysning af hjernerystelsessag
 • Tidlig indsats til voksne med hjernerystelse
 • Tværfaglig udredning af langvarige følger
 • Rehabiliteringsforløb hos terapeut eller neuropsykolog ved langvarige følger
 • Beskæftigelsesrettede indsatser til voksne med hjernerystelse

Sagsbelysning af hjernerystelsessag

Formål: Foreløbig vurdering af rehabiliteringsbehov og -muligheder 

Målgruppe: Voksne med følger efter hjernerystelse (commotio) – både nyramte borgere og borgere med langvarige følger efter hjernerystelse, hvor de samlede belastninger har betydning for den enkeltes daglige livsførelse, herunder beskæftigelse.

Kriterier: Borgeren er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse/commotio. Der må ikke være tale om objektive fund, som indikerer hjerneskade, og der må ikke være alvorlige øvrige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen.

Indhold: På baggrund af indhentede journalakter og samtale med den hjernerystelsesramte og evt. henviser gives der en foreløbig vurdering af rehabiliteringsbehov og –muligheder

Fagligt grundlag: Socialrådgiver med specialiseret viden om tilbud og muligheder samt erfaring med målgruppen

Indsatsnummer: 4.14

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner
Pris ved kontraktsalg:  5.544 kroner

Tidlig indsats til voksne med hjernerystelse

Formål: Forebyggelse af langvarige symptomer og dermed forebyggelse af, at hjernerystelsen får negative konsekvenser for den pågældendes dagligdag, livskvalitet og beskæftigelse

Målgruppe: Voksne med vedvarende symptomer på hjernerystelse. Henvendelse til tidlig indsats kan ske fra 2 uger til 3 måneder efter pådraget hjernerystelse

Kriterier: Borgeren er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse/commotio. Der må ikke være tale om objektive fund, som indikerer hjerneskade, og der må ikke være alvorlige øvrige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen.

Indhold: Indsatsen består af psykoedukation i gruppe (hos neuropsykolog, fysioterapeut og ergoterapeut) med fokus på at give viden til den ramte eksempelvis omhandlende:

 • sygdomsopfattelse og -adfærd
 • den bio-psyko-sociale sygdomsmodel
 • principper fra kognitiv adfærdsterapi
 • fysiske følger og introduktion af behandlingsmetoder/øvelser

Derudover efter konkret individuel vurdering individuelle konsultationer op til 5 gange hos relevant terapeut/neuropsykolog omhandlende vejledning og rådgivning baseret på principper fra gradueret genoptræning og principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Fagligt grundlag: Neuropsykolog, fysioterapeut og ergoterapeut med neurofaglig viden og kompetencer og erfaring med målgruppen.

Indsatsnummer: 4.15

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Tværfaglig udredning af voksne med langvarige følger efter hjernerystelse

Formål: Forbedring af den enkeltes muligheder for at deltage i hverdagslivet generelt, herunder beskæftigelse, familieliv, fritidsaktiviteter med mere.

Målgruppe: Voksne med langvarige følger efter hjernerystelse (commotio), hvor de samlede belastninger har betydning for den daglige livsførelse, herunder beskæftigelse

Kriterier: Borgeren er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse/commotio. Der må ikke være tale om objektive fund, som indikerer hjerneskade, og der må ikke være alvorlige øvrige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen.

Indhold: Indsatsen består af en individuel tværfaglig undersøgelse af de samlede følgevirkninger efter hjernerystelse, herunder eksempelvis træthed, smerter, syn, svimmelhed, psykisk tilstand, oplevede kognitive symptomer, og præmorbide faktorer. Udredningen planlægges efter konkret individuel vurdering.

I tilknytning til udredningen gives rådgivning og vejledning i forhold til virksomme strategier til at håndtere følgevirkninger efter hjernerystelsen samt vurdering af eventuelle yderligere behandlingsbehov.

Der gives mundtlig tilbagemelding til borger og eventuelle øvrige relevante parter, herunder jobcenter. Der udarbejdes skriftlig rapport indeholdende undersøgelsens resultat og anbefalinger.

