Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Taleinstitut Indsatskatalog Indsatser til børn

Indsatskatalog børneområdet

Indsatskataloget er en oversigt over de indsatser, Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder til børn og unge. Her kan du læse om de enkelte indsatsers indhold, målgrupper og takster. 

Vores indsatskatalog på børne- og ungeområdet er inddelt i følgende indsatskategorier:

 • Indsatser til børn og unge med erhvervet hjerneskade
 • Indsatser til børn og unge med følger efter hjernerystelse (commotio)
 • Indsatser til børn og unge med tale/sproglige vanskeligheder samt kommunikative vanskeligheder

Det er for alle indsatskategorier muligt at tilkøbe ekstra timer ved behov. Nogle indsatser tilbydes på forskellige gradueringsniveauer, dvs. i pakker med forskelligt timemæssigt omfang. Dette vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte indsats. Indsatsens omfang vil typisk afhænge af sagens kompleksitet. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland kan vejlede om valg af indsats.


For at henvise børn og unge kan du bruge vores bevillingsskema.

 


Fagligt grundlag på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN) i Aalborg er et højt specialiseret tilbud til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade og hjernerystelse samt børn, unge og voksne med tale-, sprog- og kommunikative vanskeligheder. Vores tilbud omfatter udredning, specialiseret undervisning, rehabiliterende træning, samtaleforløb, rådgivning og vejledning.

Med udgangspunkt i, at den enkelte person er ekspert i eget liv, er målet for vores indsatser, at den enkelte opnår så optimalt et funktionsniveau som muligt. Med vores hjælp får den enkelte større mulighed for at udnytte sine ressourcer i forhold til at varetage hverdagslivets krav som for eksempel:

 • at indgå i sociale relationer
 • at vende tilbage til skolegang/uddannelse
 • at vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • på anden måde tage aktivt del i samfundslivet

På TI/HCN anerkender vi, at rehabilitering er en samarbejdsproces. Vi samarbejder med en lang række eksterne fagpersoner og aktører med henblik på at sikre den enkelte en helhedsorienteret indsats, både under og efter forløbet hos os.

Vi samarbejder eksempelvis med hospitalsenheder, privatpraktiserende læger og psykologer, bostøtte-enheder, jobcentre, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.
Vores medarbejderstab består af neuropsykologer, logopæder, fysio- og ergoterapeuter og socialrådgivere.

Vi har specialviden og erfaring inden for vores fagområder til at tilbyde specialiserede indsatser til voksne, unge og børn med sjældne vanskeligheder eller lidelser. Vores faglige tilgang er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den biopsykosociale model, og i vores tilbud har vi derfor blik for den komplette livssituation, herunder biologiske/fysiologiske, psykologiske og sociale aspekter.


Vores indsatser er i overensstemmelse med nationale retningslinjer. Vi anvender validerede undersøgelsesmetoder og forskningsbaseret viden.


Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Børn og unge med erhvervet hjerneskade kan have omfattende følger, der påvirker deres udvikling, sociale liv, skolegang og evne til at fungere i hverdagen generelt. En erhvervet hjerneskade defineres som en skade opstået i hjernen mere end 28 dage efter fødslen. 

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder specialiserede indsatser til børn og unge med erhvervet hjerneskade. Målgruppen omfatter børn og unge med kognitive, psykiske og fysiske følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade. Alle indsatserne har afsæt i de nationale retningslinjer på området.

Formålet med de specialiserede indsatser er

 • at understøtte de lokale indsatser og derigennem begrænse følgevirkninger efter den erhvervede hjerneskade
 • at understøtte barnet/den unges muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv

Derfor består indsatserne overvejende af undersøgelse og udredning af de påvirkede funktionsområder samt rådgivning og vejledning til lokale fagpersoner, netværket og familien. På børneområdet foregår den primære rehabilitering som oftest i barnets dagtilbud, skole og/eller familie.
Børn og unge udvikler sig, uanset om de har fået en hjerneskade. Derfor skal rehabiliteringsindsatserne til børn og unge understøtte, at barnet/den unge får så optimale betingelser for udvikling som muligt. I mange tilfælde vil der være behov for, at barnet/den unge følges frem til voksenalderen.

Undersøgelser og udredning

Formålet med disse indsatser er at få et billede af barnets eller den unges funktionsniveau og funktionsevne på de områder, som er påvirkede af hjerneskaden. Der gives en vurdering af, hvordan følgerne efter hjerneskaden hænger sammen med de begrænsninger, som barnet eller den unge oplever i hverdagen. Denne vurdering lægger grundlaget for at kunne tilrettelægge målrettede indsatser.

Undersøgelse og udredning af børn med erhvervet hjerneskade omfatter følgende indsatser:

 • Vurdering af rehabiliteringsbehov og –potentiale (sagsbelysning)
 • Komplet neuropsykologisk undersøgelse (NPU)
 • Afgrænset neuropsykologisk undersøgelse (NPU)
 • Logopædisk udredning
 • Neuropsykologisk og logopædisk udredning (tværfaglig indsats)


Vurdering af rehabiliteringsbehov og -potentiale (Sagsbelysning)

Formål: Formålet med indsatsen er at give en helhedsorienteret vurdering af rehabiliteringsbehov og -potentiale i en konkret sag, herunder forslag til relevante indsatsformål, mål og indsatsområder i rehabiliteringsindsatser.

Målgruppe: Børn og unge med følgevirkninger af en erhvervet hjerneskade, herunder kognitive, psykiske og/eller adfærdsmæssige udfordringer, der påvirker barnets eller den unges indlæring, udvikling og trivsel. 

Indhold: Indsatsen omfatter:

 • Gennemgang af relevante sagsakter, herunder oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, PPR, børnehave/skole/dagtilbud
 • Samtale med barnet/den unge og forældre med henblik på at uddybe henvendelsen

Den faglige vurdering sammenfattes i et udredningsnotat med beskrivelse af barnets/den unges rehabiliteringsbehov og –potentiale samt angivelse af mulige indsatsformål, mål og begrundelse.

Fagligt grundlag: Indsatsen forestås af en socialrådgiver med neurofaglig specialviden og specialiseret viden om lovmæssige muligheder i hjerneskaderehabiliteringen på børne- og ungeområdet. Vurdering foretages i tæt sparring med psykolog med specialiseret neurofaglig viden og erfaring med målgruppen.


Særlige forhold: En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, sagsakter fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.

Indsatsnummer: 2.1

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Indsatsnummer: 2.2

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner


Komplet neuropsykologisk undersøgelse (NPU)

Formål: Formålet med en komplet neuropsykologisk undersøgelse er at lave en bred vurdering af barnets eller den unges kognitive, psykiske og adfærdsmæssige forudsætninger og disses betydning for barnet eller den unges hverdag i familien, dagtilbud/skole og fritidsliv. På baggrund af dette kan rehabiliteringsindsatser målrettes, så barnets eller den unges forudsætninger for udvikling understøttes.
Undersøgelsen kan også bidrage til øget indsigt og accept af følgevirkningerne, som er en væsentlig forudsætning i rehabiliteringsindsatserne.

Målgruppe: Børn og unge med følgevirkninger af en erhvervet hjerneskade, herunder kognitive, psykiske og/eller adfærdsmæssige udfordringer, der påvirker barnets eller den unges indlæring, udvikling og trivsel. 

Indhold:

Den komplette neuropsykologiske undersøgelse vil typisk indeholde anamneseoptag med forældre, udtalelse fra institution, spørgeskemaer samt testning og neuropsykologisk fortolkning af de følgende områder:

 • Barnets eller den unges generelle kognitive funktionsniveau
 • Specifikke kognitive delområder, herunder koncentration, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner
 • Screening af reaktive følger som angst, depression, belastningsreaktion eller lignende
 • Socialkognitive færdigheder samt indsigt i og accept af vanskelighederne

Udredningen munder ud i en mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og forældrene samt eventuelt netværket på møde på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Ligeledes sammenfattes en skriftlig børneneuropsykologisk undersøgelsesrapport med en samlet konklusion på undersøgelsen, hvor barnets eller den unges ressourcer og vanskeligheder beskrives. Af rapporten fremgår desuden anbefalinger til videre indsatser og konkrete forslag til specialpædagogiske tiltag i hverdagen, i hjemmet og i skole eller institution.

Fagligt grundlag: Den neuropsykologiske undersøgelse udføres af psykolog med specialiseret neurofaglig viden og erfaring med målgruppen

Særlige forhold: En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, sagsakter fra PPR samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.


Indsatsnummer: 3.1.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Afgrænset neuropsykologisk undersøgelse (NPU)

Formål: Formålet med en afgrænset neuropsykologisk undersøgelse er at afdække specifikke/udvalgte områder af et barnets eller den unges kognitive, psykiske og/eller adfærdsmæssige forudsætninger og disses betydning for barnets eller den unges hverdag i familien, dagtilbud/skole, fritidsliv. Dette kan eksempelvis være relevant som supplement til eksisterende undersøgelser.

Målgruppe: Børn og unge med tale/sproglige eller kommunikative vanskeligheder, eksempelvis udtalevanskeligheder, vanskeligheder med sprogforståelse. 

Indhold: Den specifikke og afgrænsede neuropsykologiske undersøgelse kan i forskelligt omfang og efter relevans indeholde elementer som anamneseoptag med forældre, telefonisk samtale med lærer/pædagog, spørgeskemaer samt testning og neuropsykologisk fortolkning af et eller flere af følgende områder (det nærmere behov og afgrænsning ifm. udredningen aftales med henviser):

 • Barnets/den unges generelle kognitive funktionsniveau.
 • Specifikke kognitive delområder, herunder koncentration, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner
 • Screening af reaktive følger som angst, depression, belastningsreaktion eller lignende
 • Socialkognitive færdigheder samt indsigt i og accept af vanskelighederne

Udredningen munder ud i en mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og forældrene samt eventuelt netværket på møde på TI/HCN. Ligeledes sammenfattes en skriftlig børneneuropsykologisk undersøgelsesrapport med en samlet konklusion på undersøgelsen, hvor barnets/den unges ressourcer og vanskeligheder beskrives. Af rapporten fremgår desuden anbefalinger til videre indsatser og konkrete forslag til specialpædagogiske tiltag i hverdagen, i hjemmet og i skole/institution.

Transport indgår ikke i indsatsen, hvorfor dette ved et eventuelt behov skal bestilles separat.

Fagligt grundlag: Udføres af psykolog med neurofaglig viden og erfaring med målgruppen

Særlige forhold: En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, sagsakter fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.

Indsatsnummer: 3.2.2

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner


Logopædisk udredning

Formål: At afdække barnets eller den unges tale-/sproglige eller kommunikative vanskeligheder med henblik på at vurdere, om og hvordan vanskelighederne kan afhjælpes eller minimeres, så barnets eller den unges trivsel og udvikling understøttes bedst muligt
Målgruppe: Børn og unge med tale/sproglige eller kommunikative vanskeligheder, eksempelvis udtalevanskeligheder, vanskeligheder med sprogforståelse m.m.
Indhold: Den logopædiske udredning tilrettelægges i overensstemmelse med barnets/den unges aktuelle situation og behov. Indsatsen kan omfatte:

 • Indledende møde med barnet/den unge, forældre og eventuelle netværk
 • Vurdering af omfanget af de tale-/sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder samt vurdering af vanskelighedernes betydning for barnets/den unges hverdag
 • Mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og forældrene samt eventuelle netværk

Udredningen sammenfattes i en skriftlig status med beskrivelse af barnets/den unges indsatsbehov og potentiale samt begrundede forslag til mulige indsatser, herunder evt. forslag til mulige tilgange i et fremadrettet undervisningsforløb.


Indsatsnummer: 3.4

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner


Neuropsykologisk og logopædisk udredning (tværfaglig indsats)

Formål: At give et helhedsorienteret billede af kognitive og kommunikative følgevirkningers betydning for barnets/den unges hverdag – i dagtilbud/skole, i familien og i fritidslivet. På den måde kan rehabiliteringsindsatserne målrettes, så barnets eller den unges forudsætninger for udvikling understøttes.

Målgruppe: Børn og unge med kognitive, kommunikative, samt andre følgevirkninger med betydning for funktionsevnen i hverdagen.

Indhold: Med udgangspunkt i barnets/den unges følgevirkninger tilrettelægges indsatsen, så den dækker de berørte områder. Det omfatter samtaler med barnet/den unge og forældre samt testning og tværfaglig fortolkning af: 

 • Kognitive funktioner, herunder koncentration, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner
 • Reaktive følger som angst, depression, belastningsreaktion eller lignende
 • Eventuelle personlighedsændringer samt barnets/den unges indsigt i og accept af vanskelighederne
 • Undersøgelse afændringer på det kommunikative område
 • Vurdering af barnets/den unges funktionsevne i en hverdag på baggrund af testning, samtaler og observationer i hjem, skole eller dagtilbud

Udredningen munder ud i en mundtlig tilbagemelding til barnet eller den unge og forældrene samt eventuelt netværket på møde på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Ligeledes sammenfattes en skriftlig undersøgelsesrapport med en samlet konklusion på undersøgelsen, hvor barnets eller den unges ressourcer og vanskeligheder beskrives. Af rapporten fremgår desuden anbefalinger til videre indsatser og konkrete forslag til specialpædagogiske tiltag i hverdagen, i hjemmet og i skole/institution.


Fagligt grundlag: Indsatsen er en tværfaglig udredning ved børnepsykolog og logopæd med viden og kompetencer ud over basisuddannelse samt erfaring med målgruppen

Særlige forhold: En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, sagsakter fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.


Indsatsnummer: 3.3

Omfang (vejledende): 49 timer
Pris ved bilateral aftale: 56.742 kroner
Pris ved kontraktsalg: 67.914 kroner

Rådgivning og vejledning ambulante rehabiliteringsindsatser

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder samtaleforløb, rådgivning og vejledning til børn og unge med erhvervet hjerneskade samt deres forældre, søskende og andre relevante pårørende. Ved at lære at håndtere følgerne efter en erhvervet hjerneskade, kan de psykologiske belastninger mindskes hos den ramte og de pårørende. Vi yder rådgivning og vejledning til fagpersoner i barnets nærmiljø med henblik på at sikre en velfunderet og helhedsorienteret indsats.