Særlige forhold: Der laves ikke neuropsykologisk undersøgelse, bl.a. da man ud fra resultatet ofte ikke kan påvise kognitive vanskeligheder, og dermed ikke får en tilstrækkelig forklaring på de oplevede kognitive vanskeligheder.

Fagligt grundlag: Neuropsykolog og fysioterapeut med neurofaglig viden og kompetencer og erfaring med målgruppen.

Indsatsnummer: 4.16

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Rehabiliteringsforløb hos fysio/ergoterapeut eller neuropsykolog for voksne med langvarige følger efter hjernerystelse

Formål: Forbedring af borgerens muligheder for at deltage i hverdagslivet generelt, herunder beskæftigelse, familieliv, fritidsaktiviteter med mere.

Målgruppe: Voksne med langvarige følger efter hjernerystelse (commotio), hvor de samlede belastninger har betydning for den daglige livsførelse, herunder beskæftigelse

Kriterier: Borgeren er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse/commotio. Der må ikke være tale om objektive fund, som indikerer hjerneskade, og der må ikke være alvorlige øvrige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen.

Indhold: Indsatsen består af individuelt tilrettelagt forløb hos relevant fysio- eller ergoterapeut eller neuropsykolog afhængigt af relevans og behov. Der er fokus på efter konkret individuel vurdering at give viden om hjernerystelse, øge sygdomsforståelse og forståelsen for betydningen af de samlede faktorer, der påvirker tilstanden. Der arbejdes gennem kognitiv adfærdsterapi med at understøtte den enkeltes hensigtsmæssige håndtering af symptomer.


Der er fokus på forståelse for den enkeltes følgevirkninger efter hjernerystelsen, bevarede ressourcer og håndtering af den ændrede livssituation. Der vejledes i gradueret genoptræning og anvises behandlingsmetoder og øvelser.

Der er i indsatsen tæt samarbejde med øvrige relevante parter, for eksempel jobcenter, med henblik på at støtte op omkring fremadrettet fastholdelse af relevante metoder og strategier.

Særlige forhold: Der laves ikke neuropsykologisk undersøgelse, blandt andet da man ud fra resultatet ofte ikke kan påvise kognitive vanskeligheder, og dermed ikke får en tilstrækkelig forklaring på de oplevede kognitive vanskeligheder.

Fagligt grundlag: Neuropsykolog og fysio/ergoterapeut med neurofaglig viden og kompetencer og erfaring med målgruppen.

Indsatsnummer: 4.17

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Beskæftigelsesrettet forløb til personer med følger efter hjernerystelse (3-6 måneder efter pådragelse af hjernerystelse)

Formål: At understøtte den hjernerystelsesramte i at vende tilbage til arbejde eller uddannelse.

Målgruppe: Personer over 18 år, der for 3-6 måneder siden har pådraget sig hjernerystelse, og som føler sig begrænsede af følger efter hjernerystelse ift. at vende tilbage til arbejde/uddannelse

Kriterier: Der skal foreligge lægefaglig diagnose/vurdering på hjernerystelse/commotio. Der må ikke være tale om hjerneskader som blødninger, blodpropper, tumorer, hjerneinfektioner eller lignende.

Indhold: Forløbet foregår i tæt samarbejde med jobcenterrådgiver/konsulent og består af:

 • Forsamtale ved neuropsykolog, fysio/ergoterapeut eller socialrådgiver fra Hjernerystelsesenheden
 • Gruppeundervisning med andre hjernerystelsesramte om bl.a. typiske symptomer og reaktioner på hjernerystelse, vejledning i hensigtsmæssige strategier til håndtering af oplevede symptomer, samt vejledning ift. tilbagevenden til arbejde/uddannelse
 • Midtvejsmøde med den hjernerystelsesramte og jobcenterrådgiver/virksomhedskonsulent, hvor der lægges en fælles målsætning og plan for tilbagevenden til arbejde/uddannelse
 • Individuelle samtaler, herunder individuel støtte til praktisk implementering af de foreslåede strategier
 • Eventuelt rundbordssamtale på arbejdsplads/uddannelse ift. hvordan der kan støttes op om en optrapningsplan
 • Afsluttende undervisning i gruppe med repetition af hensigtsmæssige strategier, vidensdeling blandt deltagerne og opsamling på forløbet

Forløbet sammenfattes i et skriftligt notat, der beskriver aktuel status (opfølgning på den fælles plan), anbefalinger til det videre forløb, vurdering af udviklingsmuligheder og anbefalinger til evt. beskæftigelsesrettede skånehensyn. Ved behov gives der telefonisk eller virtuel tilbagemelding til jobcenterrådgiver eller virksomhedskonsulent.