Rådgivning og vejledning ift. børn og unge med erhvervet hjerneskade omfatter følgende indsatser:

 • Samtaleforløb
 • Rådgivning og vejledning med fokus på barnets hverdag

Samtaleforløb for børn og unge med erhvervet hjerneskade

Formål: At lære at håndtere følgevirkninger efter en skade 

Målgruppe: Børn og unge med reaktive følgevirkninger (eksempelvis angst, depression og andre belastningsreaktioner) efter erhvervet hjerneskade, der har behov og potentiale for at opnå en bedre funktionsevne og trivsel i hverdagslivet. Samtaleforløb kan være relevant umiddelbart efter skaden, men også senere i forløbet i takt med at barnet eller den unge vokser og udvikler sig, og barnets eller den unges udfordringer ændrer karakter. Som en del af forløbet kan der tilbydes samtaler til forældre og søskende.

Indhold: Samtalerne finder sted på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, og indsatsen omfatter:

 • Fælles målsætning for forløbet sammen med barnet/den unge og familien
 • Støttende samtaler med henblik på den ændrede livssituation
 • Konkrete terapeutiske redskaber til at håndtere tanker og følelser
 • Rådgivning og vejledning samt systematisk afprøvning af strategier til håndtering af følger og vanskeligheder
 • Eventuelt vidensdeling med fagpersoner i lokalmiljøet og planlægning af lokale tiltag

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af: 

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med sammen med barnet eller den unge og eventuelle pårørende
 • Status for behov og potentiale, eventuelle anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Samtaleforløbet foregår hos psykolog med specialiseret neurofaglig viden og erfaring med målgruppen.

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner


Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner


Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner


Rådgivning og vejledning med fokus på barnets hverdag

Formål: At understøtte den lokale rehabiliteringsindsats, så barnets eller den unges muligheder for udvikling understøttes, og følgevirkningerne efter skaden begrænses.

Målgruppe: Børn og unge med følgevirkninger af en erhvervet hjerneskade, herunder kognitive, psykiske og/eller adfærdsmæssige udfordringer, der påvirker barnets eller den unges indlæring, udvikling og trivsel.

Indhold: Vejledning og rådgivning er en indsats i barnets nærmiljø. 

Med udgangspunkt i barnets/den unges vanskeligheder og ressourcer tilrettelægges et forløb med konkrete mål for indsatsen. Det kan eksempelvis være relevant i forbindelse med ændrede krav fra omgivelser til barnet eller den unge ved overgange fra dagtilbud til skole, skole til ungdomsuddannelse, eller overgangen til voksenlivet. På baggrund af barnets eller den unges udvikling vil der ofte være behov for løbende tilpasning af vejledningen. 


Indsatsen kan omfatte: 

 • Kompetenceudvikling til primære fagpersoner i barnets nærmiljø, herunder skole, dag- og fritidstilbud, i forhold til eksempelvis mental udtrætning, koncentrationsbesvær, opmærksomhed, hukommelse, indlæring, eksekutive funktioner og adfærd
 • Vidensdeling med udgangspunkt i barnets eller den unge specifikke udfordringer
 • Rådgivning og vejledning til forældre og nære familierelationer


Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af: 

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med sammen med barnet/den unge og evt. pårørende
 • Status for behov og potentiale, eventuelle anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder


Fagligt grundlag: Rådgivning og vejledning foregår ved psykolog med specialiseret neurofaglig viden og erfaring med målgruppen

Særlige forhold: Indsatsen forudsætter en tilstrækkelig udredning og undersøgelse af følgevirkninger og deres betydning for barnets eller den unges funktionsevne i hverdagen.

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner 

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer:  4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner


Samråd om børn eller unge med erhvervet hjerneskade

Formål: At vurdere rehabiliteringsbehov og -potentiale i konkrete sager og danne anbefalinger til videre indsatser

Målgruppe: Sager hvor børn har følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade, eventuelt i kombination med andre problematikker, komorbiditet, eller sociale problemstillinger.

Indhold: Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af børneneuropsykolog eller logopæd fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Indsatsen kan tilrettelægges efter ønske og behov og kan eksempelvis indebære, at:

 • Sagerne foldes ud i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem skadesfølger og funktionsevne i hverdagen
 • Der dannes fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder beskrivelser rehabiliteringsbehov og potentiale samt eventuelle videre indsatser, koordinering m.v.

Indsatsen omfatter:

 • Deltagelse på møde
 • Forberedelse i form af gennemgang af foreliggende sagsakter

Fagligt grundlag: Fagpersoner med specialistviden og erfaring fra eget fagområde og fra de tværfaglige rehabiliteringsindsatser på avanceret og specialiseret niveau 

Indsatsnummer: 1.1

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 5.544 kroner

Indsatsnummer: 1.0

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner


Kommentar: Indsatsen omfatter ikke transport. Transport kan tilkøbes. Samrådsmøder kan også afholdes online.


Børn og unge med følger efter hjernerystelse (commotio)

Symptomerne efter en hjernerystelse kan være fysiske, kognitive, følelsesmæssige. Det kan være symptomer som hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser, koncentrationsbesvær, frustration og tristhed. Vedvarende symptomer efter en hjernerystelse kan derfor have store konsekvenser for den barnets eller den unges livskvalitet og skolegang.

En tidlig indsats til hjernerystelsesramte kan medvirke til symptomreduktion og bidrage til, at færre udvikler langvarige følger efter hjernerystelse. På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland giver vores tidlige indsats til børn og unge med hjernerystelse viden om hjernerystelse; luger ud i de myter, der findes om hjernerystelse; og skaber fundament for en bedre håndtering af hjernerystelsessymptomer.

Nogle hjernerystelsesramte får længevarende følger, som forhindrer dem i at vende tilbage til deres hverdagsliv på normal vis. Vores indsatser til børn og unge med følger efter hjernerystelse har til formål at forbedre barnets eller den unges mulighed for at deltage i hverdagslivet generelt og udvikle sig optimalt. Indsatserne tager udgangspunkt i den biopsykosociale sygdomsmodel samt principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Barnets eller den unges alder og/eller modenhedsniveau vil være afgørende for i hvilket omfang indsatserne rettes mod barnet/den unge selv eller forældre og øvrigt netværk.

Vores indsatser til børn og unge med følger efter hjernerystelse omfatter:

 • Tidlig indsats for hjernerystelsesramte børn og unge
 • Tværfaglig udredning af børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse
 • Rehabiliteringsforløb for børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse

Tidlig indsats for hjernerystelsesramte børn og unge

Formål: Forebyggelse af langvarige følger og dermed forebyggelse af, at hjernerystelsen får negative konsekvenser for barnets eller den unges skolegang og deltagelse i hverdagslivet generelt

Målgruppe: Børn og unge, der for nyligt har pådraget sig en hjernerystelse. ”For nyligt” forstås som udgangspunkt fra 2 uger og op til 3 måneder efter pådraget hjernerystelse.

Kriterier: Barnet/den unge er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse/commotio. 

Der må ikke være tale om objektive fund, som indikerer hjerneskade, og der må ikke være alvorlige øvrige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen.

Indhold: Indsatsen indledes med en kort afdækning af barnets eller den unges symptombillede ved psykolog og eller fysioterapeut.