Fagligt grundlag: Neuropsykologer, fysio- og ergoterapeuter og socialrådgiver med specialviden, kompetencer og erfaringer med målgruppen

Særlige forhold: Relevante sagsakter vedlægges henvisningen til Hjernerystelsesenheden (sygehusjournaler, skanningsbeskrivelser, akter fra behandlingstiltag (fysioterapi, kiropraktor med mere), attester fra egen læge, beskrivelse af den ramtes tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse med mere).

Indsatsnummer: 5.1

Omfang (vejledende): 21 timer
Pris ved bilateral aftale: 24.318 kroner
Pris ved kontraktsalg: 29.106 kroner

Beskæftigelsesrettet individuelt forløb til personer med langvarige følger efter hjernerystelse (Mere end 6 måneder efter pådragelse af hjernerystelse)

Formål: At understøtte den hjernerystelsesramte i at vende tilbage til arbejde eller uddannelse.

Målgruppe: Personer over 18 år, der for mere end 6 måneder siden har pådraget sig hjernerystelse, og som føler sig begrænsede af følger efter hjernerystelse ift. at vende tilbage til arbejde/uddannelse

Kriterier: Der skal foreligge lægefaglig diagnose/vurdering på hjernerystelse/commotio. Der må ikke være tale om hjerneskader som blødninger, blodpropper, tumorer, hjerneinfektioner eller lignende.

Indhold: Indsatsen er et individuelt tværfagligt rehabiliteringsforløb på cirka 13 uger og foregår ved neuropsykolog og relevant fysio- eller ergoterapeut. Der samarbejdes i forløbet tæt med jobcenterrådgiver/virksomhedskonsulent ift. at støtte den hjernerystelsesramte i at vende tilbage til arbejde eller uddannelse. 

Forløbet består af:

 • Forberedelse til den enkelte borgers sag
 • Opstartsmøde hos neuropsykolog med deltagelse af den hjernerystelsesramte og evt. pårørende samt jobcenterrådgiver/konsulent. Her introduceres forløbet, der videndeles om længerevarende følger efter hjernerystelse, og der dannes en fælles målsætning for forløbet
 • Individuelle samtaler mhp. tværfaglig afklaring af hjernerystelsesproblematikken og vejledning i hensigtsmæssige strategier til håndtering af oplevede symptomer, tilbagevenden til arbejde/studie og mulige beskæftigelsesrettede skånehensyn. Der er løbende dialog med jobcenter om evt. opstart i virksomhedspraktik, implementering af skånehensyn m.m.
 • Afsluttende møde med deltagelse af den hjernerystelsesramte og eventuelt pårørende samt jobcenterrådgiver/konsulent om status og erfaringer fra rehabiliteringsforløbet, fremadrettet plan i forhold til beskæftigelse/studie og eventuelt anbefalinger til videre tiltag.


Forløbet sammenfattes i et skriftligt notat, der beskriver aktuel status (opfølgning på den fælles plan), anbefalinger til det videre forløb, vurdering af udviklingsmuligheder og anbefalinger til evt. beskæftigelsesrettede skånehensyn. Ved behov gives der telefonisk/virtuel tilbagemelding til jobcenterrådgiver/virksomhedskonsulent.

Fagligt grundlag: Neuropsykologer, fysio- og ergoterapeuter og socialrådgiver med specialviden, kompetencer og erfaringer med målgruppen.
Særlige forhold: Relevante sagsakter vedlægges henvisningen til Hjernerystelsesenheden (sygehusjournaler, skanningsbeskrivelser, akter fra behandlingstiltag (fysioterapi, kiropraktor med mere), attester.

Indsatsnummer: 5.2

Omfang (vejledende): 21 timer
Pris ved bilateral aftale: 24.318 kroner
Pris ved kontraktsalg: 29.106 kroner


Voksne med stemme- og talevanskeligheder

Vanskeligheder med at tale og bruge stemmen kan være forbundet med store gener og konsekvenser for livskvaliteten. Der kan være mange forskellige årsager til stemme- og talevanskeligheder, men fælles for dem er, at mange kan have gavn af en logopædisk indsats. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder indsatser til voksne med stemme- og talevanskeligheder.

Indsatsernes målgrupper omfatter blandt andet:

 • Personer med nedsat stemmefunktion (hæshed, sangerknuder, fonasteni, dystoni, stemmebåndslammelser)
 • Transkønnede personer med behov for omlægning af stemmeleje
 • Personer, der får stemme/talevanskeligheder efter en operation (laryngectomerede, mundhuleopererede og borgere med tracheostomi (kanylebærere))
 • Personer med artikulations- og udtalevanskeligheder
 • Personer med stammen og løbsk tale

For at være i målgruppe til en specialiseret indsats skal stemme- eller talevanskelighederne have et sådant omfang, at der giver begrænsninger i den pågældendes hverdag. Gennem specialiseret udredning, undervisning, specialrådgivning og vejledning kan funktionsevnen forbedres, og dermed forbedres livskvaliteten og muligheden for fuld deltagelse i hverdagslivet.


Stemme- og talevanskeligheder

Udredning og undersøgelse af funktionsevne er en forudsætning for at kunne vurdere behov og potentiale i de enkelte sager, ligesom undersøgelser og udredninger danner grundlaget for målrettede effektive indsatser.

Indsatserne til voksne med stemme- og talevanskeligheder omfatter:

 • Undersøgelse og udredning af stemme- og talevanskeligheder
 • Undervisning, rådgivning og vejledning ift. stemme- og talevanskeligheder
 • Undersøgelse og udredning af stemme- og talevanskeligheder

Formål: At afdækkes den pågældendes specifikke stemme- og talevanskeligheder, eksempelvis type og sværhedsgrad, og på den baggrund vurdere behov og potentiale for med undervisning m.v. at forbedre den enkeltes deltagelse i hverdagen, herunder i forhold til beskæftigelse.

Målgruppe: Borgere hvor der ikke allerede foreligger en fuld udredning af vanskelighederne, enten fra hospital eller anden myndighed/indsats, eller hvor behov og potentiale i forhold til en videre indsats skal vurderes.

Indhold: Udredning af specifikke stemme- og talevanskeligheder og ressourcer samt vanskelighedernes betydning for funktionsevnen i hverdagen.

Indsatsen omfatter:

 • Testning og undersøgelse af stemme- og talevanskelighederne
 • Samtale med borger og eventuelt pårørende
 • Vurdering af vanskelighedernes type og baggrunden herfor
 • Tilbagemelding fra udredning til borger og eventuelt pårørende

Udredningen sammenfattes i en skriftlig status med en beskrivelse af behov og potentiale samt forslag til indsatsformål og mål, begrundelse og forslag til metode.

Fagligt grundlag: Logopæder og eventuelt fysioterapeut og psykolog med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med målgruppen.

Særlige forhold: For at udelukke at vanskelighederne har fysiske årsager, skal der foreligge en maksimalt 1 år gammel undersøgelse fra øre-/næse-/halslæge. 

Indsatsnummer: 2.0

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner
Pris ved kontraktsalg: 5.544 kroner


Indsatsnummer: 2.1

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Kommentar: Indsats 2.1 (7 timer) anvendes ved mere komplekse tilfælde, hvor der er brug for en tværfaglig indsats i udredningen


Undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til stemme- og talevanskeligheder

Formål: At afhjælpe eller begrænse de specifikke stemme- og talemæssige vanskeligheder og derigennem forbedre borgerens mulighed for deltagelse i hverdagslivet, herunder beskæftigelse

Målgruppe: Voksne med tale- og sproglige vanskeligheder, hvor en målrettet undervisnings-, rådgivning eller vejledningsindsats kan afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og dermed forbedre funktionsevnen i hverdagen.