I indsatsen indgår individuel psykoedukation og rådgivning med fokus på forståelse for den enkeltes symptomer efter hjernerystelsen Der vejledes i gradueret genoptræning eksempelvis i form af struktureret plan for optrapning i skole og fritidsliv. Ved behov anvises behandlingsmetoder og øvelser.

Der ydes rådgivning til barnet/den unge selv, forældre samt øvrigt netværk med udgangspunkt i den enkeltes situation. 


Som afslutning på indsatsen udarbejdes et kort notat om forløbet.

Fagligt grundlag: Børnepsykolog og eventuelt fysioterapeut. Fagpersonerne har specialiseret viden og erfaring med målgruppen.

Særlige forhold: Der foretages som udgangspunkt ikke neuropsykologiske undersøgelser ved følger efter hjernerystelser, blandt andet da man ud fra resultatet ofte ikke kan påvise kognitive vanskeligheder, og dermed ikke får en tilstrækkelig forklaring på de oplevede kognitive vanskeligheder.

Indsatsnummer: 4.21

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Tværfaglig udredning af børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse

Formål: Forbedring af barnets eller den unges muligheder for deltagelse i hverdagslivet generelt, eksempelvis i forhold til skolegang og fritidsaktiviteter.

Målgruppe: Børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse (commotio), hvor de samlede belastninger har betydning for den daglige livsførelse, herunder skolegang. 

Kriterier: Barnet/den unge er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse/commotio. Der må ikke være tale om objektive fund, som indikerer hjerneskade, og der må ikke være alvorlige øvrige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen.

Indhold: Indsatsen består af en individuel tværfaglig udredning ved psykolog og/eller fysioterapeut af de samlede følgevirkninger efter hjernerystelse herunder eksempelvis træthed, smerter, syn, svimmelhed, psykisk tilstand, oplevede kognitive symptomer, fysiske følger og præmorbide faktorer. Udredningen planlægges efter konkret individuel vurdering.

Der gives mundtlig tilbagemelding til barn/ung/forældre og eventuelle øvrige relevante parter, herunder skole. Der udarbejdes skriftlig rapport indeholdende udredningens resultat og anbefalinger.
Fagligt grundlag: Psykolog og/eller fysioterapeut med specialviden og erfaring fra det neurologiske område.

Særlige forhold: Der foretages som udgangspunkt ikke neuropsykologiske undersøgelser ved længerevarende følger efter hjernerystelser, bl.a. da man ud fra resultatet ofte ikke kan påvise kognitive vanskeligheder, og dermed ikke får en tilstrækkelig forklaring på de oplevede kognitive vanskeligheder.

Indsatsnummer: 4.22

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner


Rehabiliteringsforløb for børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse

Formål: Forbedring af barnets eller den unges muligheder for deltagelse i hverdagslivet generelt, eksempelvis i forhold til skolegang og fritidsaktiviteter

Målgruppe: Børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse (commotio), hvor de samlede belastninger har betydning for den daglige livsførelse, herunder skolegang.

Kriterier: Barnet/den unge er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse/commotio. Der må ikke være tale om objektive fund, som indikerer hjerneskade, og der må ikke være alvorlige øvrige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen.

Indhold: Indsatsen består af individualiseret forløb hos relevant fysio- eller ergoterapeut og/eller psykolog med specialiseret neurofaglig viden og erfaring med målgruppen. Der er fokus på forståelse for den enkeltes følgevirkninger efter hjernerystelsen, bevarede ressourcer og håndtering af den ændrede livssituation. Der vejledes i gradueret genoptræning fx i form af struktureret plan for optrapning i skole og fritidsliv. Ved behov anvises behandlingsmetoder og øvelser.

Der kan i indsatsen være samarbejde med øvrige relevante parter (fx skole) med henblik på at støtte op omkring fremadrettet fastholdelse af relevante metoder og strategier.

Fagligt grundlag: Psykolog og/eller fysio- eller ergoterapeut med specialiseret neurofaglig viden og erfaring med målgruppen.

Indsatsnummer: 4.23

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Indsatsnummer: 4.18

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner


Børn med tale/sproglige samt kommunikative vanskeligheder

På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har vi indsatser til børn og unge med tale- og sproglige eller kommunikative vanskeligheder, som ikke gennem den almene indsats i dagtilbud og skolerne følger en forventet udvikling.

Målgrupperne omfatter blandt andet børn og unge med:

 • Oralmotoriske vanskeligheder og verbal/oral dyspraksi
 • Stemmevanskeligheder (eksempelvis hæshed, fonasteni, eller noduli laryngis)
 • Stammen og løbsk tale
 • Komplekse sproglige og kognitive vanskeligheder
 • Impressive/ekspressive problematikker (dysfasi)
 • Fonologiske og artikulatoriske vanskeligheder

Med en målrettet intensiv indsats fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, eventuelt suppleret med rådgivning og samarbejde med lokale logopæder, psykologer og andre faggrupper/forældre, forbedres børnenes forudsætninger for udvikling af tale- og sproglige færdigheder. Dermed forbedres barnets mulighed for deltagelse på lige fod med jævnaldrende.

Vores indsatser på området er tilrettelagt efter nationale retningslinjer.

Oralmotoriske vanskeligheder, eksempelvis verbal/oral dyspraksi

Det er ikke usædvanligt for mindre børn at have talevanskeligheder i forskellige sværhedsgrader. Det kan være vanskeligt at skelne mellem forskellige typer af talevanskeligheder, da der ofte vil være overlap mellem symptomer.

Det kræver derfor en grundig tværfaglig udredning at afdække årsagen til talevanskelighederne. Udredningen er en forudsætning for efterfølgende at kunne tilrettelægge den rette indsats.

Vores indsatser på området omfatter:

 • Oralmotorisk undersøgelse
 • Oralmotorisk undervisningsforløb, vejledning og rådgivning


Oralmotorisk undersøgelse

Formål: Udredning af omfanget og karakteren af de oralmotoriske vanskeligheder, herunder oral/verbal dyspraksi, med betydning for barnets evne til at producere sproglyd

Målgruppe: Børn og unge med oralmotoriske vanskeligheder eller udtalevanskeligheder, hvor der er mistanke om verbal/oral dyspraksi eller dysartri

Indhold: Indsatsen tilrettelægges efter behov og omfatter typisk:

 • Tværfaglig undersøgelse af barnets oralmotoriske vanskeligheder og/eller udtalevanskeligheder
 • Vurdering af evt. behov for henvisning til lægefaglig diagnosticering på sygehus
 • Vurdering af behov og potentiale i forhold til at afhjælpe og/eller begrænse følgerne af vanskelighederne og undgå andre følger af vanskelighederne i barnets hverdag
 • Tilbagemelding til forældre, PPR og relevante fagpersoner i barnets netværk

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i en skriftlig status med beskrivelse af:

 • Barnets indsatsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange

Fagligt grundlag: Indsatsen foregår hos logopæd og ergoterapeut med specialiseret viden og erfaring fra udredninger og indsatser til målgruppen.

Særlige forhold: Oral/verbal dyspraksi er en lægelig diagnose, som kan stilles i sygehusregi. 