Undervisning tilbydes også til transkønnede, som har et vurderet behov for omlægning af stemmen.
Indhold: Undervisningsforløbet tilrettelægges med en individuel undervisningsplan, og det vurderes løbende, om borgeren får det forventede udbytte af undervisningen.

Indsatsen omfatter undervisning samt rådgivning og vejledning i forhold til:

 • Hensigtsmæssig stemmebrug og talestrategier
 • Viden om og indsigt i egne vanskeligheder og handlemuligheder
 • Indøvelse strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Tilbagemelding til borger og eventuelt pårørende

Hvor det er hensigtsmæssigt for effekten af undervisningen, kan der gives rådgivning og vejledning til borgerens netværk (fagpersoner og pårørende).

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med:

 • Beskrivelse af indsatsens effekt i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Afrapportering på de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med borgeren og eventuelt pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Indsatsen varetages af logopæd med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med målgruppen

Undervisning, rådgivning og vejledning for voksne med stemme- og talevanskeligheder kan tilbydes i pakker af forskelligt omfang afhængigt af borgerens behov. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland kan vejlede om forventet kompleksitet og omfang i den enkelte sag. 

Indsatsnummer: 4.8

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702  kroner

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Kommentar: Indsats 4.8 (7 timer) anvendes som opfølgning på undervisning med henblik på at fastholde funktionsevnen, fx til laryngectomerede eller borgere med progredierende neurologiske lidelser.

Samråd

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder samråd med vores specialister i sager om stemme- og talevanskeligheder hos voksne. 

Samråd om voksne med stemme- og talevanskeligheder

Formål: At vurdere undervisningsbehov og potentiale i konkrete sager samt eventuelt indsatsformål og mål og begrundelse herfor

Målgruppe: Sager med betydelige funktionsnedsættelser på det stemme- og talemæssige område.

Indhold: Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af specialist fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Samrådet kan tilrettelægges således: 

 • Sagerne belyses i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem vanskelighederne og funktionsevne i hverdagen
 • Der dannes fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder beskrivelse af eventuelle mulige indsatser, koordinering med videre.

Indsatsen omfatter deltagelse på møde og forberedelse i form af gennemgang af foreliggende sagsakter. 

Fagligt grundlag: Indsatsen varetages af logopæder med specialiseret viden, kompetencer og erfaring fra indsatser til målgrupperne.

Særlige forhold: Kvaliteten af den fælles vurdering afhænger af, at relevante oplysninger i sagen gøres tilgængelige før eller på samrådsmødet, herunder oplysninger fra sygehus.

Indsatsnummer: 1.1

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner
Pris ved kontraktsalg: 5.544 kroner

Indsatsnummer: 1.0

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Kommentar: Indsatsen omfatter ikke transport. Transport kan tilkøbes. Samrådsmøder kan også afholdes online.


Stammen og løbsk tale

Stammen er karakteriseret ved brud i talestrømmen i form af gentagelser af lyde eller ord, forlængelser af lyd eller blokeringer i talestrømmen. Personer, der stammer, oplever ofte, at deres stammen forværres, når de bliver stressede eller nervøse. Løbsk tale kan komme til udtryk som hurtig, stødvis og/eller utydelig tale. Der kan være brudstykker af tale, der ikke giver mening (”sort snak”), eller talen kan bære præg af brud, gentagelser og manglende planlægning af det, den pågældende vil formidle. Stammen og løbsk tale kan forekomme samtidigt, og det kan være vanskeligt at differentiere mellem dem.


Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder indsatser til voksne med stammen og/eller løbsk tale, som oplever at deres stammen og/eller løbske tale har betydning for deres livskvalitet.
Indsatserne omfatter:

 • Udredning af voksne med stammen/løbsk tale
 • Undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med stammen/løbsk tale

Udredning af voksne med stammen/løbsk tale

Formål: Udrede borgerens stammen eller løbske tale samt vurdere behov og potentiale for forbedring af borgerens forudsætninger for at deltage i hverdagen

Målgruppe: Voksne med stammen eller løbsk tale, som har væsentlig betydning for deltagelse i hverdagslivet, herunder beskæftigelse, familieliv, fritidsliv med mere.