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner


Oralmotorik - undervisningsforløb, rådgivning og vejledning

Formål: Afhjælpe og/eller begrænse følgerne af vanskelighederne og undgå andre følger af vanskelighederne i barnets hverdag

Målgruppe: Børn med artikulationsvanskeligheder eller hvor der er mistanke om verbal-/oral dyspraksi eller dysartri; og/eller børn med komplekse problemstillinger i sammenhæng med dyspraksi, hvor en undervisningsindsats kan forventes at have effekt

Indhold: Indsatsen kan fx bestå af:

 • Undervisningsbaseret afdækning af vanskelighedernes karakter og årsag med henblik på at differentiere mellem dyspraktiske og inkonsistente fonologiske forstyrrelser og svære fonologiske vanskeligheder.
 • Afprøvning og tilrettelægning af specifikke metoder til at forbedre barnets tale
 • Opfølgning på oralmotorisk undersøgelse, hvor der gives redskaber til den logopædiske indsats anbefalet i udredningen. Der vil løbende være faglig sparring til den lokale logopæd

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med barnet og eventuelt forældre
 • Status for behov og potentiale samt eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder


Fagligt grundlag: Indsatsen varetages af logopæd og eventuelt ergoterapeut med specialiseret viden og erfaring med målgruppen.

Indsatsen er tilrettelagt i overensstemmelse med Socialstyrelsens anbefalinger på området.

Særlige forhold: En målrettet indsats forudsætter udredning af specifikke vanskeligheder eventuelt med diagnose fra læge. 


Indsatsnummer: 3.2

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Stemmevanskeligheder

Stemmevanskeligheder kan komme til udtryk som vedvarende hæshed, en anstrengt stemme, ømhed eller klumpfornemmelse i halsen. Nedsat stemmefunktion kan have konsekvenser for barnets/den unges sociale liv, skolegang og uddannelse, og stemmevanskeligheder kan være forbundet med fysiske gener. Derfor retter indsatserne sig mod at udrede og forbedre stemmevanskelighederne via undervisning og vejledning.

Indsatserne i forhold til stemmevanskeligheder omfatter:

 • Udredning af børn/unge med stemmevanskeligheder
 • Undervisningsforløb, rådgivning og vejledning i forhold til stemmevanskeligheder

Udredning af barn/ung med stemmevanskeligheder

Formål: At udrede barnets/den unges stemmevanskeligheder og vurdere behov og potentiale for at forbedre barnets/den unges stemmefunktion.

Målgruppe: Børn og unge med stemmevanskeligheder, som har en væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen, herunder skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.

Indhold: Indsatserne omfatter typisk:

 • Afdækning af barnets/den unges specifikke stemmevanskeligheder herunder type og sværhedsgrad af de nedsatte stemmefunktioner (testning, samtaler med barnet/den unge og familien)
 • Beskrivelse af virksomme indsatser og metoder til afhjælpning af stemmevanskelighederne
 • Overlevering til fagpersoner, forældre og eventuelt netværk

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i en skriftlig status med beskrivelse af:

 • Barnets/den unges indsatsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og eventuelt forslag til tilgange

Fagligt grundlag: Logopæd og fysioterapeut med specialiseret viden om målgruppen

Særlige forhold: For at udelukke at vanskelighederne har fysiske årsager, skal der foreligge en nyere undersøgelse fra øre-næse-hals-læge. 

Indsatsnummer: 2.0

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner
Pris ved kontraktsalg: 5.544 kroner

Indsatsnummer: 2.1

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Kommentar: Indsats 2.1 (7 timer) anvendes ved mere komplekse tilfælde, hvor der er brug for en tværfaglig indsats i udredningen

Undervisningsforløb, rådgivning og vejledning i forhold til stemmevanskeligheder

Formål: At forbedre barnets/den unges stemmefunktion med henblik på at forbedre barnets/den unges forudsætninger for at deltage i hverdagslivet

Målgruppe: Børn og unge med stemmevanskeligheder, som har en væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen, herunder skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.

Indhold: Indsatsen kan blandt andet omfatte undervisning samt rådgivning og vejledning i forhold til:

 • Hensigtsmæssig stemmebrug og talestrategier
 • Viden om og indsigt i egne vanskeligheder og handlemuligheder
 • Indøvelse af strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Overlevering til fagpersoner, forældre og eventuelt netværk

Undervisningsforløbet tilrettelægges med en individuel undervisningsplan, og det vurderes løbende, om barnet/den unge får det forventede udbytte af undervisningen. Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med sammen med barnet/den unge og evt. forældre
 • Status for behov og potentiale, eventuelle anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Logopæd og fysioterapeut med specialiseret viden om målgruppen

Særlige forhold: Undervisningen forudsætter en forudgående udredning af de specifikke stemmevanskeligheder – enten ved Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, sygehus (Ambulatorium for Øre-, Næse- Halskirurgi), eller anden tilsvarende instans Gradueringsniveauer i indsatsen. 

Indsatsnummer: 3.2

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner


Indsatsnummer:  4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner


Stammen og løbsk tale

Stammen er karakteriseret ved brud i talestrømmen i form af gentagelser af lyde eller ord, forlængelser af lyd eller blokeringer i talestrømmen. Personer, der stammer, oplever ofte, at deres stammen forværres, når de bliver stressede eller nervøse. Løbsk tale kan komme til udtryk som hurtig, stødvis og/eller utydelig tale. Der kan være brudstykker af tale, der ikke giver mening (”sort snak”), eller talen kan bære præg af brud, gentagelser og manglende planlægning af det, den pågældende vil formidle. Stammen og løbsk tale kan forekomme samtidigt, og det kan være vanskeligt at differentiere mellem dem.

Det er ikke usædvanligt for børn at stamme i perioder, og periodevis stammen hos børn giver ikke nødvendigvis anledning til bekymring. Vedvarende stammen kan dog have konsekvenser for barnets tale-/sproglige og kommunikative kompetencer og udvikling. Ofte vil en tidlig indsats være gavnlig ift. at undgå forværring af talevanskelighederne. For både børn og unge gælder det, at stammen kan give anledning til vanskeligheder i det sociale liv.
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder følgende indsatser til børn og unge med stammen og/eller løbsk tale:

 • Udredning af børn og unge med stammen og/eller løbsk tale
 • Undervisning, rådgivning og vejledning ift. børn og unge med stammen og/eller løbsk tale

Udredning af børn og unge med stammen og/eller løbsk tale

Formål: At udrede barnets/den unges stammen eller løbsk tale og vurdere behov og potentiale for at forbedre barnets/den unges deltagelse i hverdagen.

Målgruppe: Børn og unge med stammevanskeligheder og/eller løbsk tale, som har en væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen, herunder skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.

Indhold:

 • Afdækning af barnets/den unges stammen eller løbsk tale og eventuelt medfølgende ydre og indre sekundære gener (testning, samtaler med barnet/den unge og familien)
 • Beskrivelse af virksomme indsatser og metoder
 • Overlevering til fagpersoner, forældre og eventuelt netværk
 • Udredninger og undersøgelser sammenfattes i en skriftlig status med beskrivelse af:
 • Rehabiliteringsbehov og potentiale
 •  Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og eventuelt forslag til tilgange

Fagligt grundlag: Logopæd og eventuelt psykolog med specialiseret viden om målgruppen. 


Indsatsnummer: 2.1

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner


Undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge med stammen og eller løbsk tale

Formål: At forbedre barnets eller den unges forudsætninger for deltagelse i hverdagslivet

Målgruppe: Børn og unge med stammen og eller løbsk tale, som har en væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen - skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.

Indhold: Indsatsen kan blandt andet omfatte undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til:

 • Viden om egne vanskeligheder og strategier til accept og handlemuligheder i hverdagen
 • Indøve strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Overlevering til fagpersoner, forældre og eventuelt netværk

Undervisningsforløbet tilrettelægges med en individuel undervisningsplan, og det vurderes løbende, om barnet/den unge får det forventede udbytte af undervisningen.

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med barnet/den unge og evt. forældre
 • Status for behov og potentiale, eventuelle anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Logopæd og eventuelt psykolog med specialiseret viden om målgruppen. 

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner


Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner 

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Komplekse sproglige og kognitive funktionsnedsættelser

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder indsatser til børn og unge med sproglige vanskeligheder i kombination med kognitive funktionsnedsættelser. Det kan eksempelvis være børn og unge med Downs syndrom, autisme eller andet, der gør en specialiseret indsats relevant. Indsatserne vil altid være tilrettelagt efter det enkelte barns forudsætninger og behov og foregå i tæt samarbejde med forældre, netværk og lokale fagpersoner.


Indsatserne til børn og unge med sproglige og kognitive funktionsnedsættelser omfatter:

 • Komplet neuropsykologisk undersøgelse (NPU)
 • Afgrænset neuropsykologisk undersøgelse (NPU)
 • Logopædisk udredning
 • Neuropsykologisk og logopædisk udredning (tværfaglig indsats)

Komplet neuropsykologisk undersøgelse (NPU)

Formål: Formålet med en komplet neuropsykologisk undersøgelse er at lave en bred vurdering af barnets eller den unges kognitive, psykiske og adfærdsmæssige forudsætninger og disses betydning for barnets hverdag i familien, dagtilbud/skole og fritidsliv. På baggrund af dette kan rehabiliteringsindsatser målrettes, så barnet eller den unge får de bedste forudsætninger for udvikling. 

Målgruppe: Børn og unge med kognitive og andre mentale vanskeligheder med væsentlig betydning for deres funktionsevne i hverdagen.

Indhold: Den komplette neuropsykologiske undersøgelse vil typisk indeholde anamneseoptag med forældre, udtalelse fra institution, spørgeskemaer samt testning og neuropsykologisk fortolkning af de følgende områder:

 • Barnets eller den unges generelle kognitive funktionsniveau. 
 • Specifikke kognitive delområder, herunder koncentration, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner.
 • Screening af reaktive følger som angst, depression, belastningsreaktion eller lignende.
 • Socialkognitive færdigheder samt indsigt i og accept af vanskelighederne.

Udredningen munder ud i en mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og forældrene samt eventuelt netværket på møde på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Ligeledes sammenfattes en skriftlig børneneuropsykologisk undersøgelsesrapport med en samlet konklusion på undersøgelsen, hvor barnets eller den unges ressourcer og vanskeligheder beskrives. Af rapporten fremgår desuden anbefalinger til videre indsatser og konkrete forslag til specialpædagogiske tiltag i hverdagen, i hjemmet og i skole eller institution.

Fagligt grundlag: Den neuropsykologiske undersøgelse udføres af psykolog med specialiseret neurofaglig viden og erfaring med målgruppen

Særlige forhold: Visiterende myndighed bedes fremsende eventuelle scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, sagsakter fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave

Indsatsnummer: 3.1.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Afgrænset neuropsykologisk undersøgelse (NPU)

Formål: Formålet med en afgrænset neuropsykologisk undersøgelse er at afdække udvalgte områder af barnets eller den unges kognitive, psykiske og/eller adfærdsmæssige forudsætninger og disses betydning for barnets eller den unges hverdag, i familien, dagtilbud/skole, fritidsliv. Dette kan eksempelvis være relevant som supplement til eksisterende undersøgelser.

Målgruppe: Børn og unge som udviser kognitive, psykiske og/eller adfærdsmæssige udfordringer i en sådan grad at deres indlæring, udvikling og trivsel er påvirket.

Indhold: Den specifikke og afgrænsede neuropsykologiske undersøgelse kan i forskelligt omfang og efter relevans indeholde elementer som anamneseoptag med forældre, telefonisk samtale med lærer/pædagog, spørgeskemaer samt testning og neuropsykologisk fortolkning af et eller flere af følgende områder (det nærmere behov og afgrænsning ifm. udredningen aftales med henviser):

 • Barnets/den unges generelle kognitive funktionsniveau
 • Specifikke kognitive delområder, herunder koncentration, opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner
 • Socialkognitive færdigheder samt indsigt i og accept af vanskelighederne


Udredningen munder ud i en mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og forældrene samt eventuelt netværket på møde på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Ligeledes sammenfattes en skriftlig børneneuropsykologisk undersøgelsesrapport med en samlet konklusion på undersøgelsen, hvor barnets/den unges ressourcer og vanskeligheder beskrives. Af rapporten fremgår desuden anbefalinger til videre indsatser og konkrete forslag til specialpædagogiske tiltag i hverdagen, i hjemmet og i skole/institution.

Transport indgår ikke i indsatsen, hvorfor dette ved et eventuelt behov skal bestilles separat.

Fagligt grundlag: Udføres af psykolog med neurofaglig viden og erfaring med målgruppen

Særlige forhold: Visiterende myndighed bedes fremsende eventuelle scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, sagsakter fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.

Indsatsnummer:  3.2.2

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Logopædisk udredning

Formål: At afdække barnets eller den unges tale-/sproglige eller kommunikative vanskeligheder med henblik på at vurdere, om og hvordan vanskelighederne kan afhjælpes eller minimeres, så barnets eller den unges deltagelse og læring understøttes bedst muligt.

Målgruppe: Børn og unge med tale-/sproglige eller kommunikative vanskeligheder, for eksempel udtalevanskeligheder, vanskeligheder med sprogforståelse m.m.

Indhold: Den logopædiske udredning tilrettelægges i overensstemmelse med barnets/den unges aktuelle situation og behov. Indsatsen kan omfatte:

 • Indledende møde med barnet/den unge, forældre og eventuelt netværk 
 • Vurdering af omfanget af de tale-/sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder samt vurdering af vanskelighedernes betydning for barnets/den unges hverdag

Mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og forældrene samt eventuelt netværk på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Udredningen sammenfattes i en skriftlig status med beskrivelse af barnets/den unges indsatsbehov og potentiale samt begrundede forslag til mulige indsatser, herunder eventuelt forslag til mulige tilgange i et fremadrettet undervisningsforløb.

Fagligt grundlag: Logopæd med specialiseret viden og erfaring med målgruppen

Særlige forhold: Visiterende myndighed bedes fremsende eventuelle scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, sagsakter fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.