Indhold: 

 • Afdækning af borgerens stammen/løbske tale og evt. medfølgende ydre og indre sekundære gener via testning, samtaler med borger og evt. netværk
 • Beskrivelse af virksomme indsatser og metoder til afhjælpning eller begrænsning af følgevirkningerne af stammen/løbsk tale

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i en skriftlig status med beskrivelse af:

 • Indsatsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange

Fagligt grundlag: Logopæd med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til målgrupper med stammen og løbsk tale samt evt. psykolog med specialviden i forhold til målgruppens problematikker.

Indsatsnummer: 2.1

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med stammen/løbsk tale

Formål: Forbedre borgerens forudsætninger for deltagelse i hverdagslivet.

Målgruppe: Voksne med stammen og/eller løbsk tale, som har væsentlig betydning for deltagelse i hverdagslivet, herunder beskæftigelse, familieliv, fritidsliv med mere.

Indhold: Forløbet tilrettelægges med en individuel undervisningsplan, og det vurderes løbende, om borgeren får det forventede udbytte af undervisningen.

Indsatsen kan blandt andet omfatte undervisning samt rådgivning og vejledning i forhold til:

 • Viden om egne vanskeligheder og strategier til accept og handlemuligheder i hverdagen
 • Indøvelse af strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Overlevering til fagpersoner og eventuelt netværk

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med borgeren og evt. netværk
 • Status for behov og potentiale, samt eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Logopæd med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til målgrupper med stammen og løbsk tale samt psykolog med specialviden i forhold til målgruppens problematikker

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner


Tilkøb af timer til for eksempel kørsel, overleveringsmøde med mere

Det er for alle indsatser muligt at tilkøbe ekstra timer efter behov. Dette sker ved tilkøb af nedenstående indsatser.

Fleksibel indsats

Formål: Kort fleksibel indsats med henblik på tilkøb af ekstratimer til anden indsats

Indhold: Kan for eksempel være et overleveringsmøde i kommune, en statusattest, kørsel eller lignende. Gradueringsniveauer i indsatsen

Indsatsnummer: 4.11

Omfang (vejledende): 2 timer
Pris ved bilateral aftale: 2.316 kroner
Pris ved kontraktsalg: 2.772 kroner

Indsatsnummer: 4.10

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner
Pris ved kontraktsalg: 5.544 kroner

Indsatsnummer: 4.8

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

 


Kurser og supervision (kontraktsalg)

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder kurser og supervision som kontraktsalg.

Kurser til personalegrupper

På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland ønsker vi at bidrage til, at det faglige niveau inden for specialpædagogik og neuropsykologi fastholdes og udvikles. Vi har brede kompetencer og erfaring med undervisning, kurser og temadage til faggrupper og uddannelsesinstitutioner.

Vi afholder løbende kurser og temadage eller tema aftener på vores adresse i Aalborg.

Vi tilbyder også at tilrettelægge kurser og temadage specifikt til jeres organisations eller medarbejdergruppes aktuelle behov. Indholdet kan både være ny og mere viden, træning i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler, og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Kurser og temadage kan eksempelvis holdes inden for emnerne:

 • Støttet samtale (SCA) ift. voksne med kommunikationsvanskeligheder
 • Børn og unge med komplekse stemme- eller stammevanskeligheder
 • Erhvervet hjerneskade hos voksne – herunder hjernens opbygning, primære og sekundære skadesfølger, kompenserende strategier, restitution, rehabilitering
 • Erhvervet hjerneskade og nedsat erkendelse/sygdomsindsigt (anosognosi)
 • Følger efter hjernerystelse (commotio)


Supervision

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder supervision til fagpersoner og til grupper af fagpersoner. Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Gruppesupervision tilbydes til både monofaglige og tværfaglige medarbejdergrupper. Supervision kan omhandle specifikke borgersager, men også generelle tematikker i arbejdet. Formålet med supervision kan være, at fagpersonerne opnår større forståelse for en eller flere borgeres problematikker og deres udtryk. Det kan også være at få større indblik i egne reaktionsmønstre som individer og som gruppe.
Supervisionens form, omfang og indhold tilrettelægges efter behov.

Timepris: 1.324 kroner.

Kontakt

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 54 40

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.