Indsatsnummer: 3.4

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Neuropsykologisk og logopædisk udredning (tværfaglig indsats)

Formål: At udrede barnets/den unges samlede sproglige og kognitive vanskeligheder og vurdere betydningen for barnets/den unges hverdag.
Målgruppe: Børn og unge med komplekse sproglige vanskeligheder, hvor der er formodning om bagvedliggende kognitive vanskeligheder med væsentlig betydning for dagligdagen.
Indhold: Udredningen tilrettelægges i overensstemmelse med barnets/den unges situation og kan omfatte:

 • Afdækning og beskrivelse af barnets eller den unges sprogfunktioner, kognitive funktionsniveau og sociale udvikling
 •  Vurdering af barnets eller den unges funktionsevne i hverdagen

Udredningen munder ud i en mundtlig tilbagemelding til barnet eller den unge og forældrene samt eventuelt netværket på møde på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Ligeledes sammenfattes en skriftlig beskrivelse af barnets eller den unges ressourcer og vanskeligheder. Af beskrivelsen fremgår desuden anbefalinger til videre indsatser og eventuelt forslag til tilgange i et fremadrettet undervisningsforløb

Fagligt grundlag: Logopæd og psykolog med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med målgruppen.

Særlige forhold: Visiterende myndighed bedes fremsende eventuelle scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, sagsakter fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.

Indsatsnummer: 3.3

Omfang (vejledende): 49 timer
Pris ved bilateral aftale: 56.742 kroner
Pris ved kontraktsalg: 67.914 kroner

Fonologiske vanskeligheder

Fonologiske vanskeligheder eller udtalevanskeligheder kan komme til udtryk ved upræcis udtale, problemer med at udtale bestemte lyde, eller inkonsistent udtale af ord eller lyde. For børn med svære eller komplekse fonologiske vanskeligheder kan der være behov for en specialiseret indsats.

Verbal dyspraksi er en relativt sjælden talevanskelighed, der er karakteriseret ved vanskeligheder med at planlægge og udføre viljestyrede handlinger i forbindelse med tale. Ved mistanke om verbal dyspraksi anbefales det at igangsætte logopædisk undervisning. Undervisningen kan udover at begrænse eller afhjælpe barnets udtalevanskeligheder indgå som et delelement i udredningen af verbal dyspraksi.

Indsatserne til børn med fonologiske vanskeligheder omfatter:

 • Fonologigruppen
 • Individuelt undervisningsforløb, rådgivning og vejledning ift. fonologiske vanskeligheder

Fonologigruppe

Formål: Begrænse og/eller afhjælpe komplekse udtalevanskeligheder og dermed forbedre barnets funktionsevne i hverdagen

Målgruppe: Børn med komplekse fonologiske vanskeligheder eller verbal dyspraksi. Indsatsen henvender sig primært til førskolebørn, men der kan laves individuelle aftaler for skolebørn i indskolingen.

Indhold: Indsatsen foregår i Fonologigruppen, som tilbyder individuelt målrettede undervisningsforløb i grupper.

Indsatsen indeholder:

 • Målrettede observationer og undervisning
 • Aktiviteter, der fremmer barnets sproglige opmærksomhed og udvikling
 • Vurdering af barnets udtale ud fra testning, iagttagelse og samtale
 • Rådgivning og vejledning til forældre om vanskeligheder og deres betydning og hjælpsomme strategier
 • Sparring med PPR-talepædagoger om fagligt indhold og udbytte af indsatsen, samt relevant målretning af lokale indsatser ved overgang til dagtilbud

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af: 

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med sammen med barnet og evt. forældre
 • Status for behov og potentiale, eventuelle anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder 

Forløbet er på cirka 10 uger med fremmøde på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland 2 formiddage om ugen.

Fagligt grundlag: Logopæder med specialviden og erfaring med målgruppen

Indsatsnummer: 4.7

Omfang (vejledende): 48 timer
Pris ved bilateral aftale: 55.584 kroner
Pris ved kontraktsalg: 66.528 kroner


Individuelt undervisningsforløb, rådgivning og vejledning i forhold til fonologiske vanskeligheder.

Formål: Begrænse og/eller afhjælpe komplekse fonologiske vanskeligheder og dermed forbedre barnets funktionsevne i hverdagen.

Målgruppe: Børn med komplekse fonologiske vanskeligheder eller verbal dyspraksi.

Indhold: Indsatsen er tilrettelagt som et individuelt forløb.

Det individuelle undervisningsforløb kan omfatte:

 • Aktiviteter, der fremmer barnets sproglige opmærksomhed og udvikling
 • Vurdering af barnets udtale ud fra testning, iagttagelse og samtale
 • Rådgivning og vejledning til forældre og fagpersoner i dagtilbuddet mv. om vanskeligheder og deres betydning og effektive strategier
 • Sparring med PPR-logopæder om fagligt indhold og udbytte af indsatsen samt relevant målretning af lokale indsatser ved overgang til dagtilbud

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med barnet og eventuelt forældre
 • Status for behov og potentiale, samt eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Logopæder med specialviden og erfaring med målgruppen.

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Indsatsnummer: 4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner
Pris ved kontraktsalg: 37.422 kroner

Selektiv mutisme

Selektiv mutisme er kendetegnet ved, at barnet eller den unge ikke taler i bestemte situationer eller sociale sammenhænge (typisk i børnehave eller skole) på trods af, at barnet eller den unge har et normalt og alderssvarende sprogbrug i andre situationer (typisk i hjemmet). Selektiv mutisme forstås i dag som en angstproblematik og kan have konsekvenser for barnets eller den unges sociale liv og udvikling. Samtidig kan selektiv mutisme give anledning til frustration hos forældre og fagpersoner, hvilket kan resultere i uhensigtsmæssig håndtering af problematikken. En tidlig indsats er derfor vigtig for at sikre barnets eller den unges udvikling og trivsel.

På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har vi specialiseret viden og erfaring med arbejdet med børn med selektiv mutisme. Vores indsatser omfatter:

 • Opfølgning og vejledning til netværk ift. børn og unge med selektiv mutisme
 • Interventionsforløb med inddragelse af barn og netværk samt opfølgning og vejledning til netværk

 

Opfølgning og vejledning til netværk i forhold til børn og unge med selektiv mutisme

Formål: Formålet er at øge barnets eller den unges trivsel og udviklingsmuligheder samt at øge omgivelsernes forståelse af og evne til at intervenere ift. den selektive brug af sproget i bestemte kontekster (børnehave, skole, andet).

Målgruppe: Børn og unge med selektivt brug af sproget officiel diagnose ikke et krav.

Kriterier: Den selektive anvendelse af sproget må ikke bedre kunne forklares af andre årsager, så som manglende sproglig formåen. Der bør ej heller være tale om andre alvorlige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen. 

Indhold: Indsatsen rummer opfølgende intervention ud fra kognitivt adfærdsterapeutiske og specialpædagogiske principper og/eller vejledning til netværket omkring barnet.

Fagligt grundlag: Indsatsen varetages af psykolog og/eller logopæd med specialiseret viden og erfaring med målgruppen.

Særlige forhold: Taleinstituttet kan ikke stille officiel diagnose, men kan screene barnet og afprøve intervention. En vigtig del af interventionen ligger lokalt, hvorfor forældre og institution skal være aktive deltagere i forløbet.

Indsatsnummer: 4.1

Omfang (vejledende): 13 timer
Pris ved bilateral aftale: 15.054 kroner
Pris ved kontraktsalg: 18.018 kroner

Interventionsforløb med inddragelse af barn og netværk samt opfølgning og vejledning til netværk i forhold til selektiv mutisme

Formål: Formålet er at øge barnets eller den unges trivsel og udviklingsmuligheder samt at øge omgivelsernes forståelse af og evne til at intervenere ift. den selektive brug af sproget i bestemte kontekster (børnehave, skole, andet).
Målgruppe: Børn og unge med selektivt brug af sproget – officiel diagnose ikke et krav.
Kriterier: Den selektive anvendelse af sproget må ikke bedre kunne forklares af andre årsager, så som manglende sproglig formåen. Der bør ej heller være tale om andre alvorlige lidelser, som hindrer udbytte af indsatsen. 


Indhold: Indsatsen rummer afdækning af problemstilling, herunder:

 • Afklaring af behovet for eventuel yderligere udredning i psykiatrisk regi
 • Psykoedukation til barnet og/eller de voksne omkring barnet
 • Intervention ud fra kognitivt adfærdsterapeutiske og specialpædagogiske principper

Indsatsen vil i forskelligt omfang inddrage direkte samtaler/sessioner med barnet.

Fagligt grundlag: Indsatsen varetages af psykolog med specialiseret viden og erfaring med målgruppen.

Særlige forhold: Taleinstituttet kan ikke stille officiel diagnose, men kan screene barnet og afprøve intervention. En vigtig del af interventionen ligger lokalt, hvorfor forældre og institution skal være aktive deltagere i forløbet.

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner 

Indsatsnummer:  4.2

Omfang (vejledende): 27 timer
Pris ved bilateral aftale: 31.266 kroner 
Pris ved kontraktsalg:  37.422 kroner

Kommunikationsvanskeligheder og autisme - Specialbørnehaven Birken, Vodskov

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder udredning af kommunikationsvanskeligheder og undervisning for børn i Specialbørnehaven Birken i Vodskov.


Specialbørnehaven Birken, Vodskov

Formål: At forbedre de kommunikative forudsætninger og afhjælpe funktionsnedsættelser for børn med svære sproglige og kommunikative udfordringer i forbindelse med autisme

Målgruppe: Børn med kommunikationsvanskeligheder i forbindelse med autisme, ADHD, Tourettes syndrom og andre nært beslægtede, gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Kriterier: Indsatsen foregår på Specialbørnehaven Birken i Vodskov og tilbydes kun til børn, der er indskrevet her. Specialbørnehaven Birken er et kommunalt behandlingstilbud for børn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Indhold: Indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med forældre og pædagoger og evt. andre relevante fagpersoner fra barnets netværk.  

Indsatsen omfatter typisk: 

 • Afdækning af barnets kommunikative kompetencer og udfordringer
 • Støtte til opbygning af barnets grundlæggende kommunikative forudsætninger
 • Udarbejdelse af konkrete støtteredskaber gennem visualisering, organisering og struktur i forhold til sprog, tale og kommunikation
 • Efter behov udarbejdes konkrete, målrettede kommunikationsstøttende materialer

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af: 

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med barnet og evt. forældre
 • Status for behov og potentiale, samt eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag: Logopæder med specialviden i forhold til målgruppen.

Indsatsnummer: 4.9

Omfang (vejledende): 19 timer
Pris ved bilateral aftale: 22.002 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 26.334 kroner

Samråd på tale/sprogområdet for børn og unge

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder samråd i konkrete sager om børn og unge med tale/sproglige vanskeligheder. 

Formål: At vurdere undervisningsbehov og potentiale i konkrete sager samt eventuelt indsatsformål, mål og begrundelse.

Målgruppe: Sager hvor børn/unge har vanskeligheder på det kommunikative område og tale-/sprogområdet, eventuelt i kombination med andre problematikker, herunder problemer med at indgå i sociale relationer og udfordringer på det faglige område ift. skole og indlæring

Indhold: Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af børnepsykolog eller logopæd fra TI/HCN. Indsatsen kan tilrettelægges efter ønske og behov og kan fx indebære, at:

 • Sagerne foldes sagerne ud i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem barnets vanskeligheder og trivsel i hverdagen
 • Der dannes fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder behov for eventuelle videre indsatser, koordinering med videre.

Indsatsen omfatter:

 • Deltagelse på møde
 • Forberedelse i form af gennemgang af foreliggende sagsakter

Fagligt grundlag: Logopæd eller psykolog med specialiseret neurofaglig viden og erfaring med målgruppen. 

Indsatsnummer: 1.1

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 5.544 kroner

Indsatsnummer: 1.0

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

Kommentar: Indsatsen omfatter ikke transport. Transport kan tilkøbes. Samrådsmøder kan også afholdes online.


Tilkøb af timer til for eksempel kørsel og overleveringsmøde 

Det er for alle indsatser muligt at tilkøbe ekstra timer efter behov. Dette sker ved tilkøb af nedenstående indsatser.

Fleksibel indsats

Formål: Kort fleksibel indsats

Indhold: Kan for eksempel være et overleveringsmøde i kommune, en statusattest, kørsel eller lignende. 

Indsatsnummer: 4.11

Omfang (vejledende): 2 timer
Pris ved bilateral aftale: 2.316 kroner
Pris ved kontraktsalg: 2.772 kroner

Indsatsnummer: 4.10

Omfang (vejledende): 4 timer
Pris ved bilateral aftale: 4.632 kroner
Pris ved kontraktsalg: 5.544 kroner

Indsatsnummer: 4.8

Omfang (vejledende): 7 timer
Pris ved bilateral aftale: 8.106 kroner 
Pris ved kontraktsalg: 9.702 kroner

 


Kurser og supervision

Kurser til personalegrupper

På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland ønsker vi at bidrage til, at det faglige niveau inden for specialpædagogik og neuropsykologi fastholdes og udvikles. Vi har brede kompetencer og erfaring med undervisning, kurser og temadage til faggrupper og uddannelsesinstitutioner.

Vi afholder løbende kurser og temadage på vores adresse i Aalborg.

Vi tilbyder også at tilrettelægge kurser og temadage specifikt til jeres organisations eller medarbejdergruppes aktuelle behov. Indholdet kan både være ny og mere viden, træning i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler, og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Kurser og temadage kan eksempelvis holdes inden for emnerne:

 • Støttet samtale (SCA) i forhold til voksne med kommunikationsvanskeligheder
 • Børn og unge med komplekse stemme- eller stammevanskeligheder
 • Selektiv mutisme
 • Erhvervet hjerneskade hos voksne – herunder hjernens opbygning, primære og sekundære skadesfølger, kompenserende strategier, restitution, rehabilitering
 • Erhvervet hjerneskade og nedsat erkendelse/sygdomsindsigt (anosognosi)
 • Følger efter hjernerystelse (commotio)

På vores hjemmeside kan du følge med i, hvilke kurser og temadage vi udbyder. Kontakt os ved interesse for et individuelt tilrettelagt tilbud. 

Supervision

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder supervision til fagpersoner og til grupper af fagpersoner. Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Gruppesupervision tilbydes til både monofaglige og tværfaglige medarbejdergrupper. Supervision kan omhandle specifikke borgersager, men også generelle tematikker i arbejdet. Formålet med supervision kan være, at fagpersonerne opnår større forståelse for en eller flere borgeres problematikker og deres udtryk. Det kan også være at få større indblik i egne reaktionsmønstre som individer og som gruppe.

Supervisionens form, omfang og indhold tilrettelægges efter behov.

Timepris: 1.324 kr.

Kontakt

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 54 40

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.